Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Rozvoj - Výzva III - III. prodloužení

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu. Podporované regiony pro tuto výzvu jsou uvedeny v příloze č. 3.

Žádost o podporu lze předkládat v době, která je stanovena ve Výzvě. Příjem registračních žádostí probíhá od 16. 6. 2014 od 12hod. do 16. 7. 2014. do 12hod. Příjem plných žádostí probíhá od 16. 6. 2014 od 12hod. do 1. 9. 2014 do 12hod. Projekt lze realizovat od data přijatelnosti projektu do 31. 8. 2015. Poslední žádost o platbu je nutné předložit nejpozději do 31. 10. 2015.

Upozornění: Výzva bude vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních prostředků nedočerpaných z programů OPPI.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

Podpora je poskytována formou dotace.

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována

v rozmezí 1 - 30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu

pro střední podniky.

Počáteční investice, kterou tentýž příjemce (na úrovni skupiny, tj. propojených podniků1, zahájí během tří let ode dne, kdy byly
zahájeny práce na jiné podpořené investici v témže regionu NUTS 3, se považuje za součást jediného investičního projektu.
 
V případě, že tento jediný investiční projekt je velkým investičním projektem 2, celková podpora poskytnutá na tento jediný
investiční projekt nesmí překročit maximální výši podpory povolené u velkých investičních projektů.

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem
 • odpisu
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády
 • č. 141/2010, a na území regionů s vyšší podporou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu. Podporované regiony
 • pro tuto výzvu jsou uvedeny v příloze č. 3 Výzvy.
 • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu

V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé výdaje vyšší než odpisy provedené za předcházející

tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního

sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje nejméně o 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku,

která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací.

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

1 Podniky (Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) propojené s žadatelem o podporu. Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:

 • jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
 • jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
 • jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
 • d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

2 Velkým investičním projektem" se rozumí počáteční investice, u níž způsobilé výdaje přesahují 50 milionů EUR, vypočtená v cenách a směnných kurzech platných v den poskytnutí podpory;

Bližší informace o podmínkách a výši podpory, způsobu příjmu žádostí a další specifikace jsou uvedeny ve Výzvě.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}