Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Průzkum 2021 - Statistická data

Vyjma mapování v terénu, jehož závěry najdete na kartě Průzkum 2021, vychází činnost projektu Pasportizace i z dostupných statistických dat, která jsou nezbytná pro lepší pochopení stavu lokální ekonomiky v českém prostředí. Agentura CzechInvest není často jejich primárním původcem a přebírá je od Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy ad. Tato primární data ovšem naši zaměstnanci dále analyzují, a především se snaží najít korelace, díky kterým tato data mají i další využití pro popis reálného stavu věcí v ČR.

V tomto reportu naleznete vizualizace dat o stavech zaměstnanců, živnostníků, firem v obcích s pověřeným obecním úřadem (POÚ) a jejich vývoj v posledních pěti letech. Zároveň zde ale pracujeme i s originálními ukazateli agentury CzechInvest. Tyto ukazatele jsou v datovém reportu krátce popsány, ale pro lepší pochopení je představujeme podrobněji i zde:

Soběstačnost na trhu práce

Jedná se o veličinu, která zobrazuje maximální kapacitu území nabídnout dostatek pracovních příležitostí pro své obyvatelstvo. Je-li hodnota 100, pak teoreticky každý dospělý občan ve věku 20-64 let může nalézt zaměstnání v místě svého bydliště. V případě, že je hodnota vyšší, nabízí region více pracovních příležitostí, než kolik má práceschopných občanů a stává se z pracovního hlediska dostředivým územím. Pakliže je hodnota nižší, je zákonitě nutné, aby určitá podmnožina obyvatel nalezla práci mimo místo svého trvalého bydliště, což s sebou přináší nutnost vyšších nároků na spoje hromadné dopravy, zkapacitnění dopravní infrastruktury apod. 

Zranitelnost na trhu práce

Jedná se o hodnotu, která nám sděluje, kolik procent všech zaměstnaneckých pozic by v dané oblasti zaniklo v případě odchodu největšího zaměstnavatele, který nespadá do kritického infrastruktury státu (nemocnice, univerzity, elektrárny apod.) Není možné dát rovnítko mezi zaměstnaneckými pozicemi a počty obyvatel v dané oblasti, neboť se často stává, že lidé za prací dojíždějí z jiných POÚ, okresů, či dokonce krajů. Navíc nemalé procento zaměstnanců mohou představovat zahraniční pendleři, či agenturní zaměstnanci. Každopádně čím vyšší je číslo, tím vyšší by byl dopad na trh práce v regionu.

Stabilita lokání ekonomiky

Tento ukazatel je složen hned ze 14 datových sad rozdělených do dvou skupin – data ekonomická a data sociodemografická. Jako je při zobrazování na x;y grafu běžné, body, které se nacházejí blízko pravému hornímu rohu můžeme považovat za prosperující, a naopak body v levém spodním rohu reprezentují území, která s největší pravděpodobností bojují s určitými patologickými problémy ekonomického i demografického rázu. Navíc zde ovšem pracujeme s tzv. osou stability, která nám ukazuje, zda ekonomický výkon území odpovídá jeho sociální základně. Jestliže tomu tak je, pak i území, kterému se příliš „nedaří“ může být ve výsledku stabilní a nehrozí tedy nějaký významný propad v dalších letech. Jsou zde však i území, kde jedna z hodnot výrazně převyšuje tu druhou. Tato území budou do budoucna naším primárním zájmem, protože je možné s menším úsilím ze strany státu, kraje, či institucí posunout na vyšší kvalitativní úroveň lokální ekonomiku či alespoň bránit jejímu poklesu.

Soběstačnost regionů v průběhu let

V předchozím reportu statistických dat jsme prezentovali i ukazatel soběstačnosti aplikovaný na obce s pověřeným obecním úřadem. Jelikož data, z nichž se tento ukazatel skládá, sledují státní instituce až do úrovně obcí, je možné i v nástroji PowerBi vizualizovat přehledy za všechny vyšší administrativně-územní jednotky. Vytvořili jsme tedy pro veřejnost intuitivní přehled obsahující data o počtech zaměstnanců, aktivních živnostníků, míře nezaměstnanosti, uchazečích o zaměstnání atd. Můžete si navolit jakékoliv území a časové období, které Vás zajímá a sledovat vývoj v posledních pěti letech.

 

Příkladová analýza vybraného území (obce s pověřeným obecním úřadem - POÚ)

Nástroj Power BI, zobrazující dynamicky statistická data, lze využít i k detailnějšímu představení stavu lokální ekonomiky v konkrétním mikroregionu. Jako vzor nám v tomto případě posloužila obec s pověřeným obecním úřadem Třebechovice pod Orebem v Královéhradeckém kraji. Na pěti kartách naleznete informace týkající se počtu zaměstnanců, živnostníků, firem, obyvatel, skladby oborů, brownfieldů atd. V závěru analýzy je pak toto území porovnáváno se sousedními POÚ, aby bylo možné zasadit tato data do regionálního kontextu.

 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne.jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}