Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Potenciál – Výzva II

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)
 • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
 • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

Maximální výše dotace na způsobilé výdaje činí 100 milionů Kč.

 • Dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013.
 • Dotace na vymezené provozní náklady do výše dle pravidla „de minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR
 • (pouze pro malý a střední podnik).
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly
 • C 13-33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1  CZ-NACE.
Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

1.     ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem
 • min. 50 % způsobilých investičních výdajů),
 • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů),
 • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení licencí a know-how (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – de minimis podpora, pouze pro malý a střední podnik

 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.

3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU  S PROJEKTEM

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Specifika a omezení
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč,
 • v případě velkých společností 10 mil. Kč.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
 • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj.
 • Toto platí i pro personálně spjaté osoby.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.
Systém sběru žádostí
 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).

 

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciál obsahuje základní informace o programu. Výzva II k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 2. výzvu programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}