Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Průzkumy podnikatelského prostředí na Olomoucku

23.02.2022
Průzkumy podnikatelského prostředí na Olomoucku

Průzkumy jsou dlouhodobou aktivitou statutárního města Olomouce týkající se monitoringu podnikatelského prostředí a komunikace s firmami. Výstupy slouží k efektivnímu řízení hospodářského rozvoje města a promítají se do strategického plánování.

Výchozí stav

Podpora hospodářského rozvoje je dlouhodobě jednou ze strategických priorit města Olomouce. K efektivnímu plánování a řízení rozvoje města v oblastech, jako je atraktivita investic, budování podnikatelských zón a celkové vytváření příznivých podmínek podnikatelského prostředí, je důležité aktivně komunikovat i s firemní sférou. Dlouhodobý a pravidelný monitoring podnikatelského prostředí, kombinující statistická data s individuálními podněty významných zástupců firemního sektoru, přispívá k vyšší efektivitě rozhodovacích procesů na úrovni města.

Řešení

Unikátní sérii průzkumů podnikatelského prostředí na Olomoucku realizuje město již od roku 2000, a to v pravidelných dvouletých intervalech. Průzkum je prováděn mezi významnými podnikatelskými subjekty na Olomoucku. Jeho cílem je především získávat objektivní data o firmách podnikajících ve městě i blízkém okolí a zjistit tak jejich subjektivní názor na podnikatelské prostředí. Výsledky průzkumu se promítají zejména do procesu tvorby a aktualizací Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Vedle standardizovaných témat se průzkum obvykle zaměřuje i na aktuální či specifická témata, která jsou pro město v dané době důležitá (například rozvoj a potřeby firem v městských průmyslových zónách, inovace ve firmách, dopady pandemické situace na firmy, společenská odpovědnost firem apod.).

Průzkumy jsou realizovány ve spolupráci s externí společností Berman Group, což přispívá k větší otevřenosti a upřímnosti dotazovaných zástupců firem. Výstupy průzkumů jsou městu předávány zpracovatelskou společností v agregované formě, tedy anonymně. Firmy tak mají možnost bez obav se vyjádřit např. k fungování městské samosprávy, což jí poskytuje cennou zpětnou vazbu.

Náklady, finanční náročnost

Náklady na realizaci průzkumu hradí Magistrát města Olomouce. Zadání průzkumu zaštiťuje v rámci města Odbor strategie a řízení. Náklady na jeden průzkum obvykle nepřesáhnou částku sto padesát tisíc korun, včetně překladu výsledné zprávy do anglického jazyka.

Výstupy, výsledky, dopady

Výstupy průzkumů využívá město i další regionální instituce zejména v rámci aktualizace svých strategických rozvojových dokumentů. S dílčími zjištěními pak město pracuje individuálně (jde o požadavky, jakými jsou například potřeba rozvojových ploch pro podnikání, společná propagace firem a města, identifikace nedostatečné frekvence MHD v průmyslové lokalitě, požadavky na častější údržbu zeleně v městských podnikatelských zónách, požadavky na větší podporu a popularizaci technického vzdělávání atd.).

Výstupy průzkumů jsou veřejně sdíleny na webových stránkách města v sekci Podnikatelé a rozesílány zúčastněným firmám. Vzhledem k účasti zahraničních investorů na průzkumech jsou výstupy přeloženy do angličtiny a prezentovány také v anglické mutaci webových stránek města v sekci Business.

Udržitelnost

Kontinuálnost realizace dalších průzkumů je závislá na doporučení odborných zástupců samosprávy a politickém rozhodnutí, a to především s ohledem na napjatý rozpočet města. Vzhledem k tomu, že tato aktivita byla podporována různorodou politickou reprezentací města v uplynulých dvaceti letech, lze předpokládat, že tato forma komunikace samosprávy s firmami má své opodstatnění a může fungovat dlouhodobě.

Rozsah a struktura výsledků průzkumu

V rámci průzkumu jsou obvykle prováděny rozhovory s několika desítkami zástupců firem. Například v roce 2018 provedli tazatelé rozhovory se 46 manažery a řediteli firem, které byly vybrány ze souboru přibližně stovky nejvýznamnějších zaměstnavatelů v průmyslu a strategických službách, doplněného o skupinu malých a středních firem s růstovým potenciálem.

Výsledná zpráva z průzkumu čítá zpravidla kolem dvaceti stran textové části s grafy. V úvodní části je shrnuta metodika a nejdůležitější zjištění. Typickými oblastmi zkoumání jsou:

  • Bariéry rozvoje firem
  • Pracovní síla a zaměstnanost
  • Výkony a export
  • Výzkum, vývoj, inovace
  • Nemovitosti a investice
  • Spolupráce s městem, jako například pomoc města v oblasti podnikání, vzdělávání a dostupnost pracovní síly, nemovitosti pro podnikání, téma veřejných zakázek či fungování a komunikace magistrátu
  • Celkový dojem a konkretizace nejdůležitějších zjištěných předností či nedostatků

Odkaz na web

www.olomouc.eu/podnikatel/profil-mesta-a-informace-pro-investory/pruzkum-podnikatelskeho-prostredi
 

Zdroje

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}