Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Zadání územní studie

Zadání územní studie

Zadání územní studie má být stručné a oproštěné od zbytečných formalit. Je podkladem pro zpracování návrhu studie projektantem, a proto se v něm neuvádějí údaje, které jsou z hlediska zpracování nadbytečné. Zadání však musí obsahovat všechno, co je důležité a potřebné pro účel pořizované územní studie, viz následující osnova.

Osnova zadání územní studie

Název územní studie

1. Cíle a účel pořízení územní studie

Územní studie řeší vybrané problémy v území. Tato část zadání konstatuje, o jaké problémy v území jde a co je cílem jejich řešení. Podle účelu a vztahu ke stávající územně plánovací dokumentaci rozlišujeme:

  • územní studii sloužící jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace nebo její změny (§ 25 stavebního zákona),
  • územní studii, která slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Pro zadání přitom není podstatné, zda je územní studie pořizována na základě podmínky uvedené v územním plánu, či nikoliv.

2. Rozsah řešeného území

Řešené území se vymezuje popisem jeho hranice nebo zákresem v mapovém podkladu, který je přílohou zadání.
Územní studie se zpracovává výhradně na základě mapových podkladů, kterými jsou: katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky, Mapa České republiky, polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území, a to v závislosti na rozsahu řešeného území, požadovaném obsahu a podrobnosti územní studie. Přípustné je i zpracování na podkladu technické mapy, které však bude spíše výjimečné.

3. Požadavky na obsah řešení územní studie

V požadavcích na řešení územní studie bude nejprve uvedeno, zda se požaduje zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a v jakém rozsahu (např. průzkumy a rozbory doplní údaje obsažené v územně analytických podkladech v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu územní studie, na jejich základě projektant aktualizuje problémový výkres, a to v rozsahu řešeného území a upřesní problémy k řešení).

V této části zadání se vždy uvádí, jaké jsou konkrétní věcné požadavky na řešení návrhu územní studie, včetně požadavků na případné řešení a vyhodnocení variant (pokud jsou požadovány).

V případě, že jako první etapa se požaduje zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, je vhodné, aby si pořizovatel vyhradil právo upřesnit po jejich předání (např. do 30 dnů) požadavky na řešení územní studie.

4. Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie

  • požadavky na členění textové části (zpravidla do kapitol včetně jejich názvů, je-li názvy třeba předurčovat),
  • co má být závěrem textové části (zásady pro rozhodování, doporučení k převzetí některých částí návrhu územní studie do územně plánovací dokumentace nebo její aktualizace/změny),
  • jaké výkresy pořizovatel požaduje, názvy výkresů a jejich měřítka (s případným rozlišením, na jakém mapovém podkladu budou zpracovány a v jakém měřítku budou vytištěny),
  • počet požadovaných výtisků (a to i ve vztahu k předání případné první etapy – doplňujících průzkumů a rozborů) a požadavky předání na CD/DVD nosičích, včetně požadavků na odevzdání v tištěné podobě.

5. Další požadavky (nepovinná část)

Jde o požadavky například na kontrolní dny k rozpracovanému návrhu, termín a způsob předání územní studie, případně termín předání jednotlivých etap (je-li etapizace požadována). Tyto požadavky se v zadání uvádějí jen v případě, nejsou-li součástí smlouvy o dílo.
V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady (§ 30 odst. 4 stavebního zákona).

 

Poznámky

Zadání pořizovatel podepíše, uvede jméno, příjmení a funkci, doplní otiskem razítka a datem.

Po zpracování zadání územní studie a předání zhotoviteli je třeba, aby pořizovatel vyplnil odpovídající část údajů o pořizované územní studii v Registračním listu územní studie (příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) a vložil je, resp. podal návrh na jejich vložení do Evidence územně plánovací činnosti.

Projednání návrhu zadání územní studie ani schválení zadání zákon nevyžaduje.

Zákon rovněž nevyžaduje (ale ani nevylučuje) konzultace územní studie s dotčenými orgány, orgány samosprávy, s vlastníky pozemků, případně s veřejností. V případě, že to je účelné, je vhodné tento požadavek uvést i v zadání v 5. části.

Vzhledem k tomu, že pořizování územní studie spadá do působnosti státní správy, není její schvalování orgánem samosprávy přípustné.

 

V případě, že je na územní studii požadována dotace v rámci specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje z Integrovaného regionálního operačního programu, je nutné, aby zadání územní studie plnilo i podmí nky pro přidělení dotace.  

 

Zdroje:

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}