Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

ICT v podnicích – Výzva III

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

22. 10. 2009 byla vyhlášená 3. Výzva k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. ledna 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 15. října 2010. Příjem plných žádostí probíhal od 8. března 2010 do 15. února 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 0,5 mld. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat 
(příjemci podpory)

 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu –
 • CZ-NACE C10 – C33 (vyjma CZ-NACE 12, 19, 20.6 a 30.11), 38.32, 41.2, 42, 43, 53.2, 58, 62, 63.1, 71, 72.1 a 95
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

 • dotace ve výši 0,35 – 20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory a je stanovena následovně:
region NUTS II malý podnik střední podnik
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60 % 50 %
Jihozápad 50 % 40 %

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)

 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT,
 • ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu (maximální míra podpory je stanovena na
 • 50% v případech, kdy je míra podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory vyšší)
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení –
 • outsourcing (podle pravidla de minimis)
 • náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}