Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

ICT v podnicích – Výzva III – prodloužení

ICT v podnicích - tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku.

2. 12. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení 3. Výzvy k programu ICT v podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 16. ledna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen téhož dne (16. ledna 2012), v okamžiku, kdy souhrnná výše požadované dotace v podaných Registračních žádostech zhruba trojnásobně přesáhla celkovou částku 350 mil. Kč. Příjem plných žádostí probíhal od 1. února 2012 do 15. května 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 0,35 mld. Kč.

Důležité upozornění

Limity Výzvy III se na Výzvu III – prodloužení nevztahují a jsou v nové výzvě počítány samostatně (např. počet podaných žádostí aj.)

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu –
 • CZ-NACE C10 – C33 (vyjma CZ-NACE 12, 19, 20.6 a 30.11) nebo oblastí určených CZ-NACE 38.32, 53.2, 58, 72.1 a 95
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

 • dotace ve výši 0,35 – 10 mil. Kč
 • procentuální výše podpory se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory a je stanovena následovně:

region NUTS II

malý podnik

střední podnik

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod

60 %

50 %

Jihozápad

50 %

40 %

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)

 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích

Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT,
 • ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)
 • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu (maximální míra podpory je stanovena na
 • 50% v případech, kdy je míra podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory vyšší)
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing
 • (podle pravidla de minimis)
 • náklady na publicitu spojenou s projektem (podle pravidla de minimis)
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek (podle pravidla de minimis)

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}