Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Inovační projekty – Výzva I

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

25. 4. 2007 byla zveřejněna 1. výzva k programu Inovace - Inovační projekt, která byla určena pouze malým a středním podnikům. Žádosti o dotace podávali žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Příjem registračních žádostí v rámci zveřejněné výzvy probíhal od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007, celkem bylo přijato 317 registračních žádostí. Ode dne schválení registrační žádosti měl žadatel 90 dní na podání plné žádosti, které byly přijímány od 1. 9. 2007 do 30. 11. 2007.

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE -- Inovační projekt na 1 739 904 tis. Kč. Původně plánovaná alokace na tuto výzvu byla 1 500 000 tis. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat 
(příjemci podpory)

 • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící v odvětvích OKEČ 15, 17 – 37, 72 a 74.3
 • (výjimky jsou uvedeny v textu programu)
 • v rámci 1. výzvy – pouze malý a střední podnik
 • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)

 • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • c) organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými
 • institucemi*
 • d) marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů*

*pozn. c) a d) pouze pro malé a střední podniky, které současně realizují a) nebo b)

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby a technické zhodnocení staveb
 • (% omezeny),
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze výzvy k programu. Způsobilé výdaje projektu mohou být vynaloženy nejdříve
ke dni schválení registrační žádosti. Před tímto datem není možné například vystavovat objednávky ani uzavírat smlouvy
s dodavateli, je možné provést pouze výběrové řízení. 

Praktické rady
 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení
 • bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost
 • doložena
 • v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost
 • ve vztahu k cílovým trhům
Systém sběru žádostí
 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Výzva k programu a její přílohy obsahují specifické informace, které jsou platné pro 1. výzvu programu Inovace – Inovační projekt.

Pro zjednodušení přípravy projektu v programu Inovace – Inovační projekt byly vypracovány Pokyny pro žadatele a příjemce dotace Inovace, které obsahují doplňující informace k Výzvě, postup při podání Registrační žádosti, Plné žádosti, Žádosti o platbu pomocí aplikace eAccount, Osnovu studie proveditelnosti a dále obsahují pravidla pro výběr dodavatelů, definici MSP, pravidla etapizace projektu, pravidla pro publicitu a pravidla způsobilosti výdajů (obecná pravidla způsobilosti výdajů i jejich zvláštní část pro program Inovace – Inovační projekt).

Dalšími důležitými dokumenty pro žadatele jsou Osnova studie proveditelnosti, jejíž kapitoly jsou pro žadatele závazné. Příloha č. 2 – Výběrová kritéria obsahuje informace o tom, jaká kritéria budou hodnocena v rámci 1. výzvy v programu Inovace – Inovační projekt. Jednotlivé druhy podporovaných inovací jsou vysvětleny v dokumentu Vymezení základních pojmů programu Inovace. V dokumentu Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část žadatelé najdou obecné informace o způsobilosti výdajů pro celý Operační program Podnikání a inovace. Dokument Pravidla způsobilosti výdajů - Inovace obsahuje podrobné informace ohledně způsobilých výdajů programu Inovace - Inovační projekt na rozdíl od přílohy č. 1 Způsobilé výdaje, která obsahuje stručné vymezení těchto výdajů. Dále doporučujeme seznámit se s textem vzorových Podmínek poskytnutí dotace ještě před zahájením přípravy žádosti, abyste si byli předem vědomi všech povinností, které budete muset v případě schválení projektu v průběhu realizace i ve stanoveném období po realizaci projektu dodržovat.

Dle textu programu Inovace musí být příjemce dotace v tomto programu registrován jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace. Dokument Vysvětlující informace k bodu 3 programu Inovace obsahuje informace o uznávání 2leté historie žadatele, došlo-li u něj ke změně v subjektu, tzv. transformaci.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

V případě jakýchkoliv změn v již schválené Registrační žádosti je třeba podat změnové řízení. Pro často kladené dotazy k tomuto tématu byl vytvořen návod na Změnové řízení. Detaily naleznete v souboru Změnové řízení snadno a rychle.

Otázky a odpovědi

Máte nějaký dotaz k programu? Odpovědi na často kladené otázky naleznete v Rádci.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}