Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti se ve většině případů vyžaduje jako součást přílohy k žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU prostřednictvím jednotlivých operačních programů. Ale není potřeba ji vnímat pouze jako povinnou přílohu. Studie proveditelnosti obsahuje systematicky uspořádané informace potřebné pro celkové vyhodnocení projektu. Souhrnně popisuje investiční záměr ze všech realizačně významných hledisek. Má za úkol zhodnotit různé alternativy, posoudit uskutečnitelnost daného investičního projektu a poskytnout podklady pro rozhodnutí. Je nástrojem pro posouzení návrhu projektu zejména z ekonomického a technického hlediska. Cílem studie proveditelnosti je tedy ověřit, zda byla vybrána nejlepší možná varianta, zda byly dobře odhadnuty potřebné finanční prostředky na realizaci projektu, zda byla prokázána trvalá udržitelnost investice a byla identifikována rizika.

Obsah studie

Studie proveditelnosti by měla na základě různých kritérií vyhodnotit projekt v následujících oblastech:

  • technické řešení projektu
  • tržní analýza
  • finanční analýza
  • ekonomická analýza
  • analýza vlivu projektu na životní prostředí
  • analýza vlivu projektu na lidské zdroje a relevantní cílové skupiny

Každý analytický výsledek by měl obsahovat případná rizika a pokud možno také návrh jejich eliminace nebo omezení.

Při zpracování studie se vychází z údajů již zpracovávaného projektu či podnikatelského záměru a dalších informačních zdrojů (technický projekt, stavební a projektová dokumentace, studie EIA a další). Studie proveditelnosti vyžaduje zapojení odborníků z oblasti práva, životního prostředí, ekonomiky, finanční analýzy, marketingu, řízení jakosti a dalších dle zaměření projektu. Jednou ze základních podmínek při výběru projektů pro přidělení dotace je podmínka, že studie musí být zpracována na profesionální úrovni a musí obsahovat všechny požadované informace a části včetně příloh a dodatků.

Rozsah studie není závazně stanoven, většinou to je 50 až 80 stran textu a přílohy. Průměrný čas na její zpracování se odhaduje na 60 hodin práce týmu odborníků.

 

Doporučená osnova studie

Základní obsah studie proveditelnosti vymezují podmínky jednotlivých operačních programů. Jako vhodný příklad uvádíme osnovu studie proveditelnosti ze Společného regionálního operačního programu:

1. Obsah

2. Úvodní informace

Obsahuje účel studie a k jakému datu byla zpracována, identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách.
 

3. Stručné vyhodnocení projektu

Ve stručné a shrnující podobě jsou zde uvedeny hlavní závěry, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti, zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků, resp. nákladů a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu uvedené v tabulce, výsledky citlivostní analýzy a zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost a výsledky analýzy rizik.
 

4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. Zahrnuje název, smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak je řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu.
 

5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie

Zahrnuje popis všech marketingových aspektů projektu, řeší odhady a doporučení týkající se potřeb finálních uživatelů, konkurenceschopnosti výstupů produktu jak veřejných, tak i privátních projektů.
 

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů

Obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou managementu projektu, což představuje veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů.
 

7. Technické a technologické řešení projektu

Shrnuje podstatné technické a technologické aspekty projektu, tj. zvolenou technologii, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod.

8. Dopad projektu na životní prostředí

Obsahuje veškeré kladné i negativní vlivy, které vyplývají z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách.
 

9. Zajištění investičního majetku

Vymezuje strukturu dlouhodobého majetku, určuje výši investičních nákladů, problematiku servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma apod.

10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

Vymezuje strukturu a velikost oběžného majetku, jaké druhy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží bude nutné skladovat a v jakých objemech, vzniklé pohledávky, resp. krátkodobé závazky, náročnost projektu na držbu hotovostních prostředků a jejich řízení.
 

11. Finanční plán a analýza projektu

Komplexní finanční zohlednění předchozích bodů – základní kalkulace a analýza bodu zvratu, finanční plán (plán průběhu nákladů a výnosů, plánované stavy majetku a zdrojů krytí, plán průběhu cashflow)
 

12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Vyhodnocuje projekt pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, doba návratnosti, index rentability a finanční analýza projektu.

13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)

Vymezuje největší zdroje rizik v projektu, uvádí jejich pravděpodobnost a eventuální opatření na jejich snížení a výsledky citlivostní analýzy.

14. Harmonogram projektu

Zahrnuje časový plán jednotlivých činností a fází projektu zpracovaný do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují, příp. se vzájemně překrývají.
 

15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Komplexní a propracovaný závěr zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu.
 

16. Přílohy

Je třeba zdůraznit, že struktura, podrobnost a nákladnost zpracování jednotlivých témat není z podstaty věci pro každý projekt stejné. Je třeba vždy důsledně respektovat logiku projektu a věnovat se nejvíce těm problémům, které jsou právě pro jeho realizovatelnost nejvýznamnější. Propracovanost organizační struktury řídící provoz hotelu s rehabilitačním centrem je poněkud odlišná od té, která je nezbytná například pro provoz místní komunikace k průmyslové zóně či kanalizace. Rozsah jednotlivých kapitol studie proveditelnosti je vždy závislý na charakteru projektu.

Zdroje:
Moderní obec

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – metodická příručka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2004

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}