Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Potenciál – Výzva III

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat 
(příjemci podpory)
 • Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
 • Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy.
Kolik lze získat na jedenprojekt
(forma a výše podpory)

Dotace na způsobilé výdaje činí 1 – 100 mil. Kč.

V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti,

které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace poskytována ve výši 1 – 200 mil Kč.

V rámci programu Potenciál - Výzva III je umožněno čerpat podporu ve výši max. 500 000 EUR z tzv.

Dočasného rámce, a to malým a středním podnikům splňujícím jednu z následujících dvou podmínek:

 • Způsobilé investiční výdaje v rámci projektu jsou minimálně 30 mil. Kč nebo
 • Příjemce dotace se účastní projektu v rámci iniciativy ERA-NET / EraSME a tento fakt potvrdí předložením schválené žádosti.

Podpora poskytnutá dle Dočasného rámce a podpora v režimu de minimis se sčítají, tzn., že dohromady nesmí během rozhodného

období (1. 1. 2008 – 31. 12. 2010) překročit hranici 500 000 EUR.

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)
 • Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií,
 • pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.
 • Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly
 • C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.
Jaké výdaje je možnépodpořit
(způsobilé výdaje)

1.     ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých
 • investičních výdajů),
 • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů),
 • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

dlouhodobý nehmotný majetek:

 • pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – de minimis podpora, pouze pro malý a střední podnik

(řídí se regionální mapou platnou pro období 2007-2013)

 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.
 • Materiál na sestrojení prototypu.

3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU  S PROJEKTEM - a to pouze na povinnou publicitu definovanou v Pravidlech pro publicitu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Specifika a omezení
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu,
 • činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).
 • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj.
 • Toto platí i pro ekonomicky nebo personálně spojené osoby.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.
Systém sběru žádostí
 • Kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně).

Žadatelům doporučujeme pročíst si dokumenty umístěné na konci této stránky v sekci Připojené soubory. Text programu Potenciál obsahuje základní informace o programu. Výzva III k programu a její přílohy seznamují žadatele se specifickými informacemi, které jsou platné pro 3. výzvu programu Potenciál. Před podáním žádosti o podporu a vyplněním Registrační žádosti žadatelům doporučujeme detailně nastudovat znění výzvy a jejích příloh, aby si byl žadatel jistý, že projekt splňuje všechny požadavky v těchto dokumentech specifikované.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete zde.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}