Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Digitální regulační pískoviště (sandbox)

Digitální regulační pískoviště (sandbox)

Digitální regulační pískoviště, tzv. sandbox, představuje inovativní prostředek pro testování nových FINTECH a DLT produktů a služeb v kontrolovaném prostředí. Podporuje tak implementaci inovací a rozvoj finančního sektoru v Česku.

Konsorcium vedené agenturou CzechInvest teprve vzniká, a proto hledáme partnery z řad relevantních asociací a výzkumných organizací, kteří budou sdílet vášeň pro inovace a chtěli by se aktivně podílet na tvorbě a implementaci nových regulačních postupů ve finančním prostředí. Projekt bude realizován na neziskové a expertní bázi se zajištěním striktní neutrality partnerů vůči subjektům trhu.

Níže deklarujeme výběrová kritéria pro potenciální partnery, včetně činností, které v konsorciu mohou tyto subjekty vykonávat. Vítáme zájemce, kteří mají zájem se připojit k naší iniciativě. Přihlášené subjekty splňující binární kritéria (předpoklady), budou posouzeny na základě deklarovaných kritérií komisí složenou z vedoucích zaměstnanců agentury CzechInvest a následně vyzvány k jednání o zapojení do konsorciální smlouvy. Uvedená kritéria mají vzhledem k charakteru výběrového řízení (výběr potenciálních konsorciálních partnerů) indikativní charakter. Po provedení výběru budou konkrétní podmínky plnění pro jednotlivé partnery, výše žádaného/alokovaného rozpočtu a další podmínky spolupráce stanoveny konsorciální smlouvou.

Pokud máte zájem dozvědět se o projektu před podáním přihlášky ke konsorciu více, neváhejte nás kontaktovat.

Nejzazší datum pro podání přihlášky byl 20. května 2024.

Základní informace o projektu Digitálního regulačního pískoviště

Projekt byl schválen za účelem podpory finančních inovací usnesením vlády České republiky č. 166 ze dne 20. března 2024. Pro účely realizace projektu vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 7.5.2024 I. výzvu, do které se CzechInvest zamýšlí přihlásit společně s vybraným partnerem či partnery, dále jen „Výzva“. Odkaz na Výzvu je zde.

Výsledkem projektu má být vytvoření sandboxu v souladu s prioritami EU pro podporu finančních inovací, který bude kombinovat rozšíření možností interakce mezi regulatorními a dohledovými orgány a inovátory (regulatorní modul), podporu pro testování inovativních finančních služeb, zabezpečení potřebných nástrojů pro rozvoj inovativních služeb i produktů a posílení spolupráce aktérů v ČR a partnerů v rámci EU v oblasti finančních inovací.

Sandbox posílí interakci státu s FINTECH a DLT společnostmi, včetně podpory dialogu s relevantními regulačními a dohledovými orgány zaměřeného na aktuální a budoucí potřeby fintech ekosystému. Dále umožní včasné identifikování příležitostí a nutností změn existujících pravidel, regulací a legislativy s cílem podpořit finanční inovace a zpestřit nabídku moderních, bezpečných a dostupných finančních služeb.

Cílem je do 30. června 2025 podpořit minimálně 20 podniků působících (nebo se zájmem působit) v regulovaných odvětvích, jako jsou finanční technologie, jejichž produkty a služby byly otestovány prostřednictvím digitálních regulačních pískovišť.

Nejzazší datum pro realizaci projektu je 31. března 2026.

Projekt je financován z prostředků Národního plánu obnovy – komponenta 1.4. investice č. 11

1. Výzkumné organizace (zapojené do projektu v režimu mimo veřejnou podporu)

Předpoklady (musí splnit každý zájemce):

 • naplňuje definici výzkumné organizace v režimu mimo veřejnou podporu dle Rámce (Sdělení komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2022/C 414/01) a to konkrétně „organizace pro výzkum a šíření znalostí“
 • splňuje všechny předpoklady a podmínky stanovené MPO ve Výzvě pro partnery s finančním příspěvkem, tj, zejména není v likvidaci, insolvenci atd.
 • působí v oblasti financí, či práva a zároveň technologií.

Kritéria výběru:

 • doložené zkušenosti partnera s realizací projektů a činností v oblasti FINTECH, DLT a dalších, které demonstrují jeho schopnost realizovat nabízené činnosti
 • doložená personální kapacita relevantních expertů z oblasti fintech, kteří se mohou na realizaci projektu podílet bez rizika konfliktu zájmů
 • hospodárnost předloženého rozpočtu vzhledem k činnostem, ke kterým se partner přihlašuje
 • potřebnost a relevance nabízených činností vzhledem k náplni projektu
 • realizovatelnost nabízeného plnění z hlediska obsahových i časových požadavků projektu

Vymezení poptávaných činností pro výzkumné partnery:

I. Odborná podpora při přípravě fungování sandboxu

a. Sběr informací o potřebách FINTECH a DLT sektoru v oblasti podpory inovací

b. Pomoc s nastavením fungování sandboxu s ohledem na zavedenou zahraniční praxi

c. Odborná pomoc při vyhledávání relevantních mentorů pro testované subjekty (konečné příjemce dotace)

II. Odborné studie a analýzy

a. Zpracování odborných studií a dalších expertních materiálů v oblasti FINTECH a DLT regulace, připravované regulace, regulatorně hraničních případů a/nebo přesahu do více regulací finančního trhu. Tato činnost bude v rámci projektu zadávána ze strany lead partnera, konsorciální partner se zájmem o tuto činnost v přihlášce popíše svou schopnost realizace, včetně rámcové nacenění takovýchto služeb

b. Analýza pro definování a poptávání datových a technologických vstupů a výstupů pro účely navazující činnosti projektu – vytvoření technologického prostředí pro zajištění testování FINTECH a DLT produktů a služeb

2. Další relevantní partneři v režimu de minimis – Profesní asociace (např. spolky apod.)

Předpoklady (musí splnit každý zájemce):

 • splňuje všechny předpoklady a podmínky stanovené MPO ve Výzvě pro partnery s finančním příspěvkem, tj, zejména není v likvidaci, není v insolvenci, nemá zákaz přijímání dotací, atd.
 • nemá vyčerpaný limit de minimis
 • má zveřejněné účetní závěrky za poslední 2 uzavřená účetní období
 • prokazatelně působí na českém finančním trhu (dle zakládajících dokumentů, doloženými aktivitami, členskými subjekty)
 • bezúhonnost
 • vlastní etický kodex
 • sdružuje minimálně 2 subjekty licencované ze strany ČNB
 • má zveřejněnou organizační strukturu a seznam členů

Kritéria výběru:

 • reprezentativní počet členů partnera, vzhledem k jeho zaměření
 • hospodárnost předloženého rozpočtu vzhledem k činnostem, ke kterým se partner přihlašuje - potřebnost a relevance nabízených činností vzhledem k náplni projektu
 • realizovatelnost nabízeného plnění z hlediska zkušeností partnera a obsahových i časových požadavků projektu

Vymezení poptávaných činností pro profesní asociace

I. Odborná podpora při přípravě fungování sandboxu

a. Odborná pomoc při vyhledávání relevantních mentorů pro testované subjekty

II. Podpora při hledání (scoutingu) účastníků sandboxu a podpora jejich přípravy na žádost o vstup do programu (prementoring)

a. Vyhledávání inovativních společností v oboru financí s potenciálem na využití služeb regulatorního testování

b. Konzultační podpora zájemců při přípravě přihlášky do programu, včetně definice regulatorních aspektů předkládaného záměru

III. Marketing

a. rozšiřování informací o projektu mezi relevantní cílové skupiny a veřejnost pomocí marketingových nástrojů (např. webové stránky; tiskové zprávy; články v médiích; sociální sítě a další PR aktivity, komunikace s členy) - v koordinaci s agenturou CzechInvest

b. Organizace akcí v ČR i zahraničí pro potenciální účastníky sandboxu

V současné době probíhá výběr z přihlášek a vyjednávání o konsorciální smlouvě.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}