Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013.


Dnem 29. října 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo  časově omezené II. prodloužení Výzvy III k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 4. listopadu 2013 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 16. prosince 2013 ve 12:00 hod (příjem RŽ byl oproti výzvě prodloužen). Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 4. listopadu 2013 od 12:00 hod., ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 20. ledna 2014 do 12:00 hod. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2,5 mld. Kč.

Upozornění pro žadatele – Program Rozvoj

Na základě nedávné devizové intervence ČNB došlo k oslabení české měny vůči dolaru a též vůči euru. Tento krok má analogicky za následek zvýšení inflace a navýšení cenové hladiny koruny jak k euru tak dolaru. Vzhledem k tomu, že celková alokace programu ROZVOJ, schválená rozhodnutím Evropské komise, je stanovena v eurech, má oslabování kurzu koruny rovněž dopad v podobě zvyšování korunového ekvivalentu této alokace. Řídící orgán rozhodl z výše uvedeného důvodu o prodloužení příjmu registračních žádostí (RŽ) v programu ROZVOJ do 16. 12. 2013 a to do 12:00 hod.

Jde o program s kontinuálním systémem sběru žádostí, tedy žádosti o poskytnutí dotace jsou vyhodnocovány průběžně a průběžně jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Program bude pro příjem žádostí otevřen až do data uvedeného v textu programu/výzvě k předkládání žádostí.

Upozornění: Výzva je vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních prostředků nedočerpaných z programů OPPI.

Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace po 1. 1. 2014 je podmíněno schválením prodloužení platnosti Regionální mapy a pravidel pro regionální podporu dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Evropskou komisí.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory)    

  • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
  • aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)    

  • dotace v rozmezí  1 – 20 mil. Kč
  • 50% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 40% ze způsobilých výdajů pro střední podniky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)    

  • dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

Specifika a omezení    

  • projekt žadatele musí být realizován v regionech  uvedených v příloze č. 3 výzvy – Podporované regiony  
  • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu

Systém sběru žádostí    

  • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}