Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Konference Potenciál místní ekonomiky 2022

Konference Potenciál místní ekonomiky 2022

Cílem konference je prezentovat příklady dobré praxe vedoucí k rozvoji lokálního podnikatelského prostředí a inspirovat municipality k zavádění inovativních přístupů při plánování veřejných projektů.

Téma a obsah konference

Hlavním tématem čtvrtého ročníku konference byla budoucnost veřejných projektů. Diskuse byla zaměřena na následující bloky:

  • Financování projektů aneb jak se mění investování a my s ním – Jak využít soukromý kapitál a finanční nástroje pro realizaci veřejných projektů? Jak se promítá důraz na udržitelnost do financování projektů? Využívají obce efektivně veřejné prostředky na investice? Jakou podporu jim v přípravě projektů lze nabídnout?
  • Proč se nebát udržitelnosti aneb jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí s investicemi – Jak se pravidla ESG promítají do nových operačních programů? Jak se změní posuzování a povolování projektů s ohledem na Green Deal? Jaké inovativní způsoby zadávání projektů může obec využít? Jak reálně vypadají projekty, které jsou v udržitelném standardu?    
  • Inovativní řešení vedoucí k úsporám aneb BIM, facility management a energetická účinnost budov – Jak efektivně využít digitální nástroje při přípravě projektů? Jaké výhody a nevýhody digitalizace přináší? Jak je důležité věnovat pozornost správnému nastavení správy a údržby projekty s ohledem na jeho životnost? Jak efektivně zakomponovat energetická opatření do stavebních projektů a ušetřit na provozu?

Pro koho je akce určená

Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit (starostům, místostarostům, hejtmanům a dalším zástupcům krajů, pracovníkům odborů regionálního, investičního či územního rozvoje apod.) a zároveň investorům či společnostem realizujícím své projekty v obcích a městech.

Moderátor

Vladimír Kořen, televizní moderátor, starosta Říčan v období 2010–2020

 

Představení řečníků a diskutujících

Andrea Ferjenčíková

Zástupkyně skupiny EIB v České republice

Studovala na několika univerzitách včetně London School of Economics a získala tituly a certifikáty v oboru práva, mezinárodních vztahů, diplomacie a financí. Na začátku své kariéry zastávala několik manažerských a konzultantských rolí, juniorských pozic v Evropském parlamentu, působila v zastoupení SR při EU v Bruselu nebo na Ministerstvu zahraničních věcí SR. Před kariérou ve veřejném sektoru vedla slovenskou nevládní organizaci věnující se ekonomickým a politickým záležitostem EU a spoluzaložila konferenci Tatra Summit. Během slovenského předsednictví v Radě Evropské unie pracovala na Ministerstvu financí SR a dříve zastávala pozici vedoucí kabinetu ministra hospodářství Slovenské republiky. Do centrály EIB nastoupila v roce 2016 a od května 2022 je vedoucí kanceláře zastoupení skupiny EIB pro Českou republiku.

David Petr

Ředitel Odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest

Studia absolvoval na ČVUT v Praze se specializací na dopravní inženýrství a městský urbanismus. Následně se z role konzultanta podílel na přípravě několika významných tuzemských i zahraničních projektů. Získané zkušenosti z praxe se v současnosti snaží využít z pozice ředitele Odboru podnikatelské lokalizace CzechInvestu, kde pomáhá jak investorům přicházejícím do České republiky, tak municipalitám s jejich rozvojovými projekty. Zaměřuje se zejména na brownfieldy a jejich nové využití.

Tomáš Janeba

Prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury

Má titul inženýr ekonomie z VŠE Praha a složil všechny zkoušky ACCA. V minulosti pracoval pro významný britský infrastrukturní fond John Laing, podílel se na zahájení činnosti PPP Centrum ČR a má také 7letou zkušenost s projektovým financováním z PricewaterhouseCoopers (PwC). Má více než 20letou mezinárodní zkušenost v oblasti přípravy a realizace infrastrukturních projektů a projektového financování formou PPP. Jako prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), soukromého think-tanku sjednocujícího zájmy více než 50 významných institucí a dodavatelů v oblasti infrastruktury ČR se od roku 2013 věnuje propagaci a šíření dobré praxe v oblasti přípravy a investic do veřejné infrastruktury ČR.

Ondřej Ptáček

Hlavní expert PwC na oblast negrantového financování

Ondřej má bohaté zkušenosti s finančními nástroji zaměřenými na oblast udržitelnosti. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu vedl oddělení věnující se podpoře kapitálového investování, kde se podílel na přípravě implementace řady finančních nástrojů. Později se v Českomoravské záruční a rozvojové bance stal ředitelem Odboru finančních nástrojů, kde byl zodpovědný za přípravu produktů banky akcentujících společenskou udržitelnost.

Miroslav Matej

Ředitel odboru Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí

Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze a od roku 1999 pracuje na Ministerstvu financí, kde postupně zastával několik významných funkcí. Působil jako vedoucí Oddělení koordinace evropské integrace, později zastával funkci interního auditora a od roku 2003 vedl Oddělení certifikace, akreditace a finanční perspektivy. V letech 2006 až 2011 působil u Evropského účetního dvora, kde byl zodpovědný za provádění auditů rozvojové pomoci a zemědělské politiky EU. V roce 2011 byl jmenován náměstkem ministra financí. V letech 2013 až 2016 byl členem Auditního výboru Evropské investiční banky v Lucemburku. Od dubna 2014 řídí Odbor financování územních rozpočtů Ministerstva financí a věnuje se finančnímu řízení samospráv

Martin Mrkos

Starosta města Žďár nad Sázavou, ekonom, sportovec, včelař

Martin Mrkos v roce 2022 úspěšně obhájil post starosty města Žďár nad Sázavou. Svoji dráhu ekonoma začal na Vysoké škole ekonomické v Praze oborem Finance a oceňování podniku. Prošel několika pozicemi jako finanční specialista, auditor nebo analytik. V rodném Žďáře nad Sázavou se stal členem sdružení nezávislých kandidátů s názvem ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, které od roku 2014 buduje Žďár jako dobré místo pro život. Tedy zelené, moderní, kulturní a hledící beze strachu vstříc budoucnosti.

Petr Dovolil

Senior konzultant PwC, člen prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je právním, institucionálním a regulačním expertem s více než 22 lety profesních zkušeností, zejména v oblasti přípravy environmentálních strategií a akčních plánů, udržitelnosti, změny klimatu, rozvoje infrastruktury a odolnosti měst. V posledních 8 letech se podílel na mnoha infrastrukturních projektech EBRD v oblasti zelené tranzice v zahraničí napříč infrastrukturními sektory (zejména voda, doprava, energetika a odpady), včetně tří projektů akčních plánů zelených měst EBRD v Prištině (Kosovo), Minsku (Bělorusko) a Bělehradě (Srbsko). V současné době se zaměřuje zejména na širší témata udržitelného rozvoje, zelené a digitální transformace a dosažení shody se standardy ESG (Environmental, Social and Governance), včetně EU Taxonomie a financování udržitelnosti v EU.

 

Leona Gergelová Šteigrová

Náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. V oblasti veřejných zakázek absolvovala evropský program „Public Procurement Excellence“ na Vídeňské univerzitě a rakouském BBG. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU. Působila také na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vedla projekty zaměřené na rozvoj odpovědného/strategického veřejného zadávání v ČR. Od roku 2021 je členkou Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Od srpna 2022 působí na Ministerstvu pro místní rozvoj jako náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování.

Ivo Marcin

Ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo životního prostředí

Po studiích v České republice a v zahraničí působil na různých pozicích v oblastech státní, ale i komunální nebo soukromé sféry, v České republice i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje oblastem analýz a strategie za účelem posilování hospodářského rozvoje, včetně vyjednávání podmínek pro implementaci dotačních programů v České republice. V současné době působí na Státním fondu životního prostředí České republiky jako ředitel odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, kde mimo jiné vyjednává investice pro modernizaci energetického sektoru v České republice.

Jitka Kaslová

Senior konzultant ve společnosti Integra Consulting s.r.o.

Vystudovala Environmentální inženýrství na VŠB TU Ostrava. Od roku 2002 působila v Regionálním centru EIA, kde později zastávala pozici ředitelky společnosti. V současné době na pozici senior konzultanta ve společnosti Integra Consulting koordinuje projekty zejména v oblasti posuzování vlivů záměrů staveb a koncepcí na životní prostředí. Podílí se na hodnocení ekologické udržitelnosti budov a pořádání odborných konferencí a seminářů se zaměřením na tématiku posuzování vlivů na ŽP.

Lukáš Grůza

Manažer projektu Chytrá čtvrť Špitálka, Magistrát města Brna

Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje na Odboru strategického rozvoje a spolupráce brněnského magistrátu jako manažer projektu Chytrá čtvrť Špitálka a specialista evaluací. Dříve měl na starosti koordinaci aktivit v oblasti Smart City. Profesně působil také v neziskovém sektoru či jako starosta malé obce v Jeseníkách.

Kateřina Schön

Senior konzultant a projektová manažerka INCONEX, a.s.

Získala pracovní zkušenosti a orientaci na výsledek v soukromé sféře a později zastávala řadu vedoucích a manažerských pozic ve veřejném sektoru. Má zkušenosti s přípravou strategií, projektů, včetně jejich řízení v oblastech informačních technologií, správy majetku, procesního řízení, problematiky BIM a FM a v oblasti enviromentálního rozvoje. Je certifikovanou projektovou manažerkou a Facility manažerkou. Úzce spolupracovala s pracovní skupinou NERV v oblasti KPI a byla členkou mezinárodní organizace PuREnet (Real Estate) za Českou republiku. V současné době žije metodou BIM, kdy projektově řídí tvorbu datového standardu staveb ČR a související činnosti.

Miroslav Kohout

Country manager, GRAITEC

Na Západočeské univerzitě v Plzni absolvoval ekonomii a management. V současné době působí jako country manager vývojářské společnosti GRAITEC pro Českou a Slovenskou republiku. Je zároveň garantem odborné pracovní skupiny InfraBIM při Asociaci pro rozvoj infrastruktury.

Jana Malíková

Odborná konzultantka v oboru Facility management

Vystudovala obor Technické zařízení budov s následným rozšířením na Pozemní stavby. Rozsáhlé pracovní zkušenosti získala v soukromém sektoru, kde následně působila ve vedoucích pozicích a řídila jednu z největších divizí Facility managementu v České republice.

Má zkušenosti s přípravou velkých projektů jak stávajících objektů, tak i objektů uváděných do provozu v oboru Facility management. Její silnou stránkou je procesní nastavení a optimalizace provozu FM. Nastavovala provozy veřejné i neveřejné správy nemovitostí. V současné době se věnuje konzultační činnosti v oboru FM jak pro veřejnou, tak pro soukromou sféru.

Michal Tobiáš

Vědecko-výzkumný pracovník, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Od roku 1995 se pohyboval na kapitálovém trhu v ČR i zahraničí jako trader, market-maker a následně i jako ředitel investičního poradenství v Raiffeisenbank a České spořitelně. Od roku 2008 působí jako poradce v oblasti korporátních financí a řízení projektů. Na ČVUT UCEEB zastává již 7 let funkci projektového manažera a poradce v oblasti finančního plánování výzkumně vývojových projektů v ČR i v rámci mezinárodních projektů financovaných EU.

Michal Zaorálek

Předseda představenstva INCONEX, a.s., zakladatel Good Governemnt Institutu, z.s.

Studia absolvoval na Vysoké škole finanční a správní v Praze se specializací na hospodářskou politiku a správu. Následně se 10 let věnoval službě státu při řízení projektů a dotačních programů. Před odchodem do soukromého sektoru byl náměstkem několika ministrů školství zodpovědných za dotační podporu výzkumu, inovací a vzdělávání. Byl stálým hostem Rady vlády pro Výzkum, vývoj a inovace a spolupředsedou výboru pro přípravu první Národní inovační strategie České republiky.

Získané zkušenosti z veřejného sektoru zužitkovává při poskytování služeb zejména pro veřejnou správu při hledání a prosazování inovativních přístupů k řešení současných výzev v oblasti tvorby strategií a řízení změn. Mimo vlastní podnikání se snaží kultivovat systém tvorby veřejných strategií a jejich realizace v jím založené neziskové organizaci.

Program konference

V rámci celého dne bude možnost zkonzultovat konkrétní projektové záměry z hlediska přípravy, možností financování atd. se zástupci Státního fondu životního prostředí, Agentury CzechInvest, Asociace pro rozvoj infrastruktury a dalších. Jednotlivé konzultační stanoviště najdete v předsálí.

 
9:00–9:30

Registrace

9:30–9:45

Úvodní prezentace
CzechInvest a Asociace pro rozvoj infrastruktury

9:45–11:00

PANEL I: Financování projektů aneb jak se mění investování a my s ním

- Jak využít soukromý kapitál a finanční nástroje pro realizaci veřejných projektů?
- Jak se promítá důraz na udržitelnost do financování projektů?
- Využívají obce efektivně veřejné prostředky na investice?
- Jakou podporu jim v přípravě projektů lze nabídnout?

Řečníci:
- Andrea Ferjenčíková - zástupkyně skupiny EIB v České republice
David Petr - ředitel odboru podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest
Tomáš Janeba - prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury
Ondřej Ptáček - hlavní expert PwC na oblast negrantového financování
Miroslav Matej - ředitel odboru Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí
Martin Mrkos - starosta města Žďár nad Sázavou

11:00–11:30

Přestávka na kávu

11:30–13:00

Panel II: Proč se nebát udržitelnosti aneb jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí s investicemi

- Jak se pravidla ESG promítají do nových operačních programů?
- Jak se změní posuzování a povolování projektů s ohledem na Green Deal?
- Jaké inovativní způsoby zadávání projektů může obec využít?
- Jak reálně vypadají projekty, které jsou v udržitelném standardu?

Řečníci:
- Petr Dovolil - senior konzultant PwC, člen prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
Leona Gergelová Šteigrová - náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj.
Ivo Marcin - ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo životního prostředí
Lukáš Grůza - manažer projektu Chytrá čtvrť Špitálka, Magistrát města Brna
Jitka Kaslová - senior konzultant ve společnosti Integra Consulting s.r.o

13:00–14:00

Oběd

14:00–15:30

Panel III: Inovativní řešení vedoucí k úsporám aneb BIM, facility management a energetická účinnost budov

- Jak efektivně využít digitální nástroje při přípravě projektů?
- Jaké výhody a nevýhody digitalizace přináší?
- Jak je důležité věnovat pozornost správnému nastavení správy a údržby projekty s ohledem na jeho životnost?
- Jak efektivně zakomponovat energetická opatření do stavebních projektů a ušetřit na provozu?

Řečníci:
Kateřina Schön – senior konzultant v oblasti BIM, facility managementu a environmentálního rozvoje
Miroslav Kohout - country manager GRAITEC
Jana Malíková - odborný konzultant pro Facility management
Michal Zaorálek – předseda představenstva Inconex
Michal Tobiáš - vědecko-výzkumný pracovník, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

15:30–16:30

Networking a konzultace

Podívejte se na záznam z jednotlivých panelů konference

Zajímají vás prezentace jednotlivých řečníků? Jsou ke stažení v dolní části stránky.

Fotogalerie

 

Spolupořadatel

 

Tato aktivita je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

Partneři:

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}