Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Ochrana oznamovatele

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČO: 71377999 (dále Agentura), jakožto povinný subjekt, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 (dále „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů (dále „Zákon“) tímto informuje o nastavení opatření na ochranu oznamovatelů.

Navazuje tak na povinnost zajistit bezpečné prostředí pro osoby, které v dobré víře informují o poškození veřejného zájmu, resp. porušení práva v předem definovaných oblastech dle Zákona, ve kterých orgány Evropské unie vykonávají svou kompetenci například v oblasti veřejných zakázek, dotačních projektů apod. Cílem je umožnit zaměstnancům i externím subjektům oznámit protiprávní jednání a zároveň zamezit jakýmkoliv přímým či nepřímým odvetným opatřením proti oznamovateli. Tím se myslí jednání přímo vyvolané oznámením, které může oznamovatel (v případě nepřímého opatření i jiná osoba) považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, např. šikana, ukončení pracovního poměru nebo hrozba žalobou pro porušení mlčenlivosti či trestním oznámením atp.

Působnost opatření

 • Agentura garantuje ochranu oznamovatelů dle ustanovení zákona č. 171/2023 Sb.
 • Forma oznámení není definována, oznámení jsou přijímána písemně, ústně i osobně.
 • Oznámení je možné podat i mimo Agenturu, službě kriminální policie a vyšetřování (www.policie.cz), Transparency International – ČR, o.p.s. (www.transparency.cz), Občanskému sdružení Oživení, o.s. (https://www.oziveni.cz/oznamte-korupci/ ), apod.
 • Oznamovatel nemá nárok na zákonnou ochranu, pokud jeho jednání nesouvisí s ohlášením neetického jednání dle definice v Zákoně. Dané jednání je pak posuzováno dle odpovídající platné legislativy. Ochrana se zároveň nevztahuje na oznámení informací, které již jsou veřejně přístupné nebo na nepodložené zvěsti a zprávy z doslechu. Zákonná ochrana se nevztahuje na podání anonymní cestou. Ochranu rovněž nelze garantovat, pokud oznámení není podáno dle předepsaných postupů, které tuto bezpečnost zaručují, tedy příslušné osobě v rámci Agentury či s využitím etické linky.
 • Oznámení není určeno k pokládání dotazů či podnětů na příslušné odpovědné osoby, ani k podávání stížností na postup osob, jehož důsledkem bude výhradně vedení soukromoprávního sporu s dotčenou osobou bez jakékoliv účasti Agentury.

Systém etické linky

V návaznosti na zvýšení ochrany oznamovatele poskytuje Agentura možnost bezpečného oznámení neetického jednání prostřednictvím etické linky na platformě NNTB. Platformu, jako bezpečný nástroj oznámení, mohou využívat zaměstnanci i externí subjekty, které chtějí upozornit na neetické jednání či podezření na takovéto jednání v rámci činností Agentury.

Zadání oznámení/podnětu na etickou linku

 • Podněty mohou být zasílány prostřednictvím odkazu: www.nntb.cz/c/0aaaaaa0 či níže uvedeného QR kódu.
 • Ke komunikaci je možné použít také mobilní aplikaci „NNTB: Schránka důvěry“ dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: CzechInvest
 • Případně je možné zadat oznámení i prostřednictví webové stránky platformy NNTB: www.nntb.cz s využitím přístupového kódu: CzechInvest

Evidence oznámení

Agentura eviduje záznamy o všech obdržených oznámeních, a to v souladu s požadavky na zachování důvěrnosti stanovenými v článku 16 Směrnice. Oznámení budou uchovávána pouze po dobu, která je nezbytná a přiměřená pro účely splnění požadavků uložených Směrnicí nebo jiných požadavků uložených podle unijního či vnitrostátního práva.

 

Zpracovávání osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů, včetně výměny či předávání osobních údajů příslušnými orgány, se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (EU) 2016/680. Jakákoli výměna či předávání informací ze strany orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie se uskuteční v souladu s nařízením (EU) 2018/1725. Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se nebudou shromažďovat, a budou-li získány náhodou, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

Oznámení budou zpracována příslušnými osobami v rámci Agentury. Ani tyto osoby nemají přístup k totožnosti oznamovatele, podá-li tento podnět anonymně prostřednictvím platformy NNTB. Totožnost oznamovatele v případě tohoto typu podání nelze zjistit ani v rámci poskytovatele platformy. Po prošetření daného podnětu je oznamovatel seznámen s výsledky šetření, a to i v případě anonymního podání prostřednictvím platformy. U tohoto typu oznámení může oznamovatel s pověřenými osobami dále komunikovat na základě kódu, který platforma generuje při podání oznámení. Bez tohoto kódu další komunikace není možná.

 

Práva oznamovatele

 • Zajištění ochrany totožnosti a ochrany proti odvetným opatřením v případě, že oznamovatel učiní oznámení etickou linkou či přímo příslušné osobě Agentury v dobré víře;
 • Obdržet potvrzení o přijetí oznámení, a to nejdéle do 7 dnů od obdržení oznámení. Výjimkou je případ, kdy to forma oznámení neumožňuje nebo pokud existuje důvodná domněnka, že by potvrzení přijetí oznámení ohrozilo ochranu totožnosti oznamovatele;
 • Oznamovatel má právo být informován o závěrech šetření v přiměřené lhůtě nepřesahující 30 dní, v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím;
 • Obdržení konečného výsledku každého šetření oznámení, v souladu s postupy stanovenými podle vnitrostátního práva, popř. informaci o předání jiným subjektům za účelem dalšího šetření;
 • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele;
 • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Toto Prohlášení o ochraně oznamovatelů je veřejně přístupné na internetových stránkách Agentury a bude dle potřeby průběžně aktualizováno.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}