Agentur für Wirtschafts und Investitionsförderung

Neuigkeiten

Mehr als eine Milliarde CZK (Kronen) teilen sich untereinander 69 Unternehmen

Neue Anträge können Unternehmer der Agentur CzechInvest bis zum Ende September 2009 schicken zusenden.

26.06.2008
Mehr als eine Milliarde CZK (Kronen) teilen sich untereinander 69 Unternehmen

logo OPPIAgentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhodnotila projekty, které se ucházely o dotace v první výzvě programu Potenciál. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí částku 1,1 miliardy korun. Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Příjem žádostí a celkovou administraci dotací provádí agentura CzechInvest.

Cílem programu Potenciál je podporovat zvyšování počtu podniků, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporu mohou společnosti získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. „Jak již napovídá sám název, cílem tohoto programu je zvýšit potenciál podnikatelských subjektů působících na českém území a usnadnit jim tím cestu k úspěchu v evropské i celosvětové konkurenci,“ shrnuje cíle programu Potenciál Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

logo EEIPůvodní alokace na první výzvu programu Potenciál činila 600 milionů korun. Vzhledem k vysokému zájmu podnikatelů o tento program postupně schválil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman navýšení celkové částky o pět set miliónu korun na konečných 1,1 miliardy korun. První výzvu pro podávání žádostí v rámci programu Potenciál vyhlásilo MPO 25. dubna 2007, registrační žádosti mohli zájemci o dotaci posílat agentuře CzechInvest od června do konce roku 2007. Čas pro podávání plných žádostí byl vymezen od srpna 2007 do konce února 2008.

V rámci první výzvy bylo agentuře CzechInvest doručeno 113 plných žádostí o dotaci, v nichž podnikatelé celkově požadovali 1,9 miliardy korun. Nárok na přidělení dotace posuzovalo 13 hodnotitelských komisí, které na základě předem stanovených kritérií podpořily 69 předkládaných projektů. Všechny podniky, které poslaly žádost o dotaci v první výzvě, jsou v současné době seznamovány s výsledky hodnocení. Zároveň probíhá vydávání rozhodnutí o poskytnutých dotacích úspěšným projektům.

Od března 2008 do konce září příštího roku mohou zájemci o dotaci z programu Potenciál posílat své registrační žádosti v rámci druhé výzvy. Úspěšní žadatelé si mezi sebe tentokrát rozdělí 2,58 miliardy korun. Pozitivní změnou oproti již uzavřené první výzvě je rozšíření skupiny možných žadatelů. Vedle malých a středních firem mohou nyní na dotaci dosáhnout i velké podniky.
„Dotaci mohou získat i začínající podniky, které mají za sebou mateřskou společnost či jiný subjekt s rozhodujícím vlivem, jež má uzavřené minimálně dvouleté účetní období. Podniky se tak díky programu mohou stát konkurenceschopnějšími již na začátku svého životního cyklu,dodává Rudyšarová.

Aktuální výzvy ke všem programům v rámci OPPI jsou vyhlašovány postupně formou kolových, případně kontinuálních výzev k příjmu žádostí o podporu. Podrobné informace k výzvám žadatelé najdou na internetových stránkách agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). K dispozici je také Zelená informační linka 800 800 777 o programech podpory podnikání, a to každý všední den od 9 do 13 hodin. Kromě toho mohou zájemci o evropské programy posílat své otázky i emailem na adresu programy@czechinvest.org . Osobní či telefonické konzultace poskytuje síť 13 regionálních kanceláří agentury CzechInvest každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hod. Regionální kanceláře jsou umístěny v každém krajském městě, seznam je možné stáhnout na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare .

 


Pro další informace kontaktujte tiskové oddělení agentury CzechInvest

Lucie Králová, tisková mluvčí, tel.: 296 342 538, lucie.kralova@czechinvest.org

Die Agentur für Wirtschafts- und Investitionsförderung CzechInvest wertete die Projekte aus, welche sich um eine Dotation im ersten Aufruf des Programmes Potential bewarben. Die erfolgreichen Antragssteller teilen sich eine Summe von 1,1 Milliarden Kronen. Das Programm Potential ist Teil des Operationsplanes Unternehmen und Innovation (OPPI), deren Verwalter das Industrie- und Handelsministerium der CZ ist (MPO). Die Annahme der Anträge und die gesamte Verwaltung der Dotationen führt die Agentur CzechInvest durch.

Ziel des Programmes Potential ist es die Erhöhung der Anzahl der Unternehmen zu unterstützen, welche eigene Forschungen, Entwicklungen und Innovationen durchführen.Eine Unterstützung können die Unternehmen zur Investition von Anlagen oder zum Erweitern von Forschungszentren (Abteilungen) gerichtet auf die Forschung und Entwicklung von Produkten oder Technologien bekommen, und das einschließlich der Entwicklung vom spezifischen Software notwendig zur Innovation der Produktion, welches unteilbares Teil der Produktes oder der Technologie ist. „Wie schon die Bezeichnung deutet, Ziel dieses Programmes ist es das Potential der Unternehmerischen Subjekte wirkend auf dem tschechischen Gebiet zu erhöhen und ihnen so den Weg zum Erfolg in der europäischen und weltweiten Konkurrenz zu erleichtern,“ fasst die Ziele des Programmes Potential Alexandra Rudyšarová zusammen, beauftragte Generaldirektorin der Agentur CzechInvest.

Die ursprüngliche Zuweisung des ersten Aufrufes des Programms Potential machte 600 Millionen Kronen. In Hinsicht zur großen Interesse der Unternehmer um dieses Programm genehmigte der Minister der Industrie und Handels Martin Říman fortlaufend eine Erhöhung der Gesamtsumme um fünfhundert Millionen Kronen auf endgültige 1,1 Milliarden Kronen. Den ersten Aufruf für die Antragsstellung im Rahmen des Programms Potential machte die MPO am 25. April 2007 bekannt, die Registrationsanträge um eine Dotation konnten die Interessenten der Agentur CzechInvest vom Juni bis zum Endes des Jahres 2007 zuschicken. Die Zeit zur Antragsstellung der vollen Anträge wurde vom August 2007 bis zum Ende des Februars 2008 begrenzt.

Im Rahmen des ersten Aufrufes wurden der Agentur CzechInvest 113 volle Anträge um eine Dotation zugeschickt, in deren die Unternehmer 1,9 Milliarden forderten. Den Anspruch auf eine Zuteilung der Dotationen beurteilten 13 Bewertungskommissionen, welche auf Grund der vorher gegebenen Kriterien 69 vorgelegte Projekte unterstützten. Alle Unternehmen, welche den Antrag um eine Dotation im ersten Aufruf geschickt haben, werden derzeitig mit den Ergebnissen der Bewertung bekannt gemacht. Zugleich verläuft das Ausgeben der Entscheidung über die gewährten Dotationen den erfolgreichen Projekten.

Seit dem März 2008 bis zum Ende vom September des nächsten Jahres können die Interessenten ihre Registrationsanträge im Rahmen des zweiten Aufrufes um eine Dotation aus dem Projekt Potential schicken. Die erfolgreichen Antragssteller teilen sich diesmal 2,58 Milliarden Kronen. Eine positive Veränderung gegenüber dem schon abgeschlossenen ersten Aufruf ist die Erweiterung der Gruppe der möglichen Antragssteller. Neben kleinen und mittleren Gesellschaften können nun auch große Unternehmen Dotationen beantragen.  „Eine Dotation können auch beginnende Unternehmen bekommen, welche eine Muttergesellschaft oder ein anderes Subjekt mit entscheidendem Einfluss hinter sich haben, welches eine minimal zweijährige abgeschlossene Rechnungsperiode hat. Die Unternehmen können so dank des Programms schon am Anfang deren Lebenszyklus Konkurrenzfähiger werden, “ ergänzt Rudyšarová.

Die aktuellen Aufrufe zu allen Programmen im Rahmen OPPI werden fortlaufend in Form von Runden, bzw. kontinuierlichen Aufrufen zur Annahme der Anträge um eine Unterstützung bekanntgemacht. Ausführliche Informationen zu den Aufrufen finden die Antragssteller auf den Internetseiten der Agentur CzechInvest (http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace). Zur Disposition ist auch eine Kostenlose Telefonnummer 800 800 777über die Programme der Unternehmensunterstützung, und das jeden Wochentag von 9 bis 13 Uhr. Außerdem können die Interessenten um die europäischen Programme deren Fragen auch per Mail auf die Adresse programy@czechinvest.org schicken. Persönliche oder telefonische Konsultationen gewährt das Netzt der 13 Regionalkanzleien der Agentur CzechInvest jeden Arbeitstag von 8.00 bis 17.00 Uhr. Die Regionalkanzleien sind in jeder Kreisstadt platziert, das Verzeichnis kann man auf der folgenden Internetseite herunterladen http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung unserer Webseite anbieten zu können. Wenn Sie unsere Seite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zur Vewendung von Cookies finden Sie
}