Novinky

Die Tschechische Republik zieht deutschsprachige Fachleute an

13.04.2017

Společný projekt asociace ABSL, agentury CzechInvest a Ambasády České republiky v Berlíně Czech Your Talent má pomoci přilákat z Německa do České republiky talentované mladé lidi, kteří zde mohou nastartovat svou kariéru ve společnostech působících v oboru podnikových služeb.

„Angličtina je považována za standard. K ní by měli uchazeči nabídnout znalost dalších jazyků. Celkem se v českých centrech hovoří 31 jazyky,“ říká ředitel ABSL Jonathan Appleton a dodává: „I když dříve patřila němčina k preferovaným jazykům studentů, dnes je situace jiná a firmy cítí silný nedostatek německy hovořících kandidátů. V našem segmentu by našly uplatnění stovky takových lidí. Z toho důvodu jsme se rozhodli zrealizovat kampaň, která si klade za cíl oslovit absolventy německých vysokých škol a nabídnout jim zajímavý start kariéry právě v našich centrech podnikových služeb.“

Již nyní působí v segmentu podnikových služeb 33 procent cizinců, centra tedy nabízejí skutečně mezinárodní prostředí. Zajímavou informací pro německy hovořící kandidáty přitom je, že jejich jazyková výbava jim zajistí až o 15 % vyšší mzdu.

„V tomto sektoru vznikají velmi kvalifikované pozice s vyššími nároky na jazyky. Pro další růst potřebujeme lákat také uchazeče ze zahraničí, ať již z řad studentů či lidí se zkušenostmi, kteří ovládají cizí jazyky, chtějí pracovat v mezinárodním prostředí a láká je práce v zahraniční. Česká republika jim má co nabídnout – vedle dobré práce je to totiž i vysoká kvalita života, bezpečnosti a ve srovnání s Německem či Anglií výrazně nižší životní náklady,“ doplňuje Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest.

Kampaň vyvrcholí dne 25. dubna 2017 v Berlíně, kde se v prostorách české ambasády sejdou všichni, které projekt Czech Your Talent zaujme. Během jednoho odpoledne bude účastníkům představen život v České republice, situace na trhu práce a kariérní možnosti v sektoru podnikových služeb. Své pracovní zkušenosti představí například zaměstnanci z Johnson and Johnson, SAP Services, Siemens, ABInbev, Infosys, Kiwi.com a Accenture.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.czechyourtalent.com.

Das gemeinsame Projekt der Assoziation ABSL, der Agentur CzechInvest und der Botschaft der Tschechischen Republik in v Berlin soll helfen, aus Deutschland talentierte junge Menschen in die Tschechischen Republik zu locken, die hier ihre Karriere in Gesellschaften starten können, die im Bereich von Unternehmensdienstleistungen tätig sind.

„Englisch wird als Standard angesehen. Zu ihr sollten die Bewerber die Kenntnis weiterer Sprachen anbieten. Insgesamt werden in den tschechischen Zentren 31 Sprachen gesprochen,“ sagt Jonathan Appleton, der Direktor der ABSL, und fügt hinzu: „Auch wenn früher Deutsch zu den bevorzugten Sprachen der Studenten gehörte, ist die Situation heute anders und die Firmen verspüren einen Mangel an deutsch sprechenden Kandidaten. In unserem Segment würden Hunderte solcher Menschen eine Geltendbringung finden. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, eine Kampagne zu realisieren, die sich zum Ziel setzt, Absolventen deutscher Hochschulen anzusprechen und ihnen einen interessanten Karrierestart gerade in unseren Zentren von Unternehmensdienstleistungen anzubieten.“

Bereits jetzt sind im Segment von Unternehmensdienstleistungen 33 % Ausländer tätig, die Zentren bieten tatsächlich ein internationales Umfeld an. Eine interessante Information für deutsch sprechende Kandidaten ist dabei, dass ihnen ihre Sprachausstattung einen um 15 % höheren Lohn sicherstellt.

„In diesem Sektor entstehen sehr qualifizierte Positionen mit höheren Ansprüchen an Sprachen. Für das weitere Wachstum müssen wir auch Bewerber aus dem Ausland anlocken, egal ob aus den Reihen von Studenten oder Menschen mit Erfahrungen, die Fremdsprachen beherrschen, in einem internationalen Umfeld arbeiten möchten und sie Arbeit im Ausland lockt. Die Tschechische Republik hat ihnen etwas anzubieten – neben einer guten Arbeit ist das nämlich auch die hohe Lebensqualität, Sicherheit und im Vergleich zu Deutschland oder England bedeutend niedrigere Lebenshaltungskosten,“ ergänzt Karel Kučera, Generaldirektor der Agentur CzechInvest.

Die Kampagne wird am 25. April in Berlin ihren Höhepunkt haben, wobei sich in den Räumen der tschechischen Botschaft alle treffen, die das Projekt Czech Your Talent begeistert. Während eines Nachmittags wird den Beteiligten das Leben in der Tschechischen Republik, die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Karrieremöglichkeiten im Sektor von Unternehmensdienstleistungen vorgestellt. Ihre Arbeitserfahrungen stellen beispielsweise die Beschäftigten der Johnson and Johnson, SAP Services, Siemens, ABInbev, Infosys, Kiwi.com und Accenture vor.

Mehr Informationen über das Projekt finden Sie auf den Webseiten www.czechyourtalent.com.