Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Plná moc – návod k delegování pravomocí

Někteří žadatelé vyplňují a podávají projekty zcela samostatně, oproti tomu někteří využívají (ať už částečně nebo komplexně) služeb poradenských firem působících na trhu. Klienti proto mohou při předkládání žádostí postupovat různými způsoby. Žadatelé tak mohou část nebo případně i všechny aktivity spojené s podáváním projektů a s čerpáním dotací delegovat na právnickou osobu (PO např. poradenská firma) nebo na fyzickou osobu (FO např. zaměstnanec firmy).

Záleží pouze na vás, pro jakou možnost se rozhodnete. Přesto potenciálním zájemcům o podporu z OPPI doporučujeme následující:

1) založení Master účtu musí provést a elektronický podpis připojit statutární zástupce společnosti zakládající Master účet nebo osoba oprávněná jednat jménem společnosti. Od 8. 10. 2012 nelze delegovat tuto pravomoc na jinou FO/PO na základě plné moci. Díky tomu si vedení společnosti žadatele udrží přehled o tom, kteří uživatelé (a jakým způsobem) jsou oprávněni s projekty nakládat – bližší informace viz bod 2). Vedení zároveň zůstane informované o tom, jak si podané projekty vedou a v jaké fázi se nacházejí.

2) v rámci správy Master účtu lze vytvářet další uživatele (prostřednictvím položky „Uživatelé žadatele" v rámci Správy účtů). Novým uživatelům lze přidělit různá práva pro práci s aplikací eAccount a s existujícími nebo podávanými projekty. Prostřednictvím těchto práv lze využít služeb poradenských firem, které tak po přidělení příslušných práv budou moci upravovat údaje v jím přidělených, resp. zpřístupněných projektech. Při přidávání uživatelů a nastavení práv je možné využít pomoci pracovníků RK. Master uživatel je vždy oprávněný statutární zástupce společnosti. Nemůže tak dojít ke ztrátě kontroly nad účtem např. při změněn poradenského subjektu, výpovědi zaměstnance aj

3) právo předložit projekt ponechat opět na správci Master účtu. Předkládané projekty (resp. všechny formuláře předkládané během projektového cyklu) musí být podepsány všemi osobami dle výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence. Takto si zároveň vedení společnosti před předložením formuláře může ověřit správnost vyplněných údajů. eAccount je internetová aplikace, která umožňuje přístup odkudkoli. Díky elektronickému podpisu je tak možné dokumenty potvrdit, i když všechny potřebné osoby nejsou fyzicky na jednom místě.

Zplnomocnění jiné FO/PO k předložení projektu a dalším úkonům

Pokud se žadatel rozhodne zplnomocnit jinou FO/PO k předložení projektu, je potřeba doložit plnou moc.

1. V případě, že jste se rozhodli delegovat právo na podání registrační žádosti, odeslání finančních výkazů, podání plné žádosti či monitorovacích zpráv na jinou FO/PO, využijte prosím připravených formulářů Plných mocí, které najdete níže na stránce v Připojených souborech. Tyto formuláře Plných mocí jsou závazné. Akceptovatelné je pouze případné rozšíření okruhu zmocnění například o podpis Podmínek poskytnutí dotace, Dodatku k Podmínkám poskytnutí dotace nebo pro podání Žádosti o platbu.

Tuto plnou moc je potřeba doložit v papírové podobě na Regionální kanceláři agentury CzechInvest. Plná moc musí být podepsána v souladu se způsobem jednání, který je uveden v Obchodním rejstříku. Podpis (y) za stranu zmocnitele musí být úředně ověřené. Regionální kanceláře agentury CzechInvest nedisponují právem tyto dokumenty ověřovat.

Formuláře jsou ve dvou vyhotoveních: Plná moc a Substituční plná moc.

2. V případě, že jste se rozhodli delegovat další práva na jinou FO/PO, například právo k podpisu Podmínek poskytnutí dotace, Dodatku, k podání Žádosti o platbu, aj., můžete použít vzorový formulář, který naleznete také níže na stránce v Připojených souborech, nebo můžete rozšířit okruh zmocnění ve formuláři plné moci/substituční plné moci. V Plné moci musí být konkrétně uvedeno, na co je Plná moc vystavena.

Plné moci k podpisu Podmínek poskytnutí dotace, Dodatku se po úředním ověření a naskenování vkládají přímo do aplikace eAccount do seznamu dokumentů projektu v elektronické podobě. Plná moc k podání Žádosti o platbu se po úředním ověření a naskenování vkládá přímo do aplikace eAccount do seznamu dokumentů Žádosti o platbu v elektronické podobě Dále musí být podepsány kvalifikovaným certifikátem zmocněnce.

Upozornění

  • Údaje ve formulářích je nutné vyplnit přesně podle Obchodního rejstříku či obdobné evidence.
  • Doporučujeme věnovat delegování práv na třetí osobu zvýšenou pozornost a pověřit vykonáváním těchto činností pouze spolehlivé partnery.

Upozornění pro žadatele – Změna při zakládání Master účtu k aplikaci eAccount

V souvislosti s napojením aplikace eAccount na Základní registry (ISZR) dochází ke změně při zakládání Master účtů. Legislativa, která se týká ISZR, neumožňuje třetím osobám, aby se seznámili s důvěrnými daty. Z tohoto důvodu  si od 8. 10. 2012 musí každý žadatel založit svůj Master účet sám, prostřednictvím oprávněného statutárního orgánu. Již nelze delegovat tuto pravomoc na jinou FO/PO na základě plné moci.  Až po založení a aktivaci Master účtu může být projekt administrován poradenskou společností.

Otázky a odpovědi

  • Může mít žadatel pouze jednu plnou moc na všechny úkony spojené s aplikací eAccount?

Ano, je možné rozšířit okruh zmocnění v závazných formulářích. Vždy je ale nutné uvést formulaci konkrétních úkonů, ke kterým má být plná moc použita. Lze tedy například rozšířit zmocnění k podání Registrační žádosti, odeslání finančních výkazů, podání Plné žádosti a monitorovacích zpráv o možnost podpisu Podmínek poskytnutí dotace, Dodatku k Podmínkám poskytnutí dotace a podání Žádosti o platbu.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}