Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Inovační projekty – Výzva IV – prodloužení

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Dne 15. 09. 2011 bylo vyhlášeno prodloužení Výzvy IV.  k předkládání projektů v programu Inovace – Inovační projekt, které je určeno  malým, středním i velkým podnikům, a plánovaná alokace na tuto výzvu je 3,5 mld. Kč. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Všechny podstatné informace týkající se 4. Výzvy – prodloužení najdou žadatelé v připojených souborech dole na této stránce. Důležitý je především dokument Výzva IV – prodloužení  a její přílohy o způsobilých výdajích a výběrových kritériích a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část.

Změny oproti předchozí výzvě:

 • zrušena marketingová a organizační inovace
 • lze podat pouze 1 projekt na 1 IČ
 • vyloučena podpora CZ-NACE 62; 63 (informační technologie)
 • změna výše max. podpory

Základní charakteristiky programu:

 

Kdo může žádat 
(příjemci podpory)

 • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu
 • (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • malý a střední podnik, velký podnik
 • podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získatpodporu
(podporované aktivity)

 • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat najeden projekt
(forma a výše podpory)

 • dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč pro a), b)
 • dotace ve výši 1 – 100 mil Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu*
 • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013

*seznam regionů je uveden v příloze Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro MSP,
 • technické zhodnocení staveb (% omezeny),
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze Výzvy. Způsobilé výdaje projektu mohou být vynaloženy nejdříve

ke dni schválení registrační žádosti. Před tímto datem není možné například vystavovat objednávky ani uzavírat

smlouvy s dodavateli, je možné provést pouze výběrové řízení. 

Praktické rady

 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního
 • zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato
 • skutečnost doložena
 • v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a
 • konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Povinné přílohy k Plné žádosti

 • finanční realizovatelnost projektu (FRP) – elektronický formulář, který je k dispozici v aplikaci eAccount
 • studie proveditelnosti (podnikatelský záměr) dle předepsané osnovy
 • příloha k účetní závěrce – za poslední uzavřený účetní rok

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory, aby si před podáním žádosti o podporu byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky, které jsou v těchto dokumentech specifikované. Text programu Inovace obsahuje základní informace o programu. Dokument Výzva IV- prodloužení  a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 4. výzvu programu Inovace - Inovační projekt - prodloužení. Při podávání registrační, a následně plné žádosti používejte dokument Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - zvláštní část, který je detailním návodem, jak správně podat žádost o dotaci.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}