Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Databáze nemovitostí pro podnikatelské účely nebo plochy pro podnikatelské účely

Nachází se ve vašem okolí nemovitost vhodná k podnikatelskému využití nebo je obec přímo jejím vlastníkem? Je tato nemovitost nyní nevyužitá, je v dobrém technickém stavu a hledáte pro ni uplatnění? Plánujete budovat či rozvíjet průmyslovou zónu a nevíte si rady s financováním, technickými parametry a její následnou propagací?

V následující části věnované nemovitostem pro podnikatelské účely se dozvíte, jak vám agentura CzechInvest může při všech těchto činnostech pomoci.
 

Databáze nemovitostí

CzechInvest spravuje nejrozsáhlejší databázi podnikatelských nemovitostí svého druhu v České republice, jejímž prostřednictvím mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, vědeckotechnologické parky přímo zahraničním i domácím investorům.

Databáze obsahuje:

 • Průmyslové zóny a pozemky pro průmyslové využití (více než 350)
 • Průmyslové areály a parky (více než 250)
 • Kancelářské prostory (více než 150)
 • Vědeckotechnologické parky (více než 20)

Průmyslové zóny:

 • Plocha od 0,5 ha do 360 ha
 • 1 000 000 m2 metrů výrobních ploch
 • Transparentní vlastnická struktura
 • Podporované průmyslové zóny
 • Zasíťované pozemky

Strategické průmyslové zóny:

 • Triangle Žatec (360 ha)
 • Holešov (320 ha)
 • Kolín Ovčáry (250 ha)
 • Mošnov (200 ha)
 • Most Joseph (190 ha)

Kritéria pro vložení nemovitosti do databáze:

 • Pozemky o velikosti nejméně 1 ha
 • Haly o velikosti nejméně 500 m2 výrobní plochy
 • Průmyslové haly s dobrým technickým stavem
 • Transparentní vlastnická struktura
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Schválená územně plánovací dokumentace

Kategorizace nemovitostí

Kategorizace nemovitostí slouží pro správu databáze nemovitostí a pro určení nejkvalitnějších nemovitostí vhodných pro nabídku investorům.

„Kategorizace nemovitostí – kritéria“ slouží jednotlivým projektovým manažerům jako pomůcka pro určení kvality dané nemovitosti. Není vyloučeno, že se v určitých ohledech mohou jednotlivé nemovitosti lišit.

1. Pozemky

Nejvyšší potenciál
Tyto lokality jsou nejlépe připraveny pro případného investora.

Střední potenciál
Lokality, které musí projít částečnou úpravou před umístěním investora.

Nižší potenciál
Jedná se primárně o lokality, které lze využívat, aniž by byl nutný proces celkové regenerace, ale jsou z hlediska investorské poptávky nevyhovující v celé řadě kritérií, viz kategorizace.

 

pozemek s nejvyšším potenciálem:

 • Rovinatý, popř. velmi mírně svažitý
 • Minimálně 1 ha
 • Důležitá je velikost pozemku, ale také tvar (čtverec, popř. obdélník)
 • Pozemek ve vlastnictví ÚSC, veřejného subjektu nebo pouze jeden majitel
 • Pozemek zasíťovaný nebo maximálně na hranici pozemku
 • Blízkost komunikace I. třídy, rychlostní silnice nebo dálnice (max. 15 km) 
 • Příjezdová komunikace je v dobrém stavu a nevede přes centra měst
 • V územním plánu musí být veden jako plocha vhodná pro výrobu 
 • V sousedství pozemku nesmí být rezidenční zóna
 • Cena za vynětí ze ZPF by neměla být více než 300 korun/m2
 • Žádná ochranná pásma; pokud jsou, nesmí výrazně zasahovat do pozemku  
 • Pružná reakce s majiteli těchto pozemků

Příklad pozemku s nejvyšším potenciálem, Holešov
 

Pozemek se středním potenciálem:

 • Rovinatý, popř. mírně svažitý
 • Minimálně 1 ha
 • Důležitá je velikost pozemku, ale také tvar (čtverec, popř. obdélník)
 • Pokud je více vlastníků, prokázat ochotu pozemky scelit (např. smlouva o smlouvě budoucí)
 • Sítě na hranici pozemku nebo ve vzdálenosti max. 250 metrů
 • Komunikace I. třídy, rychlostní silnice nebo dálnice může být od pozemku vzdálena více než 15 km
 • Od páteřní komunikace by neměla být cesta ve špatném stavu, částečně může vést i přes centra měst
 • V sousedství pozemku může být rezidenční zóna
 • V územním plánu musí být pozemek veden jako výrobní plocha
 • Pozemky, kde jsou významná ložiska přírodních zdrojů (uhlí, voda)
 • Zde může vyjít vynětí ze ZPF až na 1000 Kč/m2

Příklad pozemku se středním potenciálem, Plzeň-Chotíkov
 

Pozemek s nižším potenciálem:

 • Zvlněný terén, veliké výškové rozdíly na pozemku
 • Minimálně 1 ha
 • Nepravidelný tvar pozemku, příliš úzký tvar pozemku
 • Pozemek ve vlastnictví více majitelů
 • Pozemek nezasíťovaný nebo zasíťovaný jen zčásti
 • Příjezdová komunikace je ve špatném stavu, případně bez dostupné komunikace
 • V sousedství pozemku je rezidenční zóna
 • Cena za vynětí ze ZPF představuje více než 300 korun/m2
 • Spolupráce s majiteli těchto pozemků pozdní nebo bez reakce, častá změna kontaktů

Příklad pozemku s nižším potenciálem, komerční zóna Horní Václavov

2. průmyslové budovy a areály, parky

Nejvyšší potenciál
Stav těchto staveb/areálů odpovídá aktuálním požadavkům na kvalitu a provedení stavby/areálu a tyto jsou vhodné pro umístění investora v nejbližší možné době bez omezení.

Střední potenciál
Areály/stavby, které musí projít částečnou nenáročnou rekonstrukcí/úpravou před umístěním investora. Počítá se již s delším časovým intervalem pro procesy, které předcházejí umístění investice, výstavby apod.

Nižší potenciál
Jedná se primárně o areály/stavby, které lze využívat, aniž by byl nutný proces celkové regenerace, ale jsou z hlediska investorské poptávky nevyhovující v celé řadě kritérií. 

Průmyslový areál může zahrnovat i pouze jednu halu.
 

Kritéria kategorie průmyslový areál s nejvyšším potenciálem a kategorie průmyslový park jsou téměř shodná. U průmyslového parku se ale jedná o developerské projekty s bezprostředním přístupem na dálnici či rychlostní komunikaci a vyznačující se především stavbou na klíč a do nájmu (z důvodu časté poptávky investorů po stavbě na klíč je vhodné kategorii průmyslový park samostatně odlišit). 

Průmyslové areály, haly či parky s nejvyšším potenciálem:

 • Minimálně 1 000 m2
 • Světlá výška 10 m (minimálně 7 m)
 • Nosnost podlahy min. 5 t/m2
 • Dokové vjezdy pro kamiony
 • Vytápěná a kolaudovaná na výrobu
 • S kancelářským prostorem nebo možností jeho výstavby
 • Možnost variabilního oddělování vnitřních prostor
 • Kvalitní dopravní přístup (ideálně s blízkým přístupem na rychlostní komunikaci, dálnici či silnici první třídy, ideálně i vlečka nebo možnost jejího vybudování – není ale podmínkou)
 • Inženýrské sítě k dispozici (elektřina, voda, plyn)
 • Žádná ekologická zátěž  

Příklad průmyslového parku s nejvyšším potenciálem, CTPark Cheb

Průmyslové areály, haly či parky se středním potenciálem: 

 • Hala s datem kolaudace starším než rok 2000
 • Starší haly minimálně po rekonstrukci
 • Světlá výška stropů může být méně než 7 m
 • Zateplená fasáda
 • Kanceláře jsou zpravidla mimo samotnou halu (externí kancelářské prostory)
 • Absence dokovacích automatických vrat, minimálně nakládací rampa
 • Možnost jednoduchých technologických změn (vytápění, osvětlení, světlíky atd.)
 • Kvalitní dopravní přístup: může se jednat o areály, které nemusí být v přímé blízkosti páteřní dopravní komunikace
 • Inženýrské sítě k dispozici (elektřina, voda, plyn)
 • Žádná ekologická zátěž

Příklad průmyslového areálu se středním potenciálem, Železný Brod – areál Jablonex Group a.s.

Průmyslové areály či parky s nižším potenciálem:

 • Jedná se primárně o areály, které zatím nespadají do kategorie „brownfield“, tzn. lze je využívat, aniž by byl nutný proces celkové regenerace, ale jsou z hlediska investorské poptávky nevyhovující v celé řadě dalších kritérií.
 • Často areály nevyhovují svým umístěním a také se může jednat o haly vhodné spíše pro skladování, které byly původně zaregistrovány jako součást areálu, který již byl zčásti prodán či pronajat.
 • Může se zde také vyskytovat jiná překážka, která brání jejich zařazení do kategorie A či B (například nesouhlas obyvatel, podmínka společné firmy a ekonomické spolupráce – Nýřany Dioss, a další).

Příklad průmyslového areálu s nižším potenciálem, areál Dolní oblast Vítkovice

3. Administrativní budovy a vědeckotechnické parky

Definice
Podmínky realitního trhu ovlivňují místní definici tříd kancelářských budov. Níže uvedené charakteristiky související s kvalitou kancelářských prostor se doporučují jako vodítko při definování třídy A a B.

Kvalitativní hlediska:

 • Klimatizace
 • Stropní podhledy
 • Výška od podlahy ke stropu minimálně 2,70 m
 • Možnost flexibilních úprav interiéru
 • Dělené kabelové kanály pro telefon, elektřinu a PC nebo dvojité podlahy
 • Moderní rychlostní výtahy, maximální doba čekání cca 30 sekund
 • Kvalitní podlahová krytina a povrchové úpravy stěn
 • Zabezpečené vyhrazené parkoviště
 • Spolehlivé telekomunikační vybavení
 • Duální zdroj elektřiny a/nebo záložní zdroj
 • Regulace vlhkosti

Kategorizace administrativních budov:

Třída A znamená, že jde o nadprůměrně kvalitní nemovitost, jejíž charakteristiky ji řadí do horní části nabízené škály.

Příklad třídy A, Jihočeský vědeckotechnický park

Třída B znamená průměrnou nebo běžnou kvalitu nemovitosti na trhu podle příslušných kritérií.

Příklad třídy B, U Zlatého jelena, Olomouc

 

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Vedle služeb pro investory a malé a střední podnikatele nabízí CzechInvest také služby pro municipality, krajské samosprávy či veřejnou správu. Tyto služby zahrnují především využití programů podpory pro rozvoj podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, včetně regenerace brownfieldů, pro další podnikatelské využití a jejich následné nabízení potenciálním investorům z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a vědeckotechnických center.

Program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

Intervence státu v rámci budování inovativních podnikatelských parků přispěje k lepší připravenosti české ekonomiky na nástup průmyslu 4.0, zlepšení atraktivity podnikatelského prostředí zejména pro umístění investic s vysokou přidanou hodnotou a malých a středních podniků, vyrovnání regionálních disparit a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Program slouží pro realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti. Tato infrastruktura je uživatelům nemovitostí dostupná za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek.

 

Dokumentace programu:

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}