Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Brownfieldy

Brownfieldy

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Agentura CzechInvest ve spolupráci s veřejnými subjekty pracuje na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty.

Pojmem brownfield se rozumí nemovitost (území, pozemek, objekt, areál), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.

Služby CzechInvestu:

 • mapuje a identifikuje lokality vhodné pro realizaci projektů v jednotlivých krajích České republiky – spravuje Národní databázi brownfieldů
 • ve spolupráci s dalšími veřejnými institucemi CzechInvest připravil podklady Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR a podílí se na jejím naplňování
 • na základě dat o brownfieldovém prostředí ČR zpracovává odborné analýzy a informace z území předává příslušným ministerstvům  
 • poskytuje poradenství v oblasti revitalizace brownfieldů včetně konzultace možností dotačního i nedotačního financování  
 • provádí akvizici projektů do Národního plánu obnovy pro komponentu 2.8. Regenerace území se starou stavební zátěží
 • pořádá semináře, workshopy i konference o regeneraci brownfieldů a dalších tématech souvisejících s rozvojem lokální ekonomiky a podnikání 
 • šíří příklady dobré praxe úspěšně regenerovaných brownfieldů a inspiruje subjekty veřejného i soukromého sektoru 
 • nabízí brownfieldové lokality jako investiční příležitosti 
 • spravuje webové stránky www.brownfieldy.cz

Národní databáze brownfieldů

Národní databáze brownfieldů eviduje vybrané lokality, které odpovídají definici brownfieldu. Jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Veřejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory. Neveřejná část slouží pro statistické účely o sledovaných jevech a vytváří přehledy o podpoře regenerací brownfieldů. V současné době eviduje na 3 565 lokalit, z nichž více než 450 je publikováno na webu.
 

Národní strategie regenerace brownfieldů 20192024

Cílem Národní strategie regenerace brownfieldů je vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů. Pro vznik tohoto prostředí agentura CzechInvest spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Vizí Národní strategie regenerace brownfieldů je oživení území, rozšíření nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.
 

Národní plán obnovy 

Vláda ČR připravila Národní plán obnovy (NPO) představující plán reforem a investic, které hodlá Česká republika realizovat využitím prostředků z Evropské unie a tzv. Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility, RRF). Celkem ČR získá přibližně 179 miliard korun. NPO je rozdělen do 6 pilířů, z nichž každý obsahuje několik komponent. Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků.

CzechInvest je spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj zapojen do implementace komponenty 2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) 

 • 2.8.1 Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI)
 • 2.8.2 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI)
 • 2.8.3 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (MPO)

V současné době mohou municipality podávat žádosti o podporu na regenaci brownfieldů v těchto programech:

 • Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (MPO) - cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí  se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. O podporu se mohou ucházet municipality z celé České republiky. V rámci budoucího využití regenerovaných brownfieldů je možná kombinace podnikatelských a nepodnikatelských aktivit včetně bydlení. Příjem žádostí probíhá od 19.července 2022 a končí dnem 22.srpna 2022.
 • Brownfieldy (MMR/SFPI) - program slouží k revitalizaci veřejných brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (tj. občanská vybavenost či park). V rámci realizace projektu je možné provést demolice, opravy, stavební úpravy či přístavby objektů včetně úprav okolního terénu a zeleně. Výstavba bytů podporována není. Podporu lze využít také na koupi brownfieldu. Program umožňuje kombinovat dotaci s bezúročným úvěrem na dofinancování projektu. Lhůta pro doručení žádosti začíná 1.srpna 2022 a končí dnem 31.října 2022.

Konference Brownfieldy  

CzechInvest je hrdým partnerem konference Brownfieldy, jejíž čtvrtý ročník se uskutečnil 15.června 2022 v prostorách Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Akce si již tradičně klade za cíl posunout téma regenerace brownfieldů blíže k těm, kterých se dotýká nejvíce, a propojit tak všechny zainteresované skupiny. Vlastníci brownfieldů, starostové či zástupci developerských společností zde mají možnost diskutovat o problematice financování, územního plánování či sanaci brownfieldových lokalit. Konference se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Letošním nosným tématem byl průmyslový development na brownfieldech v udržitelné éře. Program nabídl odborné přednášky, panelové diskuze i možnost sdílení zkušeností v rámci kulatých stolů. Prezentace všech řečníků jsou k dispozici ZDE. Sborníky či fotografie z předchozích ročníků  si můžete prohlédnout ZDE.  
 

Kontakt: brownfieldy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}