Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“ vyhlášen

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém zasedání dne 18.6.2015 program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1.9.2015.

08.07.2015
Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“ vyhlášen

Jedná se již o druhé kolo programu. Město Plzeň alokovalo na program pro roky 2015-16 celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak  ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Program je stimulem pro firmy k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Firmy a výzkumné organizace si při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Podnikatelské subjekty z Plzeňského kraje mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech poskytovaných výzkumnými organizacemi z Plzeňského kraje.

Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb, nejvýše však 150.000,- Kč (malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace  40 %). 

Příjem žádostí firem o dotaci bude probíhat od 1. 9. 2015 do 16. 10. 2015.

Služby výzkumných organizací, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami.

BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum poskytuje informace k účasti v programu a bude přijímat žádosti.


Více informací:

BIC Plzeň, Riegrova 1, 306 25 Plzeň, tel. 377 235 379, www.bic.cz

Ing. Jana Klementová- tel. 603 424 273

Ing. Martin Holubec - tel. 603 554 908

Ing. Zbyněk Doležal - tel. 603 512 849


Zhodnocení minulého kola Podnikatelských voucherů, které probíhalo v letech 2013-14:

Všech 14 firem, které Program podpořil, využilo výsledky služeb univerzity pro práci na inovaci svých produktů či procesů, 5 z nich již dokonce v roce 2014 tuto inovaci dokončilo. Všem podpořeným firmám navíc přinesla účast v programu i další náměty na spolupráci s výzkumně-vývojovými institucemi, 4 z nich již takovou spolupráci zahájily.  V jednom případě se dokonce jedná o spolupráci v rámci mezinárodního konsorcia řešitelů evropského projektu!  Všichni příjemci deklarovali efekty plynoucí ze služeb od univerzity, a to jak již přímo měřitelné ekonomické efekty, tak efekty nepřímé.

Všichni příjemci se shodli na tom, že program je vhodnou formou podpory spolupráce podniků a univerzit. Podpořené podniky na nákup služeb od univerzit vynaložily téměř 3 mil. Kč (v cenách bez DPH).

Příklady inovací, které příjemci s  využitím služeb univerzity realizovali:

Společnost DCH – Sincolor, a.s. využila odborné služby Elektrotechnické fakulty ZČU při vývoji hřejícího nátěru, který po připojení na elektrický proud dokáže vyhřívat natřený povrch na požadovanou teplotu. Tento funkční nátěr tak může zabránit například kondenzaci par nebo tvorbě námrazy. Měl by najít uplatnění jak v průmyslu pro udržování potřebné teploty provozních kapalin nebo některých dílů výrobního zařízení (např. forem), tak u běžných uživatelů pro vyhřívání stěn či podlahy obytných místností, ohřev nádob na jídlo nebo třeba vany v koupelně. Odborníci Katedry technologií a měření navrhli topologii elektrodového systému, vhodný zdroj napájení a regulátor a provedli komplexní diagnostiku. Přínosem této inovace je nízká spotřeba energie, zejména však absolutní přizpůsobivost různým tvarům a materiálu povrchu, na který je hřející nátěr nanášen.

Ing. Bohuslav Kadrnka (vedoucí vývoje), kudrnka@dch-sincolor.cz, tel.: 731 126 253

 

Společnost EDIP s.r.o. využila odborné služby centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU při modelování intenzit dopravy. Výstupy jsou využitelné k posuzování vlivů dopravy na životní prostředí, k hodnocení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu apod. Inovace spočívá v moderním přístupu k procesu zjišťování a prognózování intenzit dopravy. Spolupráce firmy a univerzity voucherem neskončila. Firma EDIP se spolu se ZČU stala účastníkem mezinárodního projektu "OpenTransportNet- Spatially Referenced Data Hubs for Innovation in the Transport Sector" v evropském programu CIP. Cílem projektu je vytvořit a zpřístupnit síť dat týkajících se dopravy co nejširšímu počtu uživatelů, a to v rámci celé Evropy.

Ing. Jan Martolos, martolos@edip.cz, tel.: 606 651 870

 

Společnost Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. využila služby Strojní fakulty ZČU při hledání nových unikátních řešení konstrukce mechanických skupin trakčních výtahů. Odborníci Katedry konstruování strojů provedli potřebné výpočtové práce a pevnostní analýzy, navrhli konstrukční úpravy a zpracovali výrobní dokumentaci. Inovace přinese snížení pracnosti a materiálové náročnosti při výrobě výtahů i zlepšení jejich užitných vlastností.

Tomáš Vokurka, vokurka@vytahy-voto.cz, tel.: 377 183 581

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}