Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnova popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:  
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Byla zřízena zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 1/2004 Sb.
CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získáváním přímých zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechInvest zejména:

 • zprostředkovává investiční pobídky
 • zprostředkovává podporu z programů na podporu podnikání
 • administruje program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje průmyslových zón 

Bližší informace naleznete v části O CzechInvestu.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Bližší informace v části Organizační struktura

4. Kontaktní spojení:

 • kontaktní poštovní adresa: CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
 • adresa úřadovny pro osobní návštěvu: CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
 • telefonní číslo: +420 727 850 330
 • adresa internetové stránky: www.czechinvest.org
 • datová schránka: ID - cyrj9gf

Bližší informace v části Kontakty

5. Bankovní spojení pro všechny relevantní platby od veřejnosti:
Česká národní banka, č.ú.: 535021/0710

6. Identifikační číslo organizace (IČ):       
71377999

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):         
CZ 71377999
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je od 14.3.2017 plátcem DPH.

8. Dokumenty:
Seznam hlavních dokumentů naleznete v části Ke stažení

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • telefonicky podaná žádost (+420 727 850 330),
 • písemně podaná žádost (CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00)

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožadování anebo obdržet rozhodnutí:

 • písemně podaná žádost (CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00)

11. Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.:

Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy CzechInvestu.  Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti CzechInvestu, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně u CzechInvestu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy CzechInvestu.

12. Název příslušného formuláře, způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

Odvolání proti rozhodnutí o odepření informace není zformalizováno a žadatel může postupovat stejným způsobem jako v případě žádosti dle bodu 10.

 • písemně podaná žádost (CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00)

13. Popis postupů (návody pro řešení životní situace):

Podrobnější  informace naleznete na stránkách www.czechinvest.org. Ze struktury těchto stránek vychází i popis životních situací, příp. popis způsobů podávání a vyřizování žádostí dle jednotlivých druhů životních situací.

Postupy při podávání žádostí do OPPI jsou popsány zde

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník naleznete zde.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.)
 

rok 2015 počet
Počet podaných žádostí o informace 33
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 3
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
Počet stížností 0
Počet odložených žádostí 0
Počet soudních řízení a vyčíslení jejich nákladů 0
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
rok 2016 počet
Počet podaných žádostí o informace 24
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
Počet stížností 1
Počet odložených žádostí 0
Počet soudních řízení a vyčíslení jejich nákladů 0
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
rok 2017 počet
Počet podaných žádostí o informace 14
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností 0
Počet odložených žádostí 4
Počet soudních řízení a vyčíslení jejich nákladů 0
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
rok 2018 počet
Počet podaných žádostí o informace 17
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností 0
Počet odložených žádostí 2
Počet soudních řízení a vyčíslení jejich nákladů 0
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
rok 2019 počet
Počet podaných žádostí o informace 7
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností 0
Počet odložených žádostí 0
Počet soudních řízení a vyčíslení jejich nákladů 0
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
rok 2020 počet
Počet podaných žádostí o informace 5
Počet poskytnutých informací v celém rozsahu 4
Počet poskytnutých informací z části 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností podle § 16a InfZ 0
Počet odložených žádostí v celém rozsahu 0
Počet odložených žádostí z části 1
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet dalších informací vztahujících se se k InfZ 0
rok 2021 počet
Počet podaných žádostí o informace 4
Počet poskytnutých informací v celém rozsahu 3
Počet poskytnutých informací z části 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností podle § 16a InfZ 0
Počet odložených žádostí v celém rozsahu 1
Počet odložených žádostí z části 0
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet dalších informací vztahujících se se k InfZ 0
rok 2022 počet
Počet podaných žádostí o informace 4
Počet poskytnutých informací v celém rozsahu 3
Počet poskytnutých informací z části 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností podle § 16a InfZ 0
Počet odložených žádostí v celém rozsahu 1
Počet odložených žádostí z části 0
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet dalších informací vztahujících se se k InfZ 0
rok 2023 počet
Počet podaných žádostí o informace 11
Počet poskytnutých informací v celém rozsahu 10
Počet poskytnutých informací z části 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet stížností podle § 16a InfZ 0
Počet odložených žádostí v celém rozsahu 0
Počet odložených žádostí z části 1
Počet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet dalších informací vztahujících se se k InfZ 0

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}