Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání

Událost

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání

2023-05-16 10:00:00 2023-05-16 14:00:00 Europe/Prague Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání Sokolská 1095, Kolín 280 02 test@czechinvest.cz
16 kvě. 2023
10:00 - 14:00
Kolín

Kolín

Sokolská 1095, Kolín 280 02 Podnikatelský inkubátor CEROP

Agentura CzechInvest si vás dovoluje pozvat na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který je určen jak pro firmy a podnikatele, tak pro zástupce měst a obcí ze Středočeského kraje.

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů financování v České republice.

Záměry bude možné konzultovat kdykoli v uvedeném časovém rozmezí se zástupci z celkem 17 institucí.  

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace působící v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí. Českým i zahraničním firmám pomáhá s expanzí a lokalizací jejich investičních záměrů na území ČR, a to zejména prostřednictvím investičních pobídek a databází podnikatelských nemovitostí a brownfieldů. Dále se CzechInvest zaměřuje na rozvoj potenciálu českých technologických firem, tzv. startupů, skrze program Technologická inkubace. V neposlední řadě se tato agentura zabývá kultivací podnikatelského a investičního prostředí ve spolupráci s místními municipalitami.
 • Agentura pro podnikání a inovace API je státní příspěvkovou organizací, která administruje projekty firem financované z evropských strukturálních fondů. Rádi s Vámi zkonzultují možnosti podpory Vašich podnikatelských záměrů, případně Vám poradí i s realizací či administrativou již probíhajících projektů. Podpora z aktuálního OP TAK je směřována zejména malým a středním podnikům na podnikatelské záměry z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace podniku, energetických úspor a cirkulární ekonomiky.
 • Proexportní Agentura na podporu obchodu CzechTrade nabízí malým a středním firmám kompletní exportní podporu na více než 50 zahraničních trzích. Od vytipování obchodního partnera (dle Vašeho zadání) po jeho oslovení s nabídkou spolupráce s Vámi. Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zástupců agentury. 
 • Eurocentrum Praha poskytuje informace o Evropské unii a evropských fondech. Pravidelně také pořádá semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací a poskytuje primární konzultace projektových záměrů žadatelů z řad podnikatelů, obcí či neziskových organizací.
 • Ministerstvo kultury ČR v rámci podpory kulturních a kreativních průmyslů připravilo dotační výzvu Kreativních voucherů, která bude financována z Národního plánu obnovy. Malé a střední podniky mohou podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace nebo-li kreativní řešení jejich produktu nebo služby. Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci v rámci čerpání voucheru, musí být registrovaní v Celostátní galerii kreativců. Další iniciativou je mimo jiné také Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, kde oprávněnými žadateli mohou být municipality, neziskové organizace i spolky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na zavádění diverzitní a flexibilní pracovní kultury do organizací. Veletrhu se zúčastní ​zástupkyně oddělení projektů rovných příležitostí a dětských skupin. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelé, obchodní korporace, státní podniky, nestátní neziskové organizace, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona, organizační složky státu, profesní a podnikatelská sdružení, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, sociální partneři, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v dubnu 2023 v rámci OP TAK výzvu na podporu malých a středních podniků, jež je určena pro žadatele, kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné Místní akční skupiny. Účelem výzvy je posílit udržitelný růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v MSP. Cílem této aktivity je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS identifikovat lokální problémy, a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro MSP na venkově a zároveň oslovit prvožadatele. Bude podporováno pořízení nových technologických zařízení, výrobních strojů a vybavení včetně SW řešení, IT infrastruktury, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb
 • Místní akční skupiny jsou spolky fungující na principu komunitně vedeného místního rozvoje a metodě LEADER. Hlavním společným cílem MAS a jejích členů je rozvíjet venkovský region za pomoci dotací ze Strukturálních fondů EU, z národních programů a dalších zdrojů finanční podpory. Podporovány jsou investice pro malé a střední podniky z Programu rozvoje venkova, dále zemědělské i ostatní podnikatelské aktivity, sociální služby a životní prostředí v regionu. Veletrhu se zúčastní následující MAS:
  • MAS Podlipansko a MAS Zálabí poskytnou informace o podpoře podnikání v regionu, zejména dotační titul OP TAK - SCLLD se zaměřením na modernizaci provozů firem, robotizaci, automatizaci a digitalizaci. Oprávněným žadatelem je malý a střední podnik se sídlem či provozovnou na území MAS.​
  • MAS Lípa pro venkov Vám poskytne informace o finanční podpoře investic v zemědělství a na založení a rozvoj nezemědělských činností. Dále tento spolek bude prezentovat možnost certifikace a získání pro své produkty značky KUTNOHORSKO regionální produkt®.
  • MAS Mezilesí 
 • Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání. Pro obce nabízí zvýhodněné úvěry na rozvoj infrastruktury. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních nástrojů.
 • ​Posláním Státního fondu životního prostředí ČR je prostřednictvím investic do životního prostředí chránit zdraví, majetky obyvatel a přírodní bohatství České republiky, přispívat k jejímu udržitelnému rozvoji a uchování pro budoucí generace. Formou dotací a půjček spolufinancuje projekty přispívající ke zlepšování kvality vod, ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Podporuje také environmentální vzdělávání a zejména využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií. Cílovou skupinou jsou obce podnikatelé.
 • Středočeské inovační centrum je veřejná agentura, která ve Středočeském kraji podporuje podnikatele, kteří mají inovativní produkt a ambici růst. SIC poskytuje finanční podporu zaměřenou na vývoj nového či inovaci stávajícího produktu/služby či expanzi Vaší firmy. Přivádí do firem špičkové experty, jejichž know-how jim pomáhá řešit konkrétní potřeby a výzvy. Nabízí podporu i v oblasti digitální transformace a cirkulární ekonomiky. Cíleně propojuje podnikatele, vědce, investory a další klíčové hráče v inovačním prostředí tak, aby své nápady společně proměnili v úspěch. Cílovou skupinou jsou také obce.
 • Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a poskytuje širokou škálu tematicky různě zaměřených programů. Tyto programy se zaměřují na spolupráci malých, středních i velkých podniků, výzkumných organizací či univerzit, ale i neziskových organizací, obcí či organizací veřejné správy a dalších institucí. Technologická agentura zabezpečuje poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví, rozvíjí nové nástroje na podporu užší spolupráce akademického sektoru s podnikatelským sektorem a státní správou
 • Technologické centrum Praha je přední česká nevládní organizace, která na národní úrovni podporuje rozvoj sektoru výzkumu, vývoje a inovací a zapojování českých subjektů do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. TC Praha je koordinátorem české sítě Enterprise Europe Network a pomáhá českým malým a středním podnikům při zvyšování jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím transferu technologií a partnerských aktivit a stimuluje zavádění procesů inovací, digitalizace a udržitelnosti v českém průmyslu.
 • Úřad práce bude připraven představit nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na podporu uplatnění osob z evidence ÚP na trhu práce či zahájení samostatně výdělečných činností financované z národního rozpočtu a hlavně projekty, které budou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a budou se vzhledem k novému rozpočtovému období v průběhu letošního roku postupně rozbíhat pro využití zaměstnavatelům. Oprávněnými žadateli jsou malé i větší podniky, obce, neziskové organizacespolky.

Akci byla udělena záštita starostou města Kolín Mgr. Michaelem Kašparem.

Účast na akci je zdarma po předchozí registraci s proklikem níže.

Přijďte a konzultujte s námi! Těšíme se na viděnou.


            Eurocentrum-(1).jpg      logo-OB-CMYK-jpeg-kopie.jpg      Cerop-kopie.jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}