Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Veřejná podpora a de minimis

Definice základních pojmů a pravidel souvisejících s legislativou EU.

Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje.

Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není  při dodržení všech ustanovení daných příslušným nařízením EK považována za veřejnou podporu.

Bloková výjimka

Jedná se o nařízení Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušným nařízením, může být taková podpora bez dalšího poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, regionální rozvoj a další. 

Notifikace

Povinnost oznámit Evropské komisi záměr poskytnout novou podporu a dále oznámit změny existující podpory. Oznámení provádí poskytovatel veřejné podpory na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení ČR při EK. Veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí. 

Maximální intenzita veřejné podpory

Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013

Určuje maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investičních nákladů), která může být  investorovi poskytnuta v daném regionu soudržnosti NUTS II.

region NUTS II malý podnik střední podnik velký podnik
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 60 % 50 % 40 %
*Jihozápad (1. 1. 2007 - 31. 12. 2010) 56 % 46 % 36%
*Jihozápad (1. 1. 2011 - 31. 12. 2013) 50 % 40 % 30%

Maximální podpora u malých a středních podniků je 50 mil. EUR.

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu)

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům.

Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).

Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit podpory de minimis (200 000 €). U Rozhodnutí vydaných do 31. 12. 2009 se pro přepočet používá měnový kurz Evropské centrální banky  platný pro aktuální měsíc dle data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz platný v den před posledním pracovním dnem v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Od 1. 1. 2010, tedy od počátku fungování Registru de minimis, se pro přepočet použije měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento kurz se použije až u Rozhodnutí vydaných po datu 1. 1. 2010, nikoliv zpětně.

Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete na stránce: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

Příklad:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáno ke dni 13.6.2008. Předcházejícím měsícem je květen 2008. Posledním pracovním dnem v květnu 2008 byl pátek 30.5.2008. Použiji tedy kurz platný ke dni 29.5.2008, což byl den před posledním pracovním dnem v měsíci předcházejícím vydání Rozhodnutí.

Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře po dobu 10-ti let od jejího poskytnutí.

Příklady poskytování podpory de minimis v ČR:

 • podpora v rámci Operačních programů SF 04-06 
 • finanční úřady (odpouštění penále a dalších sankcí a odvodů)
 • OSSZ (odpouštění penále a dalších sankcí a odvodů)
 • další

Centrální registr de minimis

Centrální registr podpor de minimis (RDM) vznikl 1. ledna 2010 na základě ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatelé podpory mají povinnost zapisovat do RDM všechny podpory poskytnuté dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Příjemci dotace de minimis mohou vyhledávat informace o jim přidělených podporách de minimis na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adresehttp://eagri.cz/public/app/RDM/Portal. Prostřednictvím jednoduchého vyhledávače mohou nalézt základní informace o podporách de minimis, které jim byly poskytnuty v období od vzniku RDM, tj. od 1. 1. 2010.

Odvětví, která nelze podporovat v rámci jednotlivých nařízení

Nařízení nelze podporovat

800/2008 - Obecné nařízení o blokových výjimkách

(posuzuje se výstup projektu)

 • rybolov a akvakultura
 • prvovýroba, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dle Přílohy I Smlouvy o založení ES
 • uhelný průmysl
 • ocelářství
 • stavba lodí
 • výroba syntetických vláken.

1998/2006 – De minimis

(posuzuje se činnost podniku)

 • v sektoru silniční  dopravy  max. výše podpory 100.000€
 • rybolov a akvakultura
 • výroba produktů z Přílohy I Smlouvy o založení ES
 • uhelný průmysl
 • nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podniky, které provozují nákladní silniční dopravu
 • pro cizí potřebu

1628/2006   - Regionální investiční bloková výjimka

(neplatí pro Rozhodnutí vydaná po datu platnosti
nařízení 800/2008, které 1628/2006 nahrazuje)

 • rybolov a akvakultura
 • stavba lodí
 • těžba uhlí
 • ocelářství 
 • syntetická vlákna
 • výroba výrobků dle Přílohy I Smlouvy o založení ES
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}