Slovníček pojmů

S

Serverhousing

Umožňuje umístění serveru zákazníka v prostorách poskytovatele a jeho připojení do páteřní sítě poskytovatele. Poskytovatel pak zajišťuje provoz serveru, jeho technickou obsluhu, ostrahu, klimatizaci a další.

Služba web-hosting

Umožňuje fyzické umístění a tvorbu zákaznických webových stránek na serveru poskytovatele.

Souběh dotací

Podmínka vylučující "souběh dotací" znamená, že, žádný projekt spoluhrazený ze strukturálních fondů nelze podporovat současně v rámci více cílů politiky HSS. Pokud je projekt financován ze strukturálních fondů, je vyloučena možnost čerpání finančních prostředků na stejné (již podpořené) způsobilé výdaje z dalších národních nebo zahraničních programů.

Strategické služby

Vybrané podpůrné aktivity společností, které jsou poskytovány na principu outsourcingu, vyznačují se úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením; jedná se konkrétně o centra sdílených služeb a high-tech opravárenská centra.