Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Cirkulární doprava v Brně

Cirkulární doprava v Brně

Pilotní projekt, jehož cílem bylo změnit pohled na ekologický pohon městské hromadné dopravy v České republice a ukázat, že existuje řešení, pomocí kterého lze přeměnit bioodpady na palivo pro autobusy.

Výchozí stav

Velké množství biologicky rozložitelných odpadů, zbytků potravin a jídel z domácností či gastro provozů dnes končí bez užitku v městských spalovnách nebo v kanalizaci, kde zatěžují kanalizační síť i čistírny odpadních vod. V rámci adaptace na změny klimatu se Brno, podobě jako mnoho dalších českých měst, připojilo k závazku snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého na svém území nejméně o 40 %. Jednou z efektivních možností, jak toho dosáhnout, je využit lokálně dostupné odpadní suroviny a přeměnit je na energii pro pohon městské hromadné dopravy. Brno má v oblasti cirkulární dopravy velký a dosud nevyužitý potenciál. Město ročně vyprodukuje tolik biologicky rozložitelného odpadu a čistírenských kalů, že jejich přeměnou na biometan by bylo možné pohánět přibližně 133 autobusů na stlačený zemní plyn (CNG). 

Řešení

Myšlenku ekologické dopravy přinesl do České republiky tým lidí z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). Inspirací jim byly země jako Finsko, Norsko, Německo či Holandsko, kde je biometan pro pohon MHD využíván již několik let. Realizace pilotního projektu se jevila jako nejefektivnější forma, jak dokázat, že skutečně je možné využít odpad jako zdroj a navést na cestu ekologického provozu i další města. Koncept propojuje několik funkcí města, které jsou často řešeny separátně – městskou dopravu, odpadovým hospodářstvím a čištěním odpadních vod. Po zhruba dvou letech příprav byl tento koncept cirkulární dopravy poprvé v Česku otestován právě v podmínkách města Brna. 

V pilotním testování byla v areálu Čistírny odpadních vod Brno – Modřice naistalována pilotní jednotka na čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu (bioplyn zde vzniká anaerobní fermentací čistírenských kalů). Dopravní podnik města Brna vyčlenil jeden linkový autobus s pohonem na CNG, který v rámci testování jezdil na biometan. V období od října do prosince 2018 najel autobus 4 750 kilometrů pouze s použitím čisté formy energie. V průběhu testování došlo ke dvěma odstavením plnicí jednotky kvůli optimalizaci a seřízení výdejního zařízení. V průběhu odstávky byl do nádrže autobusu tankován standardní zemní plyn, a to bez jakýchkoliv úprav autobusu. Tak byla prakticky vyzkoušena absolutní kompatibilita zemního plynu a biometanu vznikajícího rozkladem biologicky rozložitelného materiálu. Z hlediska jízdních vlastností nebyly zaznamenány žádné změny výkonu vozidla. Samotné palivo BioCNG má stejné vlastnosti jako běžné CNG.

Náklady, finanční náročnost

Celkové náklady na realizaci pilotního projektu výroby BioCNG v Modřicích dosáhly přibližně 300 tisíc korun a byly hrazeny společností MemBrain, v rámci projektu vývoje a výzkumu (TE02000077). Pro městské společnosti (Dopravní podnik města Brna a Brněnské vodárny a kanalizace – Modřice) nebyla realizace projektu spojená s žádnými přímými finančními náklady, poskytly pouze součinnost a své zázemí. 

Výstupy, výsledky, dopady

Pilotní testovací fáze projektu byla začátkem roku 2019 vyhodnocena velmi pozitivně. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu. Dopravní podnik města Brna projevil zájem najít vhodný stabilní zdroj biometanu pro své autobusy a změnit část své flotily na tzv. cirkulární provoz. Jde o velký pokrok v oblasti ekologizace městské hromadné dopravy. Všechny zúčastněné strany pilotního projektu byly nakloněné pokračovat, důležitá byla také politická podpora na úrovni vedení města Brna. 

Projekt získal velkou mediální pozornost a také ocenění ze strany odborné veřejnosti, když vyhrál tzv. ekologického Oskara neboli prvenství v soutěži E.ON Energy Globe 2019.

Udržitelnost

V roce 2020 uzavřely zúčastněné strany Memorandum o spolupráci při rozvoji technologie na výrobu metanu z biologicky rozložitelného odpadu. Se spuštěním zařízení pro pokrytí potřeby přibližně pěti autobusů na čistírně odpadních vod Brno-Modřice se počítá začátkem roku 2021. Projekt řídí Institut cirkulární ekonomiky a na jeho realizaci se podílejí zástupci všech zúčastněných stran – Dopravní podnik města Brna, Brněnské vodárny a kanalizace a společnost MEGA. Ta v týmu nahradila výzkumnou organizaci MemBrain, která v rámci pilotního projektu zajištovala membránovou technologii pro přeměnu bioplynu z čistírenských kalů na biometan (BioCNG).

Pozitivním příkladem z Brna se inspirovalo i hlavní město Praha, které na jaře roku 2019 oznámilo záměr vystavět zařízení na využití bioodpadů, ze kterých by se vyrábělo ekologické palivo pro vozidla Pražských služeb.

Potenciál využití cirkulární dopravy v dalších českých městech

Každé město nebo obec, které by chtělo využívat tento typ paliva, potřebuje surovinu na výrobu bioplynu – tu většina obcí má, a sice v podobě čistírenských kalů nebo biologicky rozložitelných odpadů. Pro zpracování těchto surovin je pak možné využít buď odpadové bioplynové stanice, nebo pro tento účel upravit již stávající bioplynové stanice, kterých je v České republice více než pět stovek. Pro zajištění zdroje je třeba jej doplnit o zařízení na úpravu bioplynu na biometan. Ten se potom tankuje do vozidel s pohonem na CNG nebo se vtláčí do plynové distribuční sítě. V České republice je nyní v provozu 1 180 autobusů na CNG, které nejčastěji jezdí v městské hromadné dopravě. Investiční náklady jsou závislé na požadované kapacitě zařízení a zvolené technologii. Výstavba odpadové bioplynové stanice s kvalitní úpravou vstupních surovin a zařízením na produkci biometanu může vyjít v závislosti na zvolené kapacitě na desítky až stovky milionů korun. Potenciál zavedení systému ekologického provozu a využití BioCNG (namísto CNG) je tedy v českých městech významný.

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}