Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Atraktivita města

Atraktivita města

Atraktivita města z pohledu nového investora a jako důležitý faktor pro udržení stávajících firem

Patříte mezi města s růstovým potenciálem?
Máte tradici v podnikání, dostatečnou kvalifikovanou pracovní sílu a výbornou dopravní dostupnost?
Nepolevujete ve snaze o další rozvoj podnikatelského prostředí?
Podílíte se aktivně na lákání nových investic?

Atraktivita města pro investory není otázkou pouze velkých měst, sehrává klíčovou roli také v boji proti vysídlování menších měst a periferních regionů. Týká se tedy všech – od malých obcí v pohraničí po stotisícové metropole.

Co činí město atraktivní z pohledu investora? Zmíníme pouze oblasti, které může město ovlivnit. Těžko se obec přesune v rámci České republiky na strategičtější místo blíže ku Praze, nebo nechá ke své hranici přivést čtyřproudou silnici. Existuje ovšem mnoho faktorů, které municipality mohou ovlivnit.

1. Kvalitně připravená průmyslová zóna
Za honosným názvem se může skrývat větší plocha vhodná pro výrobu, sklady, obchod apod. V každém případě by měla být zasíťovaná. Nemusí být majetkem obce, ale majetkoprávní vztahy by měly být vyřešeny.
 

2. Město musí k potenciálnímu investorovi přistupovat aktivně
Zastupitelstvo pověří starostu jednat s investorem, že o firmu stojí. Město si dále řekne, který typ investice je pro něj žádoucí. Své kroky by mělo konzultovat s místními obyvateli, aby ti měli dost času se na příchod nového subjektu připravit. To s sebou nese často obavy ze zvýšení dopravy, hluku, přistěhovalectví apod. Tyto obavy je třeba řešit již v samém počátku, jak se objeví.

Obec by měla vědět, kdo má za ni schopnost komunikovat v této otázce. Komunikátor by měl ideálně ovládat také cizí jazyk, pokud o investici projeví zájem subjekt ze zahraničí.
 

3. Kvalifikovaná pracovní síla zvyšuje atraktivitu
Dostupná kvalifikovaná pracovní síla v obci je buď „pozůstatkem“ dřívější průmyslové výroby, nebo díky umístění a absolventům střední/vysoké školy. Jako příklad může posloužit pás měst Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí, kde do 90. let existovala silná základna kožedělného průmyslu. Pokud by se i v současnosti objevil subjekt podnikající v tomto odvětví, dá se předpokládat, že by v tomto regionu našel dostatek pracovní síly. Střední školství a jeho skladbu v největší míře ovlivňuje kraj jako zřizovatel. Město se ale může výrazně podílet na navazování kontaktů studentů s potenciálními zaměstnavateli, vytvářet příznivé prostředí pro spolupráci nebo absolventům podat v začátcích jejich podnikání pomocnou ruku.
 

Výše zmíněné faktory primárně spadají do technické infrastruktury rozšířené o občanskou vybavenost, ale stále důležitějším faktorem při rozhodování je dnes kvalita digitální infrastruktury. Je mylné se domnívat, že ji obce potřebují pouze pro lákání nových investorů. Digitální infrastrukturu potřebují i stávající podniky, které – chtějí-li být nadále konkurenceschopné – musí ve svém oboru sledovat technologický pokrok.

Uvažuje-li vaše obec o zvýšení atraktivity z pohledu podnikatelů-investorů, můžete se obrátit na regionální kanceláře CzechInvestu. Státní agentura disponuje nejen vlastními nástroji, jak obcím pomoci, ale je součástí sítě partnerů, kteří se tímto tématem zabývají.

 

Strategie pro vyhledávání investiční lokality

1. Investor přichází na základě vlastní nezávislé analýzy

Hledá lokalitu pro realizaci podnikové strategie s největším přínosem z umístění.
Příklady v ČR: TPCA, Hyundai, IBM
 

2. Investor přichází za zákazníkem
Hledá se lokalita, bez níž by investor ztratil možnost spolupracovat se svým zákazníkem.
Příklady v ČR: Simoldes Plasticos, EVECTOR
 

3. Investor zrcadlí konkurenta – inspiroval se u konkurence, která podniká ve stejném oboru
 

4. Investor kupuje existující společnost
V tomto případě se cení příležitost, nikoli lokalita – fúze a akvizice.
Příklady v ČR: Arcelor-Mittal

 

Možnosti vyhledání investiční lokality

1. Investor zpracoval studii proveditelnosti k investičnímu projektu vlastními silami (menší investiční projekty s předchozími zkušenostmi z teritoria nebo vysoce specializovaná výroba
 

2. Investor objednal studii proveditelnosti k investičnímu projektu u konzultanta (větší investiční projekty nebo firmy bez předchozích znalostí teritoria
 

3. Investor objednal studii proveditelnosti k investičnímu projektu u konzultanta a spolupodílí se na jejím zpracování (velké investiční projekty)
 

4. Investor realizuje studii proveditelnosti vlastními silami a najal konzultanty k verifikaci výsledků (velké investiční projekty)

 

Jaký „produkt“ investorům nabízíme

1. kontakt
Nabízíme Českou republiku jako takovou (podnikatelské/investiční, politické a správní prostředí)
 

2. kontakt
Nabízíme vybrané investičně atraktivní regiony na základě specifikace investice (svou roli hrají lokalizační faktory jako je například pracovní síla, školy a jejich absolventi, nemovitosti)
 

3. fáze projektu
Nabízíme konkrétní lokalitu/město dle výběru investora (technická a sociální infrastruktura (konkrétní průmyslová zóna, specifika města)

 

Závěr:

 • O zahraniční investice probíhá globální soutěž.
  • Investor zkoumá podobné lokality.
  • Investiční proces začíná ideovým záměrem a končí expanzí.
  • Veřejná podpora je běžnou součástí investic.
  • Bez interakce s městem není úspěšné umístění investora možné.
 • Kulturní odlišnosti je třeba vzít v úvahu, nejsou však bariérou.

investor - atraktivita města

Formy propagace a zvýšení atraktivity města

Web

V USA byla zpracována studie Winning Strategies In Economic Development Marketing z roku 2017. Studie analyzovala názory 331 respondentů z řad velkých korporací, středních firem a místních poradců v oblasti lokalizačních faktorů pro umisťování investičních projektů. Studie jednoznačně poukázala na skutečnost, že nejefektivnějším nástrojem prezentace lokality a pro „lákání“ investic jsou informace prezentované online formou prostřednictvím webových stránek obcí a měst. Zatímco v roce 1996 tato marketingová technika byla využívána pouze v 18 procentech, v roce 2017 již byla se 74 procenty hodnocená jako nejefektivnější nástroj a toto procento dále roste. Celkem 65 procent respondentů také potvrdilo, že při vyhledávání nových lokalit využívají primárně informace získané z webu.

CzechInvest dlouhodobě doporučuje městům a obcím, aby nepodceňovaly svou prezentaci na webu a na svých webových stránkách oslovily i podnikatelskou sféru. Pokud chce město být atraktivní i pro přímé zahraniční investice, je nezbytně nutné mít webové stránky přeložené do cizích jazyků, minimálně do angličtiny. Současná doba nás nutí ve všech oborech k rychlému, atraktivnímu a efektivnímu předání nosné informace. Je zbytečné, že město má skvěle připravenou plochu pro podnikatele, ale návštěvník webu se ani po dvou kliknutích myší o ní nedozví.

 

Doporučení pro webové stránky pro podnikatele:

 • jednoduchá adresa stránek, typicky www.mesto.cz/podnikani nebo www.mesto.cz/business
 • ucelené informace o podnikatelském prostředí a stručné informace o tradičním hospodářství daného města
 • seznam a informace o rozvojových lokalitách (plochy i budovy k podnikání)
 • rozcestník na relevantní úřady pro záležitosti spojené s podnikáním a výstavbou
 • kontaktní osoba pro styk s investory
 • jazyková mutace stránek (minimálně v angličtině)
 • aktuality s relevantními informacemi o akcích pro podnikatele
 • odkaz na veřejnou podporu s působností v daném městě

Příklady dobré praxe v České republice:

Příklady dobré praxe v České republice:

Welcome package / uvítací balíček

Pro zvýšení atraktivity města z pohledu investorů a podnikatelů je vhodným nástrojem úvodní uvítací balíček s přehledem základních informací, institucí a odkazů. Tyto základní údaje je vhodné mít zpracovány také cizojazyčně pro lepší orientaci zahraničních pracovníků a PR města. Přehledy pro lákání investorů a pro jejich základní orientaci jsou spíše typické pro větší (krajská města) nebo prezentaci celého kraje jako celku. Základní přehled pro investory z pohledu České republiky zpracovala agentura CzechInvest formou tzv. Fact Sheet, a to po jednotlivých relevantních oblastech.

Struktura balíčku pro investory a podnikatele (welcome package):

 • Stručná charakteristika území (zaměřeno na investiční prostředí)
 • Hlavní oblasti podnikání v lokalitě
 • Dopravní infrastruktura (nákladní, osobní) v městě a okolí
 • Inovační, výzkumná a digitální infrastruktura
 • Nemovitosti a brownfieldy vhodné pro podnikání
 • Základní shrnutí a přehled o místním trhu práce a možnostech vzdělání obyvatel či potenciálních zaměstnanců
 • Přehled organizací na podporu podnikání, včetně popisu činností a kontaktů
 • Sportovní a kulturní vyžití
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}