Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Marketing – Výzva II – pokračování

Dne 1. května 2011 bylo vyhlášeno pokračování Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, v případě zajištění externím dodavatelem.

O finanční podporu z programu Marketing se mohly ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohly do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena. Podpora z fondů EU byla poskytována ve výši 50 procent způsobilých výdajů – tedy nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem. Podporované aktivity, náležitosti a podmínky programu naleznete v textu Výzvy programu.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. července 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen 15. října 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. srpna 2011 a ukončen 30. listopadu 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu byla 300 mil. Kč.

O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci Výzvy II - pokračování.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou
 • v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba, který má uzavřena
 • 2 po sobě jdoucí zdaňovací období

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

 • Minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Limity platné pro Výzvu II - pokračování:

 • Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována MSP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu
 • v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, (článek 27 Podpora MSP určená na účast na veletrzích). Podpora druhé
 • a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav v projektu této Výzvy je poskytována
 • ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 200 tis. Kč) při realizování účasti na jednom konkrétním
 • veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
 • Podpora na dopravu výstavních exponátů, vč. balného a manipulace v projektu této Výzvy je poskytována ve výši
 • 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 300 tis. Kč) při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo
 • výstavě v zahraničí.

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • tvorba propagačních materiálů
 • dopravu výstavních exponátů

Specifika a omezení

 • Žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými
 • mimo region Praha.
 • Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2012, bez možnosti prodloužení projektu.
 • Podpořeny budou podniky, jejichž aktivity směřují do oblastí vymezených ve Výzvě II - pokračování v příloze č. 1.
 • V rámci Výzvy II a každého jejího dalšího pokračování může být žadateli zaregistrována pouze jedna žádost.
 • Před datem přijatelnosti lze podepsat smlouvu a objednávku na účast na veletrhu nebo výstavě v zahraničí.
 • Výdaje zaplacené před datem přijatelnosti však nebudou považovány za způsobilé.

Žadatelům je doporučováno si nejprve přečíst text Výzvy II - pokračování programu Marketing a její přílohy, kde jsou vymezeny základní podmínky včetně podporovaných CZ - NACE, výběrových kritérií, atd.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}