Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Prague IoT & SmartCity Inkubátor

Prague IoT & SmartCity Inkubátor

Zdá se vám přejít od nápadu k zákaznickému projektu během pouhého půl roku jako sen? Inkubátor v Holešovické tržnici dokazuje, že při správné podpoře lze během pár měsíců uvést podnikatelský záměr do praxe v podobě funkčního prototypu a prvních zákazníků až po mezinárodní distribuční kanály. Jakým způsobem a kolika firmám inkubátor pomohl, se dozvíte na následujících řádcích.

Výchozí stav

Praha je dlouhodobě považována za hospodářsky úspěšný region, a proto je veřejná podpora pro podnikatele se sídlem v hlavním městě značně omezena. Státní podpora a dotace ze strukturálních fondů zaměřené na rozvoj podnikatelského prostředí tak mnohem častěji míří do ekonomicky slabších oblastí a pražským firmám nezbývá nic jiného, než si vystačit s vlastními prostředky, popřípadě zauvažovat o založení provozovny v jiné části země. Tytéž podmínky platí i pro pražské startupy.

Řešení

Začínající firmy z Prahy mohly v uplynulých třech letech rozvíjet své podnikatelské aktivity díky Prague IoT & SmartCity Inkubátoru působícím v pražských Holešovicích. Inkubační program byl určen primárně pro mladé podniky do tří let stáří se sídlem nebo provozovnou v hlavním městě, které se orientují na technologické produkty, převážně z IoT a Smart City sektoru. Cílem projektu bylo pomoci B2B i B2C firmám ověřit, zda mají produkt s tržním potenciálem, u kterého se vyplatí pokračovat v rozvoji.

Inkubátor vznikl v roce 2017 jako součást Czech ICT Alliance, která dlouhodobě pomáhá IT firmám s expanzí na zahraniční trhy. Největšího rozvoje se inkubátor dočkal mezi lety 2018-2021, kdy se zařadil mezi grantové projekty, které čerpají finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu (dále jen OP PPR). Čerpání evropských prostředků pro účely inkubace bylo umožněno na základě dotačního titulu vypsaného Magistrátem hlavního města Prahy. V uvedených letech měly inkubované firmy příležitost v rámci balíčku využít jak pronájem open space a jednotlivých kanceláří, tak bezplatný inkubační program, který zahrnoval 240 hodin mentoringu (např. právní, manažerský, technický a marketingový coaching) po dobu šesti měsíců pro každý startup. Součástí balíčku byly i workshopy na nejrůznější témata z podnikatelské sféry a tzv. pitch nights, což jsou networkingové akce, při nichž mohou startupy představit potenciálním investorům svůj projekt.

Náklady, finanční náročnost

Podnikatelský inkubátor v Holešovické tržnici byl podpořen v rámci prioritní osy OP PPR „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ (výzva č. 39). Celkové způsobilé výdaje na projekt Prague IoT & SmartCity Inkubátoru činily 26 789 777,88 Kč, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj se na spolufinancování projektu podílel z 50 %, Hlavní město Praha ze 40 % a 10 % bylo financováno z vlastních zdrojů. Pokud jde o funkční rozložení financí, přibližně 70 % grantu bylo využito na služby pro startupy a 30 % prostředků sloužilo pro financování provozu inkubátoru. Díky dotaci tak mohl inkubátor poskytovat zdarma služby firmám, pro které by byla účast v inkubaci jinak finančně náročná. Stejně tak spolufinancování provozu znamenalo pro inkubátor značnou úlevu, neboť prostředky z dotace pokryly náklady na chod inkubátoru přibližně z 90 %.

Fungování inkubátoru bylo podpořeno i ze strany Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát pro účely inkubačního programu umožnil pronájem prostor v Holešovické tržnici a zároveň vypsal pro začínající podnikatele vhodný dotační titul, tzv. pražské vouchery.

Udržitelnost

Cílem inkubátoru je stát se i po vyčerpání dotace finančně udržitelným. Aktuálním modelem je pronajímání prostor a zpoplatnění poradenských služeb. Inkubované firmy mají možnost i po skončení programu zůstat v inkubátoru jako nájemci. V nadcházejícím období budou náklady na provoz inkubátoru a personál hrazeny primárně z tržeb pronajímaných ploch a spolupráce s partnery z komerčního sektoru.

Výstupy, výsledky, dopady

Firmy přihlášené do inkubačního programu prošly výběrovým řízením, během něhož zástupci Prague IoT & SmartCity Inkubátoru vyhodnotili projektový záměr, možnost růstu firmy a potenciál pro získání investice. Během tří let se účastnilo inkubačního programu přes 45 firem, z nichž přibližně 70 % lze vyhodnotit jako úspěšné, tj. produkt se jim podařilo rozvinout a začaly generovat tržby. Zhruba 45 % inkubovaných firem se podařilo získat investora pro podporu dalšího rozvoje, zbylé firmy pokračují v podnikání z vlastních zdrojů. Z podrobného průzkumu společnosti Ernst & Young, s.r.o. prováděném mezi třemi inkubovanými podniky vzešlo, že dotazované startupy hodnotí inkubaci jako klíčový prvek ve vývoji firmy.

Pražské vouchery
Hlavní město Praha v rámci Operačního programu Praha - pól růstu připravilo dva programy na podporu malých a středních podniků, a to tzv. pražské vouchery. První program „Pražský voucher na inovační projekty“ byl zaměřen na mezisektorovou spolupráci v oblasti inovací. Inkubované firmy, ale i další začínající podniky, tak mohly čerpat podporu na nákup odborných služeb od výzkumných organizací. Druhý program představovaly tzv. „Specializované vouchery“, které zahrnovaly čtyři typy služeb – mentoring, kreativní služby, zajištění účasti v zahraničních inkubátorech a podporu účasti na zahraničních veletrzích a výstavách. Během dotačního období 2018 až 2021 bylo podpořeno v programu „Pražský voucher na inovační projekty“ celkem 122 projektů v hodnotě 54 mil. Kč. V rámci programu „Specializované vouchery“ byla finanční podpora poskytnuta 512 projektům v celkové hodnotě 184 mil. Kč. Firmy zapojené do Prague IoT & SmartCity inkubátoru mohly využít asistence s přípravou projektových žádostí do tohoto dotačního titulu a zvýšit tak svou šanci na úspěch.

Odkaz na web

http://pragueiotcentre.cz/

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}