Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Cookies

Cookies

CzechInvest používá cookies, aby mohl sledovat preference návštěvníků svých webových stránek a na základě těchto informací tyto stránky optimálně i vytvářel. Pro stejné účely používá analytické nástroje Google Analytics; i zde mohou být použity cookies.

Pokyny pro používání cookies

Cookies jsou malé soubory, které webová stránka při návštěvě uživatele ukládá do jeho notebooku, desktopového nebo mobilního zařízení. Z toho může CzechInvest například rozpoznat, zda mezi zařízením uživatele a webovými stránkami CzechInvestu došlo ke vzájemné komunikaci už v minulosti nebo který jazyk či nastavení uživatel preferuje. Soubory cookies mohou obsahovat osobní údaje.
Webové stránky agentury CzechInvest lze navštívit i bez souhlasu s používáním cookies. Uživatel jejich použití může odmítnout a cookies kdykoliv vymazat, pokud provede příslušná nastavení ve svém zařízení. Nastavení může změnit tak, že ve svém prohlížeči aktivuje „neakceptovat cookies“. Stávající cookies může navíc kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce je k nalezení v návodu konkrétního prohlížeče anebo v pokynech výrobce zařízení. Použití cookies, stejně jako jejich odmítnutí nebo vymazání, je spojeno s používaným zařízením, a navíc s příslušným prohlížečem. Cookies je možné odmítnout, resp. vymazat, pro každé zařízení a při použití několika prohlížečů také pro každý prohlížeč samostatně.
Pokud se uživatel rozhodne cookies nevyužívat, může se stát, že nebude mít k dispozici všechny funkce webových stránek CzechInvestu nebo bude mít jednotlivé funkce k dispozici pouze omezeně.

Vyhodnocení uživatelských údajů a používání analytických nástrojů

CzechInvest se snaží cíleně nastavovat své webové stránky pro potřeby návštěvníků těchto stránek, a neustále tak zlepšovat svoji nabídku. Pro identifikaci preferencí uživatelů, zejména pak populárních sekcí webových stránek, používá nástroje analýzy, při kterých mohou být údaje přeneseny do serverů umístěných v zemích mimo Evropskou unii a zde zpracovávány. Pokud si uživatel nepřeje, aby CzechInvest shromažďoval a vyhodnocoval informace uvedených analytických nástrojů o jeho návštěvě na webových stránkách CzechInvestu, může proti takovému postupu kdykoliv vyslovit námitku (tzv. opt-out). Za účelem technické realizace této námitky bude v jeho prohlížeči uložen cookie opt-out. Tento cookie slouží pouze k přiřazení konkrétní námitky uživatele. Uživatel by měl mít na paměti, že cookie opt-out může být z technických důvodů použit pouze pro prohlížeč, z něhož byl spuštěn. Pokud uživatel cookies vymaže nebo použije jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musí opt-out provést opakovaně.

V rámci vyhodnocování těchto údajů CzechInvest využívá analytický nástroj společnosti Google Inc. Google Inc. je certifikován podle štítu EU-USA na ochranu údajů (EU–U.S. Privacy Shield). Pokud i přesto uživatel s přenosem dat a jejich zpracováním nesouhlasí, může tomuto přenosu zabránit. Více informací lze nalézt na webových stránkách společnosti Google.
 

Zpracování případných osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Agentura CzechInvest, jako správce osobních údajů, na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu.

Správce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do jeho působnosti, kterými jsou:

 • podpora malým a středním podnikatelům podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • podpora podnikatelům na základě programů schválených vládou ČR podle zvláštního zákona (např. zákona č. 218/2000 Sb. nebo Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury apod.)
 • funkce určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zvláštního zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů  
 • podpora podnikání, například tzv. start-upů, při jejich růstu na domácím i zahraničním trhu, podpora domácích subdodavatelů, spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty a propojování soukromého a veřejného sektoru atd.

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytné pro splnění smlouvy. Může využívat i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý subjektem, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu a pro oprávněné zájmy Správce.
Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje subjektu předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu.

Práva subjektu jsou stanovena zejména III. kapitolou nařízení GDPR a § 81 a následně zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o následující práva:

 • právo přístupu k osobním údajům
 • právo na opravu, doplnění či výmaz
 • právo na omezení
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování

Výše uvedená práva může subjekt uplatnit například prostřednictvím formuláře uvedeného zde.

Vyplněný formulář je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobně nebo písemně na adresu: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu poverenec@mpo.cz
 • prostřednictvím datové schránky – do ID: cyrj9gf

Subjekt má zároveň právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice). 

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce.

Žádost na uplatnění práv subjektu je možné podat výše uvedeným způsobem nebo přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jarmila Marta Šmardová (poverenec@mpo.cz).

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}