Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Často kladené otázky k akceleraci startupů

Často kladené otázky k akceleraci startupů

Kdo se může do výzvy hlásit?

Český mikro, malý, střední podnik s technologický nebo procesně inovativním produktem/službou. Musí se jednat o startup, spinoff nebo inovativní podnik (např. s deeptech technologiemi), který v den podání žádosti nedosáhl stáří 7 let a má sídlo v ČR.

Definice a oprávněnost žadatele je uvedena ve Výzvě a Pravidlech pro Žadatele a Příjemce. 

Jaká je velikost podpory a kolik procent?

Míra podpory je 100 % způsobilých výdajů projektu.

Výše podpory je až 3 mil. Kč v návaznosti na konkrétní klíčovou aktivitu programu.

Jak dlouho mohou uchazeči čerpat podporu v I. výzvě?

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. srpna 2025.

Kolik výzev se plánuje vyhlásit v roce 2024?

2 výzvy, I. v květnu a II. na podzim.

Jaké jsou druhy podpory a jejich výše? 

Kombinace přímé a nepřímé podpory.

Maximální výše dotace v KA Akcelerace 1.250.000 Kč, v KA Expanze 2.000.000 Kč a v KA R&D Expanze 3.000.000 Kč. Vždy však maximálně do výše nevyčerpaného limitu de minimis. Přidělená dotace zahrnuje paušální částku 250.000 Kč v rámci nepřímé podpory.

Jak si vybrat správnou klíčovou aktivitu?

v rámci programu máme celkem 4 klíčové aktivity (KA).
 
1. KA Pre-mentoring - v přihlášce bude zaškrtnuta automaticky, touto KA musí projít všechny podpořené subjekty. Po jejím úspěšném ukončení může podpořený subjekt naplno čerpat prostředky z programu.
 
2. KA Akcelerace - tato KA je určena pro subjekty, které zajímají zahraniční konference, krátkodobé akcelerační programy, chtějí získat zpětnou vazbu na svůj produkt, rozhlédnout se po nových trzích atp.
 
3. KA Expanze - tato KA je určena pro subjekty, které plánují vyslat do zahraničí své zástupce na delší dobu, chtějí se účastnit dlouhodobých akceleračních programů, chtějí založit pobočku v destinaci, vytvářet distribuční kanály a ve zvolené destinaci se více etablovat.
 
4. KA Expanze - kato KA je určena pro technologicky nejvyspělejší subjekty, které mají nějakou formou ochráněné duševní vlastnictví a zajímají je podobné aktivity jako v KA Expanze.

Kdy bude podpora vyplacena? 

Podpora ex ante bude vyplacena Příjemci do 30 dní od obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výše za jednotlivé Klíčové aktivity je následující: 

  • KA Akcelerace: 200 tis. Kč 
  • KA Expanze: 400 tis. Kč 
  • KA R&D Expanze: 600 tis. Kč 

Podpora ex post bude proplacena zpětně po ukončení klíčové aktivity dle expanzního plánu za předpokladu doložení všech nezbytných dokladů v rámci žádosti o platbu.  

Co znamená podpora de minimis? 

Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku v rozhodném období (nově 3 roky předcházející dni poskytnutí podpory) přesáhnout výši podpory odpovídající částce 300 000 EUR. 

Více informací naleznete zde.

Pokud svou odpověď nenajdete, kontaktujte nás na akcelerace@czechinvest.org.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}