Business and Investment Development Agency

News

Pharmaceuticals production revives Blansko

The Dutch company Synthon is investing more than EUR 8 million in completing the conversion of its chemical plant in Blansko near the second largest Czech city of Brno in Southern Moravia from a chemical enterprise into a purely pharmaceuticals firm.

05.12.2006
Pharmaceuticals production revives Blansko

Díky investici nizozemské společnosti tak v regionu, který je znám především strojírenskou výrobou, vzniknou nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa i v oblasti farmaceutického průmyslu.

„V Blansku chceme vybudovat moderní závod na výrobu vysoce účinných léčivých látek. Výroba bude splňovat všechny technické a kvalitativní parametry, které jsou v současné době celosvětovým standardem pro farmaceutický průmysl. Výrobě každého z našich léčivých přípravků předchází roky výzkumu a vývoje vhodného způsobu produkce, který by jednak nenarušoval platné patenty originálního výrobce a zároveň přinesl pro pacienta i něco navíc. Finální lékové formy obsahující naše léčivé přípravky budou prodávány na evropském a zejména na americkém trhu,“říká Petr Čermák, vedoucí obchodu ve společnosti Synthon s.r.o. „Nová moderní výrobní kapacita představuje pro blanenskou pobočku Synthonu jedinečnou příležitost převést příslušnou výrobu léčivých látek ze zahraničí do ČR, a tím zajistit dlouhodobý a stabilní rozvoj společnosti, včetně nárůstu kvalifikovaných pracovních příležitostí v regionu.“

Povolení vyrábět v Blansku léčivé látky v poloprovozním měřítku dostala firma Synthon už v dubnu letošního roku. Kompletní dokončení přeměny celého závodu společnost plánuje na rok 2009. V té době by v Blansku mělo najít práci 25 až 30 nových vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

„V Blansku působí především strojírenské firmy a společnosti z navazujících oborů.Rozšíření výroby léčivých látek společnosti Synthon v tomto regionu proto znamená vítané zpestření a oživení pracovního trhu,“vysvětluje Patrik Reichl, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest v Brně. „Synthon navíc nebude stavět zcela na zelené louce, ale výrobu umístí do dosud prázdného betonového skeletu, který stavebně upraví a vybaví potřebným zařízením.“

Více o firmě Synthon

Společnost Synthon International Holding BV působí v České republice už 14 let. Mimo hlavní závod v Blansku, zde má i dvě střediska výzkumu a vývoje, a to v Praze a v Brně. Výrobní závod v Blansku vlastní od roku 2000 a doposud se v něm vyráběly speciální chemikálie pro potřeby holdingu. V České republice firma Synthon zaměstnává již více než 100 lidí. Celosvětově, ve všech svých pobočkách, má tato mladá ambiciózní farmaceutická společnost dohromady asi 650 zaměstnanců a v současné době dosahuje obratu kolem dvou set milionů euro.

Thanks to this investment, the company will create new high-skilled jobs in the pharmaceuticals industry in a region primarily known for the production of machine tools.

“We want to build a modern plant in Blansko for the production of effective pharmaceuticals. Production will fulfil all technical and quality parameters that are the current global standards in the pharmaceuticals industry. The production of each of our products is preceded by years of research and development of suitable production methods, partly in order not to infringe the valid patents of the original producer, while at same time bringing something extra to patients.“The final drug form containing our pharmaceuticals will be sold in Europe and, in particular, on the American market,” says Petr Cermak, business manager at Synthon s.r.o. “The new, modern production capacity represents a unique opportunity for Synthon’s Blansko branch to bring relevant production of pharmaceutical products into the Czech Republic and thus ensure the company’s long-term, stable development, including an increase of high-skilled job opportunities in the region.”

Synthon received permission to produce drugs on a semi-industrial scale in Blansko in April this year. The company is planning the full completion of the plant’s conversion in 2009, at which time 25 to 30 highly-qualified workers should find employment.

“Mainly machine-tool firms and companies from related fields have operations in Blansko.Synthon’s expansion of pharmaceuticals production in this region therefore represents a welcome diversification and revitalization of the labour market,” says Patrik Reichl, director of CzechInvest’s regional office in Brno. “An added benefit is that Synthon will not undertake any construction on a greenfield, but will locate its production in an empty concrete structure, which will be structurally modified and furnished with the necessary equipment."

More about Sython

Synthon International Holding BV has been operating in the Czech Republic for 14 years and currently employs over 100 people here. In addition to its main plant in Blansko, the company has two research and development centres here, one each in Prague and in Brno. Synthon acquired the production plant in Blansko in 2000, and since then has been engaged there in the production of special chemicals to meet the needs of the holding company. Altogether, this young, ambitious pharmaceuticals firm employs approximately 650 people in its branches worldwide, and its current turnover is around EUR 200 million.

We use cookies to ensure optimal functioning of our website. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information here
}