Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Vízová podpora

Vízová podpora

Oddělení AfterCare agentury CzechInvest nabízí také vízovou podporu pro investory. Konzultuje zejména vízový proces v České republice, řeší konkrétní potřeby investorů v celém procesu.  

Vízová podpora oddělení AfterCare:
 • obecná konzultace vízového procesu České republiky, informační servis a propojení s příslušnými orgány a institucemi, které se vízovou problematikou zabývají
 • komunikace s institucemi státní správy ohledně vízového procesu
 • konzultace vízových projektů – administrace projektu Welcome Package a Režimu Ukrajina, doporučení do Projektu Ukrajina, Režimu ostatní státy a projektu Fast Track
 • řešení dlouhodobých pobytů pro top management a statutární zástupce firem – příprava podpůrných a zvacích dopisů a potřebných doporučení
 • zorganizování přednostních termínů pro statutární zástupce společností a jejich rodinné příslušníky
 • po příjezdu do České republiky zajištění registrace cizinců na Cizinecké policii
Pozn.: Agentura CzechInvest není schopna zajistit komplexní vízový servis všem firmám v plném rozsahu. Nadstandardní služby poskytujeme investorům pouze ve výjimečných případech (pro prezidenty, statutární zástupce a top management firem).

Pobyt cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně tak jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pobyt cizinců na území České republiky se dále řídí právními předpisy Evropské unie (EU) a Evropského společenství (ES). Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v ČR platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je ČR součástí schengenského prostoru.
Více informací naleznete na internetových stránkách příslušných ministerstev www.mvcr.czwww.mzv.cz.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY OD 31.7.2019

Dne 31.7.2019 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců a některých dalších právních předpisů.

 • oznámení změny zaměstnavatele - změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici je držitel zaměstnanecké karty povinen oznámit ministerstvu nejméně 30 dnů před takovou změnou na předepsaném formuláři
 • změna zaměstnavatele je možná nejdříve 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty
 • bezvízový pobyt pro studenty a vědce, kteří jsou držiteli povolení k pobytu za účelem studia nebo vědeckého výzkumu v jiném členském statě EU mohou v ČR pobývat až po dobu 1 roku v rámci studia nebo provádění vědeckého výzkumu
 •  dlouhodobý pobyt za účelem hledání zamětnání nebo zahájení podnikatelské činnosti až na 9 měsíců pro vysokoškolské studenty a vědecké pracovníky po dokončení studia či vědeckého výzkumu
 •  mimořádné pracovní vízum může být aktivováno vládou v případě výrazného nedostatku pracovníků v určitém odvětví na dobu nezbytně nutnou.
 • změna zákona o správních poplatcích - změna výše poplatků za přijetí žádosti na zastupitelském úřadu:
  • dlouhodobé vízum za účelem podnikání 5 000 Kč
  • zaměstnanecké karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, dlouhodobý pobyt za účelem investování 5 000 Kč
  • aktuální sazebník poplatků za přijetí žádostí na území pracovništěm MVČR

Kontakt: afc-visa@czechinvest.org