Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Vízová podpora

Vízová podpora

Informace o omezeních v souvislosti s Usneseními vlády a Ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví – omezení na státní hranici a vstup do ČR

V souvislosti k krizovým opatřením vlády, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR je  účinností od 30. 1. 2021 zákázán vstup do země z jiných než nezbytně nutných důvodů.

od-30-1-2021-(1).jpg

Aktuální seznam bezpečných zemí a rozdělení zemí dle Semaforu naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

ViewImage-(1).jpg
ViewImagenerez.jpg

Podrobné informace a vzory potvrzení jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra.

 

S účinností od 21. 9. 2020 musí všichni cizinci, kteří v posledních 14 dnech pobývali více než 12 hodin v zemi, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy Covid-19, vyplnit registrační formulář před vstupem do České republiky.

Na vstupu do země se pak prokáží potvrzením o vyplnění formuláře. Do pěti dnů po vstupu musí absolvovat PCR test. Po tyto cizince platí omezení volného pohybu a povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest po dobu 10 dní. Věnujte prosím pozornost plnému znění Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Vstup na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra je možný pouze na objednání.

Více informací naleznete zde
Objednání k úkonům je možné telefonicky nebo elektronicky. 
Internetové objednávání pro cizince
 


Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Porgram kvalifikovaný zaměstnanec byly obnoveny. Žádosti o pobytová oprávnění v rámci vládních programů lze podávat pouze na zastupitelských úřadech, na nichž byla obnovena vízová agenda.

Seznam zemí, kde zastupitelské úřady zahájily přijímání žádostí a rozsah obnovené vízové agendy naleznete na webu Ministerstva zahraničních věci ČR. Žádosti o krátkodobá víza lze podávat jen v rozsahu vymezeném aktuálním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění, který vydá přijímající subjekt v ČR (zaměstnavatel, univerzita apod.).

Snadnější změna zaměstnavatele

Držitelé zaměstnanecké karty a modré karty mohou za zjednodušených podmínek začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění. Změnu je povinen oznámit nejpozději dnem nástupu k novému zaměstnavateli a podmínky jsou považovány za splněné oznámením. Není třeba dodržet zákonnou podmínku 6 měsíců od převzetí zaměstnanecké karty.
Více informací v usnesení vlády a na stránkách Ministerstva vnitra.

Oddělení AfterCare agentury CzechInvest nabízí také vízovou podporu pro investory. Konzultuje zejména vízový proces v České republice a řeší konkrétní potřeby investorů v celém procesu.  

Vízová podpora oddělení AfterCare:

  • obecné konzultace vízového procesu České republiky, informační servis a propojení s příslušnými orgány a institucemi, které se vízovou problematikou zabývají
  • komunikace s institucemi státní správy ohledně vízového procesu
  • konzultace a administrace vízových programů
  • řešení dlouhodobých pobytů pro top management a statutární zástupce firem – příprava podpůrných a zvacích dopisů a potřebných doporučení
  • zorganizování přednostních termínů pro statutární zástupce společností a jejich rodinné příslušníky
  • po příjezdu do České republiky zajištění registrace cizinců na Cizinecké policii
Pozn.: Agentura CzechInvest není schopna zajistit komplexní vízový servis všem firmám v plném rozsahu. Nadstandardní služby poskytuje investorům pouze ve výjimečných případech (pro statutární zástupce a top management firem).

Pobyt cizinců na území České republiky upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pobyt cizinců na území České republiky se dále řídí právními předpisy Evropské unie (EU) a Evropského společenství (ES). Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v České republice platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je Česká republika součástí schengenského prostoru.
Více informací naleznete na internetových stránkách příslušných ministerstev www.mvcr.czwww.mzv.cz.

 

Programy schválené vládou ČR za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku

Vláda ČR schválila dne 26. srpna 2019 programy za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku (dále jen "vládní programy") a nařízení, kterým se stanoví maximální počty žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání a o zaměstnaneckou kartu. Vládní programy nahrazují s účinností od 1. září 2019 dosavadní Projekty ekonomické migrace (Režimy Ukrajina a ostatní státy, Projekty Ukrajina a Indie a projekty Welcome Package a Fast Track).

Program Kvalifikovaný zaměstnanec CZ-ISCO 4-8 pro zaměstnance z Ukrajiny, Srbska, Černé Hory, Mongolska, Filipín, Indie, Moldavska, Kazachstánu, Běloruska nahrazuje a rozšiřuje Režim Ukrajina a Režim ostatní státy.
e-mail pro příjem žádostí: programkvalifikovany@czechinvest.org
 

Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec CZ-ISCO 1-3 nahrazuje Projekty Ukrajina a Indie a rozšiřuje je na všechny státy mimo EU.

Program Klíčový a vědecký personál CZ-ISCO 1-3 pro statutární zástupce, manažery, klíčové specialisty významných českých a zahraničních investorů, výzkumných organizací, technologických společností a startupů nahrazuje a rozšiřuje projekty Welcome Package a Fast Track.
e-mail pro příjem žádostí: programklicovy@czechinvest.org
 

Kontakt: afc-visa@czechinvest.org