Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka

Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka

Konsorcium představuje vzájemnou spolupráci měst, škol a podniků na podpoře učňovských oborů. Zlepšuje tak nabídku kvalifikované pracovní síly pro místní zaměstnavatele. Pro studenty zase představuje zajímavou příležitost a možnost budoucího uplatnění.

Výchozí stav

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Pardubického kraje hodlal v roce 2013 optimalizovat síť středních škol, hrozilo uzavření učebních oborů v Průmyslové střední škole Letohrad (PSŠ). Kvůli demografické situaci a snižujícímu se zájmu o technické a učňovské obory měla škola problém s naplněním počtu studentů. Ve stejné době začaly firmy v regionu pociťovat nedostatek kvalifikované pracovní síly se zhoršujícími se vyhlídkami do budoucna, což přímo ohrožovalo místní ekonomiku a její rozvoj.

Řešení

Starosta města Letohrad inicioval jednání s místními firmami, aby se všichni dohodli, co mohou společně udělat pro zachování učiliště v regionu a zároveň pro to, aby vzdělávací obory více odpovídaly potřebám zaměstnavatelů a mladí lidé tak našli v těchto firmách práci. Zaangažované strany se spojily, ustanovily Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka a sestavily nabídku praktické výuky pro školy, respektive přímo pro studenty. Ta nabízí praktickou výuku, brigády a podporu ve formě stipendia. Firmy, které jsou jinak na trhu práce konkurenty, se dohodly na společných propagačních aktivitách. Společné aktivity Konsorcia směřují k tomu, aby technické vzdělávání v regionu nejen zůstalo, ale aby drželo krok s požadavky moderních firem. Vytvořit nabídku programů však nestačí, velkou část úspěchu představuje medializace a informační kampaň. Zástupci firem, škol a města se pravidelně scházejí a komunikují se studenty i s rodiči. Představují jim možnosti uplatnění studijních oborů a následné pracovní příležitosti.

Firmy a školy zavádějí prvky duálního vzdělávání 

Firma Bühler CZ zase například spolupracuje se žamberskou Střední školou obchodu, řemesel a služeb (SŠOŘS) na výuce nového oboru obráběč kovů od 1. září 2015 a od 1. září 2017 na výuce nového oboru klempíř pro strojírenství. Škola získala za podpory Pardubického kraje na oba obory řádnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Firma Bühler CZ pomohla technicky vybavit třídu ve škole a spolupracuje na tematickém obsahu výuky. Studentům zajišťuje praxi přímo na svých pracovištích, budoucí obráběči kovů se učí v tréninkovém centru Bühler Žamberk. Firma Isolit-Bravo provozuje od školního roku 2018/19 praktické učiliště pro SOŠ a SOU Lanškroun a od školního roku 2019/2020 pro druhý ročník učebního oboru nástrojař PSŠ Letohrad. V praxi to vypadá tak, že první desítky budoucích nástrojářů se už od druhého ročníku začaly učit přímo v nástrojárně továrny, kde se podílí na výrobě a získávají tak zkušenosti daleko rychleji než při běžné praxi v učilišti. 

Náklady, finanční náročnost

Každá zapojená firma hradí propagační aktivity Konsorcia jeden měsíc v roce. Město přispívá prací manažerky (vykonává funkci vedoucí odboru) a podle potřeby i administrativními výdaji (organizování setkání apod). Formálně je vše zastřešeno smlouvou o spolupráci mezi všemi subjekty Konsorcia.

Výstupy, výsledky, dopady

V roce 2015 se Konsorcium zasloužilo o otevření nového maturitního oboru strojírenský technik, který odráží reálné potřeby firem, jež jsou garantem odborné praxe. Do 1. ročníku nastoupilo v prvním roce 24 a ve druhém 18 žáků. Podobný obor v regionu dlouhodobě chyběl, firmy by ročně mohly zaměstnat zhruba třicet absolventů. V rámci oboru se studenti učí číst technické výkresy, osvojují si měření a metrologii, automatizace/CNC, materiály, strojírenské technologie, CAD systémy, nástroje kvality a technologii zpracování plastů. Benefity pro zdejší obce jsou také viditelné – místní mladí lidé mají dostupné vzdělání i možnost zaměstnání v blízkosti bydliště a nemají potřebu odcházet na studia a za prací do velkých měst. Počet obyvatel neubývá, ale mírně stoupá. 

Firemní stipendia přivedla do firem Konsorcia v prvním roce 13 absolventů (z celkového počtu 21 studentů se stipendii). Spolupráce se školami firmám přináší kvalitní a kvalifikované pracovníky, po kterých je stále velká poptávka. Školy svým studentům zase nabízejí vzdělání podpořené praxí s reálným uplatněním. Konsorcium pomáhá rozvíjet a zvyšovat konkurenceschopnost ČR v technické a digitální oblasti a je příkladem i pro další regiony.

Udržitelnost

Jde o trvalý proces, kdy město Letohrad zajišťuje organizační záležitosti. Spolupráce firem a škol se stále vyvíjí.

Pravidla pro firemní stipendia

 • Podporované obory: nástrojař, strojní mechanik, elektrikář slabo, elektrikář silnoproud, strojírenský technik
 • Žák nemá neomluvenou absenci
 • Chování žáka je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré
 • Celkové hodnocení prospěchu žáka stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl
 • Hodnocení z odborného výcviku stupněm 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý
 • Omluvená absence max. 30 % všech vyučovacích hodin
 • Učební obory (600–3 050 Kč)
 • Maturitní obor (1 300–3 050 Kč)

Firma se zavazuje poskytovat studentovi měsíční příspěvek na studium po celou dobu studia s výjimkou prázdnin a umožnit mu minimálně tři týdny placené letní brigády.  Po ukončení studia se zavazuje uzavřít se studentem pracovní poměr, který bude odpovídat získané kvalifikaci.

Student je povinen vrátit celou nebo poměrnou částku vyplacených příspěvků, pokud nesplní závazek setrvání v pracovním poměru minimálně tři roky, pokud u něj bude zjištěno a prokázáno užívání škodlivých návykových látek, případně po dobu studia nebude plnit stanovená pravidla. 

 

Odkaz na web

www.konsorcium.eu 
 

Zdroje

 • Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka, www.konsorcium.eu 
 • Pasportizace 2019/2020 – Regionální kancelář CzechInvestu pro Pardubický kraj
 • Město Letohrad
 • Prezentace Konsorcia 3. 10. 2018 a výroční jednání za rok 2019

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}