Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Rozvoj – Výzva III – IV. Prodloužení

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Jak již bylo Řídícím orgánem OPPI na webových stránkách MPO avizováno, dnem 17. srpna 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí, po čtvrté prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ s alokací 2 mld. Kč. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven rovněž na 17. srpen 2015 od 12 hod. (tj. plnou žádost lze podat dle připravenosti žadatele  ihned po  schválení předběžné přijatelnosti projektu), ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 19. říjen 2015 ve 12 hod.

Cílem této poslední výzvy v rámci OPPI je maximálně dočerpat alokaci prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, stanovenou pro tento operační program. Proto tato poslední výzva z OPPI je určena žadatelům, kteří jsou schopni promptně předložit své projekty, u nichž musí garantovat schopnost jejich realizace (včetně plateb dodavatelům za dodané technologie stvrzené výpisem z účtu) nejpozději do 31. 12. 2015 (platby s datem realizace 1. 1. 2016 a později již není možno ze strany poskytovatele dotace uhradit), přičemž žádost o platbu musí být zároveň předložena poskytovateli dotace (prostřednictvím informačního systému ISOP) nejpozději do 15. ledna 2016. Jak uvádí text výzvy, rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána jen na připravené projekty garantující výše uvedené termíny (realizace a podání žádosti o platbu), u nichž již proběhla výběrová řízení a byly podepsány příslušné kupní smlouvy (viz níže uvedený doporučený postup), což jsou dva z pohledu času zásadní momenty pro posouzení, že projekt lze stihnout realizovat do konce letošního roku.

K vyvážení rizika tlaku na žadatele realizovat projekt rychle, bez garantované podpory z OPPI (jde o podmínečnou výzvu vázanou na uvolňované finanční zdroje z odstupujících projektů), Řídící orgán OPPI/OP PIK vyjednal s Národním orgánem pro koordinaci možnost podpory všech kvalitních projektů s kladným hodnocením v systému hodnocení dle podmínek programu podpory Rozvoj event. z jiných zdrojů (zejména OP PIK anebo i z prostředků státního rozpočtu) avšak pouze v případě dodržení všech stanovených podmínek pro čerpání (zejména ukončení realizace projektu a jeho proplacení ze strany příjemce dotace vůči jeho dodavatelům nejpozději do 31. 12. 2015 a předložení žádosti o platbu z evropských fondů do 15. 1. 2016, bez možnosti prodloužení); v žádném případě nebude umožněno žádné následné protahování uvedených termínů. Pro případ možné úhrady takovéhoto projektu z prostředků OP PIK (při nedostatku finančních zdrojů v rámci OPPI ve vztahu k danému projektu) bude ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlášena bezprostředně po jednání Monitorovacího výboru OP PIK (svolávaném na 14. září 2015) speciální výzva programu Technologie/OP PIK s totožnými podmínkami s touto výzvou programu podpory Rozvoj/OPPI, kam by žadatelé o podporu museli svou žádost z Rozvoje souběžně také podat (a tímto dnem podání žádosti by jim nabíhala způsobilost výdajů v programu Technologie, který bude takto otevřen výhradně pro projekty podané již v rámci této poslední výzvy programu Rozvoj/OPPI a výsledky hodnocení projektu včetně výsledků posouzení správnosti provedeného výběrového řízení budou následně jen „překlopeny“ do nového informačního systému MS2014+.

Projekty se registrují do Výzvy II programu Technologie prostřednictvím informačního sytému MS2014+. Informace o Výzvě II Technologie naleznete zde.

Jedná se tak o jedinečnou příležitost zajistit si v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení firem a neoddalovat tak potřebné investice až do příštího roku, kdy bude možno využít nové „klasické“ výzvy programu podpory Technologie/OP PIK. Nicméně s ohledem na specifičnost pravidel pro podporu z dobíhajícího starého a nastupujícího nového programového období a zejména ve vztahu k přísným pravidlům Evropské unie ve vztahu k veřejné podpoře (a jejího motivačního účinku) se podnikatelům uvažujícím o této příležitosti doporučuje následující postup:

  • podle svých časových možností a připravenosti podat prostřednictvím aplikace eAccount registrační žádost o podporu z programu Rozvoj/OPPI (s ohledem na možnost uzavření příjmu registračních žádostí při dosažení částky 2,4 mld. Kč požadované podpory); následně po schválení předběžné přijatelnosti neodkladně podat  plnou žádost;
  • zahájit urychleně nezbytná výběrová řízení podle platných pravidel pro výběr dodavatelů a následně si i event. předjednat s vítězným uchazečem podmínky uzavření obchodního kontraktu;
  • s ohledem na základní princip veřejné podpory (a jejího motivačního účinku), že způsobilost výdajů nastává až teprve dnem přijatelnosti projektu (tj. v daném případě dnem podání registrační žádosti do e-Account, resp. pro případ následné úhrady dotace z programu Technologie/OP PIK dnem formálního podání žádosti i do systému MS2014+, což bude s největší pravděpodobností umožněno bezprostředně po schválení nezbytných dokumentů svolávaným Monitorovacím výborem OP PIK na 14. září 2015, tedy umožnění podání žádosti do MS2014+ lze očekávat od 15. září 2015) se doporučuje ověřit si před plánovanou realizací projektu (tj. uzavřením závazné smlouvy s dodavatelem, převzetím dodávky technologie spolu s vystavenou fakturou na platbu), zda lze očekávat – s ohledem na vývoj situace v odstupování projektů OPPI a jeho disponibilní alokací – úhradu dotace z OPPI nebo až z OP PIK; ve druhém případě si nastavit realizaci projektu až následně po podání žádosti o podporu i do MS2014 a případné požadavky vysoutěženého dodavatele na uzavření smlouvy a platby (v zásadě v první polovině září) řešit dohodou o posunutí termínu uzavření smlouvy do doby podání žádosti do MS2014+;
  • následně s ohledem na předpoklad úspěšnosti projektu při jeho výběru k podpoře (zejména budou-li už známy výsledky hodnotícího procesu daného projektu a po proběhnuvší hodnotitelské komisi bude jasné, že projekt bude doporučen ke schválení jeho financování) uzavřít patřičné smlouvy o dodávce, podepsat urychleně připravené podmínky k rozhodnutí o poskytnutí dotace, které by bylo následně urychleně vydáno, a průběžně projekt realizovat;
  • ohlídat si, aby zejména projekt končící v prosinci 2015 byl dodavateli skutečně (dle výpisu z účtu) proplacen ještě v roce 2015;
  • následně urychleně připravit žádost o platbu.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Řídící orgán OPPI/OP PIK a agentura CzechInvest jako zprostředkující subjekt budou v daném případě poskytovat žadatelům/příjemcům v rámci této specifické výzvy dle svých možností nadstandardní součinnost.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}