Agentur für Wirtschafts und Investitionsförderung

Neuigkeiten

Die erfolgreichsten Unternehmer erhielten Heute die Anerkennung des Unternehmerischen Projektes 2007

Die Manager des Projektes der Oxidierungstechnologie bei Produktion von Monokristallen, der wissenschaftlich-technische Park und das Zentrum für den Transfer der Technologie bei der Universität von Tomáš Bata in Zlín, die Forschungsentwicklung des Kohleninstitutes, Technologischer Pavillon CPIT der Montanistischen Hochschule und die Vereinigung der Produzenten von Verpackungen, die alle übernahmen heute aus den Händen des Minister der Industrie und Handels Martin Riman die Anerkennung des Unternehmerischen Projektes 2007.

22.04.2008
Die erfolgreichsten Unternehmer erhielten Heute die Anerkennung des Unternehmerischen Projektes 2007

Logo Podnikatelský projekt roku 2007Ocenění si odnesli úspěšní čeští podnikatelé, kteří pro své projekty získali podporu ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Vítězové si ocenění převzali v rámci 77. Žofínského fóra na téma „OPPI – Výzva pro české podnikatele“. Na fóru se svými příspěvky k aktuálním výzvám pro podávání žádostí o dotace vystoupili a ceny nejúspěšnějším podnikatelům předali ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, ředitel sekce strukturálních fondů MPO Miroslav Elfmark a Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

 

Ceny si podnikatelé převzali v pěti kategoriích:

  • Projekt s největším inovačním potenciálem

Ocenění získala společnost CRYTUR, spol. s r.o. za projekt oxidační technologie výroby monokrystalů. Cenu převzal Jindřich Houžvička, jednatel společnosti. 

  • Vědeckotechnický park roku

Ocenění získal Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cenu převzal Alexander Černý, kvestor univerzity. 

  • Školicí projekt roku

Ocenění získalo ostravské školící středisko Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a.s. pro oblast provozní, protipožární a protivýbuchové bezpečnosti. Cenu převzali Sylva Kazárová, místopředsedkyně představenstva a Libor Štroch, ředitel společnosti.  

  • Podnikatelský inkubátor roku

Ocenění získal Technologický pavilon CPIT Vysoké školy báňské v Ostravě. Cenu převzali Tomáš Čermák, rektor vysoké školy a Václav Lukeš, ředitel podnikatelského inkubátoru.

  • Klastr roku

Ocenění získal Klastr výrobců obalů, družstvo. Cenu převzala Petra Šišková, manažerka klastru. 

logo OPPIPrestižní soutěž již potřetí vyhlásila Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Sdružením pro zahraniční investice AFI.

Vítězné projekty vybírala mezirezortní komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a nezávislých hodnotitelů.  Pro jednotlivé kategorie byly sestaveny různé komise, které projekty hodnotily podle předem daných kritérií. Zásadní přitom kvalita a potenciál projektu a jeho přínos pro danou oblast. V každé z kategorií byly poté nominovány 3 nejlepší projekty, z nichž následně vzešel i absolutní vítěz kategorie.

 


Více o vítězných projektech

Kategorie: Projekt s největším inovačním potenciálem

CRYTUR je podnik sídlící v Turnově a jeho hlavním předmětem činnosti je výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a výroba ostatních chemických látek a přípravků. Cílem oceněného projektu bylo zavedení nové technologie výroby monokrystalů pro použití v hi-tech aplikacích pro výkonné lasery a pro zobrazovací systémy jako X-ray kamery, tomografie a elektronová mikroskopie. Nová technologie používá oxidační podmínky. Hlavní investice projektu například směřovaly především do pěstovacích pecí na růst krystalů za oxidačních podmínek, do technologie opracování pomocí řízených strojů. Celkové náklady projektu činily 18 395 000 Kč a z programu Inovace byla požadována dotace ve výši 7 158 000 Kč.

Kategorie: Vědeckotechnický park roku

Hlavním cílem Vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně projektu je vytvoření infrastruktury pro dynamický rozvoj a činnosti inovačních firem. Vybudování vědeckotechnického parku a centra přispěje k usnadnění realizace inovačních záměrů firem, které jsou v něm sdružené. Povede to k jejich vyšší konkurenceschopnosti, k tvorbě nových pracovních míst a k růstu prestiže a prosperity Zlínského kraje. Do parku budou soustředěny firmy zabývající se vývojem inovačních produktů na bázi polymerních materiálů pro oblast zdravotnictví a potravinářství. Smyslem budování centra je koordinace činností mezi akademickou
a průmyslovou sférou. Jedná se hlavně o poskytování odborného poradenství v oblasti duševního
a průmyslového vlastnictví, pořádání technologických a kooperačních burz, pořádání a organizace účasti na veletrzích, konferencích, seminářích apod. Dílčím záměrem projektu je vytvoření podmínek pro podnikatelské aktivity absolventů, doktorandů a vědeckých pracovníků UTB ve Zlíně. Celkové náklady projektu činí 225 796 000 Kč a výše požadované podpory z programu Prosperita činí 142 210 000 Kč.

Kategorie: Školicí středisko roku

Společnost VVUÚ, a .s. navázala na existenci Vědeckovýzkumného uhelného ústavu. Hlavním posláním firmy je řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech.  Projekt, na který firma získala dotaci je zaměřen na vybudování školicího střediska, které slouží především pro vzdělávání zaměstnanců firmy a dále pro odbornou veřejnost v oblastech,
ve kterých společnost působí, je akreditovaná a certifikovaná. Kapacita školicího střediska je 72 osob
a jsou v něm umístěny trenažéry, simulátory a technologické modely reálných systémů, které reagují na bezpečnostní rizika, požáry, výbuchy. Celkové náklady projektu v rámci programu Školicí střediska činily 5 800 476 Kč a proplacena byla částka 2 492 000 Kč.

Kategorie: Podnikatelský inkubátor roku

Hlavním cílem projektu  technologického pavilonu CPIT – TL2 je vybudování objektu pavilonu CPIT
a podpora inovačních procesů a cílené ovlivňování výrobních programů podniků, které s sebou nese zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a tvorba nových pracovních míst. CPIT – TL2 bude vytvářet prostředí pro firmy s inovačním potenciálem a podporovat jejich vznik a rozvoj. Vybudováním  centra by mělo také dojít k vytváření příležitostí pro odbornou seberealizaci mladých výzkumných pracovníků, a to zejména pro špičkové absolventy VŠB-TUO. Díky projektu bude podpořeno 40 firem a vznikne 225 pracovních míst. Celkové náklady projektu v rámci programu Prosperita činí 226 196 000 Kč a výše podpory požadovaná příjemcem je 148 790 00 Kč.

Kategorie: Klastr roku

Klastr výrobců obalů, družstvo vznikl v roce 2005 jako výsledek úspěšně ukončeného projektu Vyhledávání  společností pro klastr OMNIPACK. Tehdejší počet 21 členů se rozrostl na současných 25. Klastr je seskupením zejména malých a středních podnikatelů obalového průmyslu a souvisejících oborů, které jsou lokalizovány v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Vysočina. Každá ze společností se specializuje na vybranou výrobní technologii z oblasti výroby obalů. Posláním klastru
je podpora a rozvoj obalového průmyslu posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit. Klíčovým projektem je vybudování Společného vývojového a zkušebního centra Klastru OMNIPACK. Klastr má také ve svých projektech společný marketing, propagaci a rozvoj lidských zdrojů. Náklady projektu v rámci programu Klastry činí 72 235 000 Kč a výše dotace je 44 901 000 Kč.

 

„Eine Anerkennung erhielten erfolgreiche tschechische Unternehmer, welche für Ihr Projekt die Unterstützung aus den strukturellen Fonds der Europäischen Union und dem Staatshaushaltsplan Tschechischen Republik bekamen, “ erwähnte Alexandra Rudyšarová, beauftragt mit der Leitung der Agentur CzechInvest.

Die Gewinner  übernahmen die Anerkennung im Rahmen des 77. Žofin Forums mit dem Thema „OPPI – Aufruf für die tschechischen Unternehmer“.  Auf dem Forum traten mit Ihrem Beiträgen zu den aktuellen Aufrufen für die Förderung der Anforderungen um eine Dotation und die Preise der erfolgreichsten Unternehmer übergaben der Minister der Industrie und des Handels Martin Říman, Direktor der Sektion der strukturellen Fonds MPO Miroslav Elfmark und Alexandra Rudyšarová, beauftragt mit der Leitung der Agentur CzechInvest.

Die Preise erhielten die Unternehmer in fünf Kategorien:

  • Projekt mit dem größten Innovationspotential

Die Anerkennung erhielt die Gesellschaft CRYTUR, GmbH für das Projekt der Oxidierungstechnologie bei der Produktion von Monokristallen. Den Preis übernahm Jiří Houžvička, Geschäftsführer der Gesellschaft.

  • Wissenschaftlich-technischer Park des Jahres

Die Anerkennung erhielten der wissenschaftlich-technische Park und das Zentrum für den Transfer der Technologien bei der Universität von Tomáš Baťa in Zlín. Den Preis übernahm Alexander Černý, Quästor der Universität.

  • Ausbildungsprojekt des Jahres

Diese Anerkennung erhielt das Ausbildungszentrum des wissenschaftlich-technischen KohlenInstituts, AG in Ostrava, für den Bereich der Betriebs, Feuerschutz und Explosionssicherheit. Den Preis übernahm Sylva Kazárová, Vorstandstellvertreterin und Libor Stroch, Direktor der Gesellschaft.

  • Unternehmerischer Inkubator des Jahres.

Diese Anerkennung erhielt der Technologische Pavillon CPIT der Montanistischen Hochschule in Ostrava. Den Preis übernahm Tomáš Čermák, Rektor der Hochschule und Václav Lukeš, Direktor des Unternehmerischen Inkubators.

  • Vereinigung des Jahres

Diese Anerkennung erhielt die Vereinigung der Produzenten von Verpackungen, Genossenschaft. Den Preis übernahm Petra Šišková, Manager der Vereinigung.

Den Prestigewettbewerb verkündete schon zum dritten Mal die Agentur für die Unterstützung der Unternehmertätigkeit und Investitionen CzechInvest gemeinsam mit dem Ministerium für Industrie und Handel und die Vereinigung für die Auslandsinvestitionen AFI.

 


MEHR ÜBER DIE SIEGESPROJEKTE

Kategorie: Projekt mit dem größten Innovationspotenzial

CRYTUR ist eine Gesellschaft mit ihrem Sitz in Turnov, deren Haupttätigkeit ist die Forschung und Entwicklung im Bereich der natürlichen und technischen Wissenschaften und Produktion von anderen chemischen Stoffen und Mitteln. Das Ziel des bewerteten Projektes war die Einführung einer neuen Technologie in die Produktion von Monokristallen für die Nutzung in Hi-Tech Applikationen für Leistungslaser und für Bildsysteme wie X-ray Kameras, Tomografie und Elektron Mikroskopie. Die neue Technologie benutzt Oxidierungsbedingungen. Die Hauptinvestitionen des Projektes richteten sich zum Beispiel hauptsächlich in Zuchtöfen für das Wachstum der Kristalle unter Oxidierungsbedingungen, in die Technologie zur Bearbeitung mit Hilfe von gesteuerten Maschinen. Die Gesamtkosten waren 18 395 000 CZK und aus dem Program der Innovation wurde eine Dotation  einer Höhe von 7 158 000 CZK gefordert.

Kategorie: Wissenschaftlich-technischer Park des Jahres

Das Hauptziel des wissenschaftlich-technischen Parks und Zentrums für den Transfer der Technologien bei der Universität von Tomáš Baťa in Zlín Projektes ist eine Bildung einer Infrastruktur für eine dynamische Entwicklung und Tätigkeit von innovativen Gesellschaften. Das Erbauen des wissenschaftlich-technischen Parks und des Zentrums trägt zur Erleichterung der Realisierung der innovativen Absichten der Gesellschaften bei, welche in ihm vereinigt sind. Es wird zu deren höheren Konkurrenzfähigkeit führen, zum bilden von neuen Arbeitsplätzen und zum Wachstum der Prestige und Prosperität des Bezirkes Zlín. Im Park werden Gesellschaften sein, welche sich mit der Entwicklung von innovativen Produkten auf Basis von Polymeren Materialen für den Bereich des Gesundheitswesens und Nahrungsbereiches befassen. Der Sinn des Erbauens vom Zentrum ist eine Koordination der Tätigkeiten zwischen der akademischen und industriellen Sphere. Es handelt sich vor allem um das gewährleisten von Fachberatung im Bereich von geistigen und industriellen Eigentum, Veranstaltungen von technologischen und kooperativen Börsen, Veranstaltungen und Organisierung von teilnahmen an Messen, Konferenzen, Seminaren usw. Teilabsicht des Projektes ist die Bildung von Bedingungen für Unternehmeraktivitäten von Absolventen, Doktoranden und wissenschaftlichen Arbeitern der Universität von Tomáš Baťa in Zlín. Die Gesamtkosten des Projektes waren 225 796 000 CZK und die Höhe der geforderten Unterstützung aus dem Program Prosperität beträgt 142 210 000 CZK.

Kategorie: Ausbildungszentrum des Jahres

Die Gesellschaft VVUU, AG knüpfte an die Existenz des wissenschaftlich-technischen KohlenInstituts an. Das Hauptziel der Firma war vor allem die Problematik der Sicherheit und die Technologie, welche in den Tiefbaugruben benutzt werden zu klären. Das Projekt, für welches die Gesellschaft eine Dotation bekam ist auf die Erbauung eines Ausbildungszentrums gerichtet, welches vor allem für die Schulung der Angestellten der Gesellschaft dient und weiter für die Fachöffentlichkeit in den Bereichen, in welchen diese Gesellschaft wirkt, sie ist akkreditiert und zertifiziert. Die Kapazitäten des Schulungszentrums liegen bei 72 Personen und es befinden sich dort Trainer, Simulatoren und technologische Modele von realen Systemen, welche auf die Gefahr eines Risikos, Feuers, Explosion reagieren. Die Gesamtkosten im Rahmen des Programs des Schulungszentrums waren 5 800 476 CZK und es wurde eine Summe von 2 492 000 CZK eingelöst.

Kategorie: Unternehmerischer Inkubator des Jahres

Das Hauptziel des Projektes des technischen Pavillons CPIT-TL2 ist ein Erbauen des Objektes des Pavillons CPIT und die Unterstützung der innovativen Prozesse und die gezielte Beeinflussung der Produktionsprogramme der Gesellschaften, welche eine Erhöhung deren Konkurrenzfähigkeit mit sich trägt, Erhöhung des Absatzes der Produkte, Erhöhung der Produktion und Bildung von neuen Arbeitsplätzen. CPIT – TL2 wird eine Umgebung für die Gesellschaften mit innovativem Potential schaffen und deren Entstehung und Entwicklung unterstützen. Durch das Erbauen des Zentrums sollte es auch zum schaffen von Gelegenheiten für die Selbstrealisierung von jungen Fach-Wissenschaftsarbeitern kommen, und das vor allem für die Absolventen VSB-TUO. Dank des Projektes werden mehr als 40 Gesellschaften unterstütz und es entstehen mehr als 225 Arbeitsstellen. Die Gesamtkosten des Projektes im Rahmen des Programmes Prosperität betragen 226 196 000 CZK und die Höhe der Unterstützung gefordert durch den Empfänger beträgt 148 790 000 CZK.

Kategorie: Vereinigung des Jahres

Die Vereinigung der Produzenten der Verpackungen, Genossenschaft entstand im Jahre 2005 als Ergebnis eines erfolgreich beendeten Projektes – Suchen von Gesellschaften für den Vereinigung OMNIPACK. Der damalige Bestand von 21 Mitgliedern vergrößerte sich auf die heutigen 25.  Eine Vereinigung ist eine Gruppierung von vor allem kleinen bis mittelgroßen Unternehmern der Verpackungsindustrie und der damit verbundenen Bereiche, welche in der Lokalität im Bezirk Hradec Králové, Pardubice und Vysočina unternehmen. Jede der Gesellschaften spezialisiert sich auf eine bestimmte Produktionstechnologie im Bereich der Verpackungsproduktion. Die Aufgabe der Vereinigung  ist die Unterstützung und Entwicklung der Verpackungsindustrie durch die Stärkung der Konkurrenzfähigkeit und durch innovative Aktivitäten. Das Schlüsselprojekt ist das verwirklichen eines gemeinsamen Entwicklungs- und Prüfungszentrum der Vereinigung OMNIPACK. Die Vereinigung hat auch in ihren Projekten ein gemeinsames Marketing, Propagation und Entwicklung von Humankapital. Die Kosten für das Projekt im Rahmen des Programs der Vereinigung betragen 72 235 000 CZK und die Höhe der Dotation beträgt 44 901 00 CZK.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung unserer Webseite anbieten zu können. Wenn Sie unsere Seite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zur Vewendung von Cookies finden Sie