Agentur für Wirtschafts und Investitionsförderung

Neuigkeiten

Der wissenschaftlich-technische Park in Mstětice öffnet seine Tore

Heute wurde der wissenschaftlich – technische Park Mstětice, der ein Umfeld für Entwickler, Wissenschaftler und Jung-Unternehmer im Gebiet der Transporttechnologien und weiterer verwandter Bereiche anbietet, feierlich eröffnet. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung von Eurosignalen für 160 Millionen CZK, die die Tochtergesellschaft AŹD Prag Kronen, in Zusammenarbeit mit dem Fond der Europäischen Union und der Verkehrsfakultät CVUT, realisiert.

26.06.2008
Der wissenschaftlich-technische Park in Mstětice öffnet seine Tore

logo OPPPObor řídicích a zabezpečovacích technologií pro dopravu má v České republice dlouholetou tradici. Výzkum a vývoj v tomto odvětví je velmi specifický a vyžaduje specializované a finančně náročné technologické vybavení. Vědeckotechnický park Mstětice takovým zařízením disponuje a v rámci centra pro transfer technologií ho budou moci využívat i klienti parku pro své výzkumné aktivity.

„Naše společnost spolupracuje s řadou malých firem, které vyvíjejí vlastní technologie. Máme proto jasnou představu o tom, co jim brání v rozvoji výzkumného a podnikatelského potenciálu,“ říká Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha. „Věříme, že zázemí vybudované ve Mstěticích pomůže překonat tyto překážky. Rádi bychom zde přivítali také začínající podnikatele a podpořili jejich vědecké i komerční záměry.“logo EEI

Na založení Vědeckotechnického parku přispěje Evropská unie a státní rozpočet částkou 102 milionů korun. Je to díky programu Prosperita, který vedle technologických parků podporuje i podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií nebo sítě business angels,“ upřesňuje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest, která má rozdělování dodací na starosti. „Díky programu Prosperita vzniká v České republice rozsáhlá síť zařízení poskytujících špičkové zázemí moderním inovativním společnostem, které sázejí především na vlastní výzkum a vývoj,“ dodává Rudyšarová.

Vedle náplně vědeckotechnického parku slouží instituce i jako centrum pro transfer technologií a podnikatelský inkubátor. Podnikatelský inkubátor je část areálu určená především pro studenty a absolventy technických oborů, kterým centrum pomáhá rozjet jejich podnikatelské aktivity. Kromě jiných výhod budou mít možnost využít pronájmu prostor za zvýhodněných podmínek, především ale budou mít k dispozici moderní věděcká a technologická zařízení.

Zázemí poskytuje vědeckotechnický park pro vzdělávání. Areál nabízí tři konferenční a přednáškové sály, které budou sloužit pro semináře a školení. K dispozici jsou také informační a poradenské služby pro oblast výzkumu a vývoje, ale také k ochraně duševního vlastnictví nebo komercializaci výsledků výzkumu.

Vědeckotechnický park stojí v obci Zeleneč-Mstětice nedaleko Prahy ve Středočeském kraji, který sice nedisponuje žádnou vysokou školou, ale pracuje se v něm řada vědeckých a výzkumných ústavů.

Noví zájemci o podporu z programu Prosperita už mohou agentuře CzechInvest posílat své předběžné registrační žádosti, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. srpna a neskončí dříve než v červenci 2009. Celkem mohou žadatelé na jeden projekt získat až 300 milionů korun.

Podíl Středočeského kraje na celkových veřejných výdajích určených na vědu a výzkum je hned po Praze druhý nejvyšší v ČR. V roce 2005 se Praha střední Čechy dělily o téměř 60 % z celkového objemu veřejných výdajů na vědu a výzkum v ČR.

 

Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Králová, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kralova@czechinvest.org

 


Více o společnosti AŽD

AŽD Praha s.r.o. je největší českou firmou v oboru zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky zaměřené zejména na oblast kolejové a silniční dopravy. Firma má více než 1700 zaměstnanců, 11 organizačních jednotek a 5 dceřiných společností v zahraničí. Za fiskální rok 2006/2007 zaznamenala obrat 5,6 miliardy korun. AŽD Praha ročně investuje přes 200 milionů korun do vlastního výzkumu a vývoje, kromě toho poskytuje asistenci při výuce odborných předmětů, spolupracuje při tvorbě učebních osnov, poskytuje technickou i materiální pomoc při budování odborných laboratoří a dopravních sálů a zajišťuje odbornou praxi pro studenty. Úzce spolupracuje především s Fakultou dopravní ČVUT, která bude významně přispívat k naplňování školicí a vzdělávací funkce VTP Mstětice.

Ziel ist es kleine und mittlere Unternehmen und die Entwicklung von neuen Technologien vor allem für den Transport zu unterstützen.

Der Bereich der Leitungs- und Sicherungstechnologien für den Transport hat in der Tschechischen Republik eine langjährige Tradition. Die Forschung und die Entwicklung in diesem Bereich sind sehr spezifisch und benötigen spezialisierte und finanziell anspruchsvolle technologische Ausstattungen. Der wissenschaftlich – technische Park Mstětice verfügt über solch eine Ausstattung und im Rahmen des Zentrums für den Transfer der Technologien werden ihn die Klienten des Parks für Ihre Forschungsaktivitäten nützen können.

„Unsere Gesellschaft arbeitet mit einer Reihe von kleinen Gesellschaften zusammen, welche eigene Technologien entwickeln. Wir haben deswegen eine klare Vorstellung darüber, was sie in der Entwicklung eines Forschungs- und Unternehmerpotentials hindert, “ sagt Zdeněk Chrdle, Generaldirektor AŹD Prag. „Wir hoffen, dass das in Mstětice aufgebaute Umfeld hilf diese Hindernisse zu überwinden. Wir würden hier gerne auch beginnende Unternehmer begrüßen und deren wissenschaftliche und kommerzielle Absichten unterstützen.“

 „Zur Gründung des wissenschaftlich– technischen Parks trägt die Europäische Union und das Staatbudget mit einer Summe von 102 Millionen Kronen bei. Es ist dank des Programms Prosperität, welches neben den technologischen Parks auch die Unternehmerinkubatoren, Zentren für den Transfer der Technologien oder die Netze Business Angels unterstütz, “ konkretisiert Alexandra Rudyšarová, beauftragte Generaldirektorin der Gesellschaft CzechInvest, welche die Aufteilung der Dotation betreut. „Dank des Programms Prosperität entsteht in der Tschechischen Republik ein umfangreiches Netz von Anlagen, welches ein höchst ausgestattetes Umfeld für moderne innovative Gesellschaften gewährt, welche vor allem auf die eigene Entwicklung und Forschung setzen, “ ergänzt Rudyšarová.

Neben dem Einsatz des wissenschaftlich– technischen Parks dient die Institution auch als Zentrum für den Transfer der Technologien und als Unternehmerinkubator. Der Unternehmerinkubator ist ein Teil des Areals vor allem für Studenten und Absolventen der technischen Bereiche bestimmt, welchen das Zentrum hilft deren Unternehmeraktivitäten zu starten. Unter anderen Vorteilen werden sie die Möglichkeit haben die Vermietung der Räumlichkeiten mit Vorzugsbedingungen zu nutzen, vor allem werden sie aber wissenschaftliche und technologische Anlagen zu Disposition haben.

Das Umfeld gewährt einen wissenschaftlich- technischen Park für die Ausbildung. Das Areal bietet drei Konferenz und Vortragssäle an, welche für Seminare und Schulungen nützen werden. Zur Disposition sind auch Informations- und Beratungsdienste für den Bereich der Forschung und Entwicklung, aber auch zum Schutz des geistigen Eigentums oder zur Vertriebsförderung der Forschungsergebnisse.

 Der wissenschaftlich- technische Park steht im Ort Zeleneč-Mstětice unweit von Prag entfernt im Mittelböhmischen Kreis, welcher zwar über keine Hochschule disponiert, aber er hat viele technische und wissenschaftliche Anstalten.

Die neuen Interessenten um eine Unterstützung aus dem Programm Prosperität können ihre vorläufigen Registrationsanträge der Agentur CzechInvest schicken, die elektronische Annahme der Anträge startet am 1. August und endet nicht früher als im Juli 2009. Insgesamt können die Antragssteller für ein Projekt 300 Millionen Kronen erhalten.

Der Anteil des Mittelböhmischen Kreises an den gesamten öffentlichen Ausgaben gerichtet auf die Wissenschaft und Forschung ist der zweithöchste nach Prag in der CZ. In Jahr 2005 teilten sich Prag und Mittelböhmen fast 60% aus dem Gesamtumfang der öffentlichen Ausgaben für die Wissenschaft und Forschung in der CZ.

MEHR ÜBER DIE GESELLSCHAFT AŽD

AŹD Prag GmbH ist die größte tschechische Gesellschaft im Bereich der Sicherungs-, Telekommunikations- und Informationstechnik gerichtet vor allem auf den Bereich des Schienen- und Straßenverkehrs.  Die Gesellschaft hat mehr als 1 700 Angestellte, 11 Organisationseinheiten und 5 Tochtergesellschaften im Ausland. Im Steuerjahr 2006/2007 hatte sie einen Umsatz von 5,6 Milliarden Kronen. AŽD Prag investiert jährlich über 200 Millionen Kronen in die eigene Forschung und Entwicklung, außer dem gewährt sie Assistenz bei der Schulung von Fachgegenständen, arbeitet bei der Gestaltung von Lehrplänen zusammen, gewährt technische und materielle Hilfe beim Aufbau von Fachlabors und Verkehrssälen und sicher das Fachpraktikum für Studenten. Sie arbeitet vor allem eng mit der Verkehrsfakultät CVUT zusammen, welche bedeutend zur Füllung der Schulungs- und Ausbildungsfunktion von VTP Mstětice beitragen wird.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung unserer Webseite anbieten zu können. Wenn Sie unsere Seite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zur Vewendung von Cookies finden Sie
}