Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Často kladené otázky k Technologické inkubaci - FAQ

Často kladené otázky k Technologické inkubaci - FAQ

Před podáním přihlášky

Je nutné mít již při podání žádosti založené s.r.o., nebo to stačí až k podpisu smlouvy?

Ano, je to nutné již při podání žádosti. Nicméně pre-inkubací je možné procházet jako fyzická osoba a firmu je možné založit až těsně před podáním žádosti.

Může se do programu hlásit společnost, která čerpala v režimu de minimis COVID programy v hodnotě téměř 5 mil. Kč?

De minimis se každý rok odečítá, takže je třeba zkontrolovat aktuální stav a podle toho může čerpat. Čerpanou částku v Technologické inkubaci je tedy nutné nastavit i podle zbývajícího limitu de minimis. Není stanovena minimální hranice pro žádosti u Technologické inkubace.

Je nějaká možnost se vyhnout založení nového IČO, když je současná firma starší 5 let a tedy nesplňuje podmínku?

Ne, stáří firmy je klíčová podmínka. Jedná se o podporu startupů, ne zavedených firem.

Další výzvy bude již možné podávat v angličtině?

Počítáme s tím, že do budoucna ano, nicméně pro správní řízení bude potřeba ze strany žadatele dodat úřední překlad alespoň základních dokumentů. Nicméně veškerá dokumentace pro podání žádosti bude existovat i v anglickém jazyce a samotná inkubace v angličtině určitě není problém. Hlavním jazykem pro třetí výzvu bude i nadále čeština. 

Jak je to se zahraničními uchazeči – musí mít české občanství, nebo jen stačí české IČO?

Občanství vůbec neřešíme, pouze IČO. Musí se jednat o českou firmu – české IČO a sídlo firmy v ČR.

Může se společnost současně hlásit do inkubace i inkubace PLUS?

Ne, tato možnost byla dostupná pouze v První Výzvě projektu. Od Výzvy 1/2023 byla tato varinata v rámci porovnatelnosti předložených inkubačních plánů a zrychlení hodnotícího procesu zrušena.

Záleží na termínu podání žádosti (čím dříve podá, tím dříve půjde k hodnocení)? Je možné, aby byla v rámci první výzvy vyčerpána alokace?

Ne, na termínu nijak nezáleží. Může být samozřejmě vyčerpána alokace této konkrétní výzvy, ale určitě ne celková alokace Technologické inkubace. Vypsány budou i další výzvy.

Přesná interpretace 5letého stáří – počítá se 60 měsíců k datu podání přihlášky?

Počítá se ke dni, kdy firma podá oficiální přihlášku do programu. Žádající podnik nesmí být ke dni podání žádosti o dotaci starší než 3 roky, resp. 5 let, je-li to zdůvodněno specifickými technologickými potřebami a charakterem projektu.

Jaká je minimální úroveň připravenosti produktu/služby? Platí pořád, že musí být minimálně na úrovni TRL4, tedy mít alespoň prototyp?

TRL4 není pevná bariéra (tedy neplatí, že pod TRL4 v žádném případě), jedná se o orientační úroveň. Jde tedy hlavně o to, aby měl žadatel produkt a související business plán dostatečně detailní a podložený na to, aby byl schopen obstát v hodnotícím procesu.

Může být žadatelem zapsaný spolek (z.s.)?

Nemůže. Dle výzvy: Způsobilé jsou Obchodní korporace podle zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, založené za účelem podnikání, které jsou začínajícími malými a středními podniky.

Inovativnost řešení se bude posuzovat na území ČR nebo i v zahraničí?

Produkt musí být inovativní minimálně na úrovni ČR, ale podstatou škálovatelnosti business plánu je schopnost obstát i na zahraničních trzích, kterou by měl žadatel být schopen doložit průzkumem trhu.

Jsou nějaká pomocná kritéria na posuzování "inovativnosti" projektů?

Obecně platí, že inovativností je myšlena novost řešení pro danou oblast/doménu z pohledu domácího i evropského trhu. Výstupem projektu je nový produkt, postup, či proces nebo významně vylepšený produkt, postup či proces, a to minimálně na národní úrovni na cílovém segmentu trhu. Uchazeč je schopen své argumenty ohledně inovativnosti/jedinečnosti výstupu projektu doložit analýzou trhu či formou ochrany duševního vlastnictví.

Může společnost pracující na dvou různých projektech v žádosti popsat oba, nebo pouze jeden?

V jedné výzvě není možné podat na jedno IČO více než jeden projekt.

Podporujete i oblast EdTech – technologie ve vzdělávání? Do jakého sektoru TI se řadí?

Ano, technologi e ve vzdělávání podporujeme. EdTech lze zařadit do Sektoru Creative (viz popis sektoru TI – Creative BIC). Za předpokladu, že lze produkt aplikovat v jiném sektoru (např. vzdělávací aplikace pro mobilitu), může být zařazen i do jiného, odpovídajícího sektoru.
 

Budou podporovány spin-offy? Univerzita vyvíjí software a chce ho aplikovat do praxe pomocí TI. Bere se takto založená firma univerzitou jako velký podnik?

Žadatelé, kteří jsou univerzitním spin-offem, také musí splňovat podmínku být malým či středním podnikem. Podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER) nemůže být podnik považován za malý nebo střední, jestliže je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více z veřejných subjektů, přičemž univerzity obecně jsou považovány za veřejný subjekt. Ovládání přitom znamená účast na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dotyčného podniku (spin-offu).  Univerzita by však teoreticky mohla ovládat spin-off až do výše 50 %, pokud by vystupovala z pozice investora a nemá a neuplatňuje vliv definovaný v Článku 3 odst. 3 Přílohy č. 1 GBER.

Ve věci způsobilosti univerzitních spin-offů vychází agentura CzechInvest ze stanoviska ÚOHS.

Pokud se přihlásí společnost ve výzvě, ale nebude vybrána, může se přihlásit znovu v další výzvě?

Ano, může.

Může o podporu v TI žádat podnik založený dvěma partnerskými MSP (tedy PO) staršími 5 let? Je to v souladu s podmínkami propojenosti firem a tzv. právního nástupnictví?

Ano, může za předpokladu, že splňuje podmínky MSP. Je třeba si dávat pozor na de minimis, které se v tomto případě sčítá. Komise bude rovněž hodnotit, zda žádající firma vykazuje znaky samostatného startupu.

Může podnik vyvíjející například aplikaci pro outsourcingovou firmu žádat o TI i v případě, že daná aplikace je již ve vlastnictví právě druhé firmy?

Ne, nemůže, jelikož důležitým kritériem pro výběr startupu je rozšiřitelnost produktu. Zároveň musí právo na aplikace zůstat ve firmě, která ji vyvíjí.

Jak bude složena hodnotitelská komise, když se bude jednat o multioborový projekt (např. využití AI a programování v oblasti biomedicíny)?

Obecně bude snaha o zastoupení lidí v hodnotící komisi s předpoklady hodnotit všechny projekty, které jdou před komisi. Každopádně, pokud bude startup před komisí zasedající k AI inkubátoru, bude posuzován převážně z hlediska inovativnosti AI technologie apod.

Žadatel je propojen s další firmou významným podílem (cca 60 %). Jak se na podnik nahlíží z pohledu de minimis?

Pokud propojená firma vlastní více než 50 % je tedy žadatel (startup) považován pro účely výpočtu a evidence de minimis za jeden podnik – více zde

 

Možnosti a podmínky inkubace

Je někde rozděleno, co vše může spadat do nepřímé a co do přímé podpory?

Ano, jedná se o základní rozdělení. Přímá podpora = peníze, které firma dostane na účet, platit si z ní příjemce může cokoli, co souvisí s inkubací a dá se účtovat jako služba. Uznatelnost výdajů bude průběžně konzultovaná s inkubačním manažerem. Nepřímá podpora = inkubační balíček v neměnné hodnotě 500 000 Kč. V balíčku je inkubační podpora – práce inkubačních manažerů, business expertů a odborníků na specifické technologie, tito lidé budou se startupy až dva roky pracovat. Dále jsou v nepřímé podpoře specifické workshopy, základní právní poradenství atd. Inkubační balíček se nastavuje každému startupu individuálně při zahajování inkubace.

Je povinnost mít nejméně 12 měsíců inkubace?

Ano, inkubace může trvat 12, 18 nebo 24 měsíců.

Bude v rámci programu povinná publicita?

Ano, je to uvedeno ve výzvě. Detailně bude uvedeno také v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD), pokud startup úspěšně projde hodnocením.

Jak dlouho po ukončení inkubace bude povinnost monitoringu?

Monitoring plánujeme na 5 let po ukončení inkubace, v ROPD budou specifikovány povinnosti. Obecně se bude jednat o vyplnění podrobné tabulky jednou ročně a nějaké drobné interakce v průběhu roku.

Co přesně znamená povinnost účastnit se akcí?

V rámci nepřímé podpory bude organizována řada workshopů, matchmakingových akcí, pitch vystoupení pro investory nebo třeba speed datingy. Inkubační balíček bude nastaven podle potřeb žadatele a podle toho bude zván i na akce, které mu budou ku prospěchu. Nikdo nebude firmu nutit se těchto akcí účastnit, ale z de minimis to odečteno bude (bude to součástí paušální částky 500 000 Kč).

Pokud je ve startupu společník, který vlastní ještě jinou společnost (např. vývojářskou firmu), bude moci startup nakupovat služby od nich, nebo se bude jednat o střet zájmů?

Bude se jednat o střet zájmů.

Může v průběhu období, kdy je firma inkubována, vstoupit do firmy joint-venture kapitál?

Ano, je to možné. V rámci služeb inkubace bude moci firma vstup investora konzultovat. Nemělo by se však stát, že by se firma změnou vlastnické struktury v průběhu inkubace nezpůsobilým žadatelem, což by vedlo k ukončení inkubace. Z ROPD firmě vyplývá oznamovací povinnost.

Co je zahrnuto v nepřímé podpoře?

Nepřímá podpora se skládá ze 3 složek: mentoringu od zaměstnanců CI, administrativní a inkubační podpory zaměstnanců CI a workshopů. Služby inkubačních center v rámci tzv. Whitelistu lze hradit pouze z přímé podpory.

Co se stane, když se vlastnická struktura firmy během inkubace změní?

Příjemce podpory musí oficiální cestou o této změně neprodleně informovat poskytovatele.

Může startup, který bude přijat do TI, podat později přihlášku také do projektu Akcelerace (dříve Internacionalizace)?

Ano, může. Projekt Akcelerace je ale teprve v přípravě.

 

Financování – možnosti a způsobilost

Jak bude probíhat proces od financování po doložení faktur? Jak dlouho bude trvat, než firma dostane peníze?

První platba po vydání ROPD je zálohová platba, druhá platba po schválení průběžné zprávy v polovině doby inkubace (v případě inkubace Plus se podávají průběžné zprávy 2 a je zde tedy i o jednu platbu více), poslední platba na konci, po schválení závěrečné zprávy.  Ano, budeme chtít dokládat faktury, ale vzhledem k tomu, že se jedná o inkubaci a ne dotaci, budou se faktury moci kontrolovat každý měsíc. Firma pak bude mít velmi dobrý přehled o uznatelných nákladech a v rámci kontroly zpráv by se mělo jednat o formalitu a proces bude velmi rychlý. Pokud firma nebude spolupracovat a dávat drobný měsíční report, bude proces delší. Vše záleží na tom, jak bude firma s inkubačním týmem spolupracovat.

Co nastane, když firma nesplní milníky inkubace? Bude vracet podporu přímou i nepřímou?

Je to opět o komunikaci, pokud firma nebude řádně komunikovat se svým inkubačním manažerem a řešit s ním tyto věci, určitě to bude problém, který firma pocítí – minimálně nedostane celou část dotace. Pokud bude komunikovat, je možné spoustu věcí vyřešit, upravit, nastavit jinak a třeba milníky upravit. Nepřímá podpora není nastavena tak, aby se dala vracet, dá se pouze nedočerpat.

Bude možné uplatnit náklady na reklamu na sociálních sítích?

Jestliže bude takováto reklama souviset s vývojem inovativního produktu, například z důvodu jeho ověření na trhu, tak ano. Marketingové aktivity čistě za účelem propagace firmy, nebo jejích hotových produktů způsobilé nejsou.

Lze financovat opakující se faktury na (stejnou) opakující se službu?

Ano, pakliže se jedná o službu související s vývojem inovativního produktu.

Lze v rámci uznatelných nákladů služeb nárokovat opravdu všechny druhy služeb od HR přes marketing po účetnictví? Tedy i ty, které ne přímo souvisejí s vývojem dané technologie?

Ne, veškeré náklady musejí být v souladu s věcným zaměřením Výzvy.

Je možné, aby firma čerpala podporu i z programů jiných institucí a zároveň byla v TI?

Ano, ale náklady na jednotlivé aktivity pro každý z programů musí být odděleny a nesmí docházet ke dvojímu financování. Tyto případy doporučujeme před podáním žádosti konzultovat. Firma je povinna informovat o své účasti v jiných inkubačních a podpůrných programech.

Odkdy jsou způsobilé náklady?

Náklady jsou způsobilé od vydání ROPD.

Lze z podpory nakoupit služby univerzity (např. smluvní výzkum)? Může se jednat o zahraniční subjekt?

Je to možné, každopádně se to bude individuálně posuzovat. Je akceptováno, pokud smluvní výzkum tvoří dílčí část v rámci inkubace za předpokladu, že firma zdůvodní, proč je výzkum potřebný. Je zapotřebí zdůvodnit vše v business a inkubačním plánu.

Je možné v rámci projektu zorganizovat veletrh?

Způsobilé jsou jen služby související s vývojem, tedy to, co je možné zaúčtovat pod kategorii 518 a lze odůvodnit vývojovými potřebami v rámci inkubace. Účast na veletrhu zakázaná není, každopádně by měla být v souladu s inkubačním plánem.

Firma jedná s investorem. Pokud by investice vyšla, inkubace by byla ukončena a dotace vrácena, hrozí nějaké sankce či pokuty?

V takovémto případě ne.

Je možné do uznatelných nákladů zahrnout poplatky/výdaje na patent/patentové řízení?

Pokud je to zaúčtováno jako služba, tak ano.

Za jak dlouho po vydání ROPD dostane žadatel první platbu?

Do 30 dnů od vydání ROPD.

Lze kombinovat prostředky TI s úvěry k dofinancování, když startup nemá dostatek vlastních zdrojů?

Ano, lze to kombinovat, každopádně úroky z půjček nejsou způsobilý výdaj.

Spadá pod způsobilé výdaje např. náklad na pronájem prostor, kmenové zaměstnance, nákup materiálu?

Mezi způsobilé výdaje spadají pouze služby zaúčtované v účetní třídě 518.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu The Country for the Future.

Kontaktujte nás

Preinkubace:

Alena Hájková
preinkubace@czechinvest.org


Partnerství:

Roman Ruffer
roman.ruffer@czechinvest.org


Inovační infrastruktura:

René Samek
rene.samek@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}