Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Inovační projekty – Výzva IV – III. prodloužení

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Dne 29. 10. 2013 bylo vyhlášeno III. prodloužení IV. Výzvy k předkládání projektů v programu Inovace – Inovační projekt, které je určeno malým, středním i velkým podnikům. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 2,5 mld. Kč. Žádosti o dotaci podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.


Upozornění pro žadatele – program Inovace – Inovační projekty

Řídící orgán rozhodl o prodloužení příjmu registračních a plných žádostí u IV. Výzvy programu Inovace – Inovační projekty – III. prodloužení, a to u registračních žádostí do 18.12.2013 13:00, u plných žádostí pak do 14.2.2014 13:00.


Příjem registračních žádostí bude probíhat od 11.11.2013 13:00 hod do 22.11.2013 13:00 hod. Po celou tuto dobu bude garantován příjem registračních žádostí bez ohledu na výši alokovaných prostředků!

Příjem plných žádostí bude probíhat od 11.11.2013 13:00 hod do 31.1.2014 13:00 hod, přičemž termín pro podání plné žádosti je do 45 dnů od schválení registrační žádosti.

Způsob hodnocení žádostí o dotaci:

Pořadí projektů pro přiznání dotace bude určovat datum podání registrační žádosti.

Všechny podstatné informace týkající se III. prodloužení IV. Výzvy najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva IV – III. prodloužení a její přílohy a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část.

Změny oproti předchozí výzvě:

 • Vyřazení rozpočtové položky A3 Novostavby ze způsobilých výdajů
 • Nová povinná příloha plné žádosti – dokumentace prokazující výsledky VaV, ukončení vývoje a existenci funkčního prototypu, např. ve formě protokolů ze zkoušek prototypů a jeho testování (fotodokumentace, popř. konstrukční výkresy jsou nedostatečné!)
 • Rozšíření regionů se soustředěnou podporou státu o okresy Frýdek-Místek, Opava a Litoměřice
 • Alokace 2,5 mld. Kč

Základní charakteristiky programu:

Kdo může žádat (příjemci podpory)

 • Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • Malý a střední podnik, velký podnik
 • Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)

 • Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

 • Dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč
 • Dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy)
 • Procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních 40% a velkých 30%

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení, hardware a sítě, technické zhodnocení staveb (% omezeny)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • Provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců, expertů a studie, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • Náklady na publicitu projektu

Praktické rady

 • Projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi
 • Z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena

Systém sběru žádostí

 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory, aby si před podáním žádosti o podporu byli žadatelé jistí, že projekt splňuje všechny požadavky, které jsou v těchto dokumentech specifikovány. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva IV – III. prodloužení a jeho přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro IV. Výzvu programu Inovace – Inovační projekt – III. prodloužení. Při podávání registrační, a následně plné žádosti použijte dokument Pokyny pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část, který je detailním návodem, jak správně podat žádost o dotaci.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}