Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Brownfieldy

Brownfieldy

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Proto dlouhodobě usilujeme o vznik funkčního prostředí pro různé typy brownfieldových projektů, podílíme se na tvorbě i naplňování Národní strategie regenerace brownfieldů. 

Pojmem brownfield se rozumí nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není dostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Naše a služby a aktivity v oblasti brownfieldů 

 • mapování lokalit a správa Národní databáze brownfieldů
 • registrace brownfieldu v databázi pro účely získání veřejné podpory nebo k nabízení lokality investorům
 • spolupráce na tvorbě a naplňování Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR 
 • poradenství při přípravě a realizaci rozvojových projektů na brownfieldech
 • konzultace vhodných způsobů financování revitalizace brownfieldu
 • propojení na široké spektrum expertů, odborných institucí, zástupců veřejné správy i samosprávy
 • zpracování datových analýz z brownfieldového a podnikatelského prostředí
 • zpracování nabídky brownfieldů pro investory 
 • propagace tématiky podnikatelských nemovitostí a brownfieldů (webináře, workshopy, Konference Brownfieldy
 • šíření příkladů dobré praxe úspěšně regenerovaných brownfieldů
 • správa webového portálu www.brownfieldy.cz

Národní databáze brownfieldů

Národní databáze brownfieldů eviduje vybrané lokality, které odpovídají definici brownfieldu. Jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Databáze je rozdělena na veřejnou a neveřejnou část. Prostřednictvím veřejné části jsou brownfieldy nabízeny jako investiční příležitost. Neveřejná část slouží k evidenci brownfieldových lokalit ucházejících se o různé formy veřejné podpory anebo pro statistické účely a tvorbu analýz. V současné době evidujeme v Česku více než 4 300 lokalit. Aktuální statistika je dostupná zde. Podrobnosti k databázi i manuál pro zapsání lokality najdete zde

Národní strategie regenerace brownfieldů 20192024

Cílem Národní strategie regenerace brownfieldů je vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů. Pro vznik tohoto prostředí agentura CzechInvest spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Vizí Národní strategie regenerace brownfieldů je oživení území, rozšíření nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.

Národní plán obnovy 

Vláda ČR připravila Národní plán obnovy (NPO) představující plán reforem a investic, které hodlá Česká republika realizovat využitím prostředků z Evropské unie a tzv. Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility, RRF). Celkem ČR získá přibližně 179 miliard korun. NPO je rozdělen do 6 pilířů, z nichž každý obsahuje několik komponent. Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků.

CzechInvest je spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj zapojen do implementace komponenty 2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) 

 • 2.8.1 Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI)
 • 2.8.2 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI)
 • 2.8.3 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (MPO)

Města, obce a kraje využívají k regeneraci brownfieldů aktuálně nejčastěji tyto dotační programy: 

 • Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (MPO) - cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí  se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. O podporu se mohou ucházet municipality z celé České republiky. V rámci budoucího využití regenerovaných brownfieldů je možná kombinace podnikatelských a nepodnikatelských aktivit včetně bydlení.
 • NPO Brownfieldy (MMR/SFPI) - program slouží k revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) pro jiné než hospodářské využití – typicky pro občanskou vybavenost. Tím se rozumí stavby určené pro vzdělávání, kulturu, sport, společenské účely, sociální nebo zdravotní služby a další. V rámci realizace projektu je možné provést demolice, opravy, stavební úpravy či přístavby objektů včetně úprav okolního terénu a zeleně. Výstavba bytů podporována není.

Širší přehled aktuálně dostupné finanční podpory pro revitalizaci brownfieldů naleznete zde

Konference Brownfieldy  

CzechInvest je hrdým partnerem Konference Brownfieldy, jejíž pátý ročník se uskutečnil 6.června 2023 v Kladně. Akce si již tradičně klade za cíl posunout téma regenerace brownfieldů blíže k těm, kterých se dotýká nejvíce, a propojit tak všechny zainteresované skupiny. Vlastníci brownfieldů, starostové či zástupci developerských společností zde mají možnost diskutovat o problematice financování, územního plánování či sanaci brownfieldových lokalit. Konference se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Proměna periferie v atraktivní místo pro život a podnikání - to bylo leitmotivem posledního ročníku konference. Sborník i prezentace řečníků jsou ke stažení zde.
V roce 2024 se konference uskuteční 3.června v Automatických mlýnech v Pardubicích. Ústředním tématem bude tentokrát Brownfield jako prostor pro odvahu, kreativitu a inovace
 

Kontakt

Pomůžeme vám v každé fázi revitalizace vašeho brownfieldu. Ozvěte se nám na brownfieldy@czechinvest.org 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}