Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti cloudové infrastruktury a služeb nové generace


19.07.2021
Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti cloudové infrastruktury a služeb nové generace Zdroj: Adobe Stock

Zapojte se do významných inovačních projektů v oblasti cloudové infrastruktury a služeb, které pomohou posílit otevřenou strategickou autonomii na digitálním trhu a zajistí EU robustní, udržitelnou a konkurenceschopnou pozici na světových trzích!

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s CzechInvestem připravuje prostředí pro rozvoj a využití cloudové infrastruktury a služeb nové generace pomocí intenzivní mezinárodní spolupráce v rámci tzv. Významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

Koncept Evropské komise IPCEI umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba. Dále lze podpořit infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy. Záměrem je podpořit výzkumnou a výrobní spolupráci v rámci Evropské unie. Podpora je určena pro malé i velké podniky a její výše se vypočítává na základě tzv. mezery ve financování (Funding Gap), což je rozdíl v nákladech mezi stávající a novou technologií. Plánovaná výše takové podpory pak dosahuje až 100 % způsobilých nákladů bez ohledu na velikost žádajícího podniku.

IPCEI Cloud je v přímém souladu s Evropskou datovou strategií, a to podporou rozvoje infrastruktury pro zpracování dat, nástrojů pro sdílení dat, architektury a řídicích mechanismů pro funkční sdílení dat a federování energeticky účinných a důvěryhodných cloudových infrastruktur a souvisejících služeb.

Tato výzva má identifikovat podniky a projekty, které se zabývají cloudovou infrastrukturou a službami, které jsou škálovatelné, interoperabilní, udržitelné, důvěryhodné a energeticky vysoce účinné. Může jít o projekty pokrývající novou generaci cloudových a edge computingových služeb a související infrastrukturu včetně middlewaru, založené na open-source struktuře a udržitelných a vysoce škálovatelných architekturách. Při posuzování podaných projektových přihlášek budeme sledovat, jak projekty plní kritérii IPCEI, nakolik jsou inovativní, o jak velkou podporu usilují a jakou měrou se zapojí do mezinárodní spolupráce.

IPCEI v oblasti cloudové infrastruktury a služeb nové generace se bude zaměřovat zejména na těchto 8 oblastí: 

 1. Vysoká interoperabilita a přenositelnost dat a služeb 
 2. Nová generace digitálních služeb: Zvýšení flexibility a optimalizace dat 
 3. Nová generace kybernetických bezpečnostních služeb edge-cloud 
 4. Řešení specifických výzev mobilního edge computingu 
 5. Vývoj technologií a softwaru 
 6. Nejnovější poznatky v oblasti energetické účinnosti 
 7. Budování distribuovaného zpracování založeného na modelech AI 
 8. Posílení ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti

Úspěšné žadatele vyzveme, aby ve spolupráci s CzechInvestem připravili plné projektové žádosti v souladu s požadavky a pokyny Evropské komise. O schválení možnosti financování a maximální výši dotace rozhodne Evropská komise, která vyhodnotí každý projekt. Skutečná výše případné dotace může být nižší, v závislosti na celkovém rozpočtu vyčleněném pro všechny schválené projekty.

Ve druhé polovině roku 2021 potom proběhne matchmakingové jednání mezi úspěšnými žadateli napříč státy EU, během něhož se vytvoří společné zahraniční týmy účastníků podílejících se na stejném tématu.

Během přípravy a schvalování IPCEI musí vybrané české společnosti spolupracovat s ostatními účastníky projektu na přípravě společného dokumentu, který bude popisovat kooperaci mezi jednotlivými účastníky a využití vzniklého know-how. Tento společný dokument podléhá schválení Evropské komise.

Výzva je otevřena pro společnosti se sídlem v České republice, které:

 • Nejsou v obtížích ve smyslu pokynů Evropské komise o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (bod 2.2) v době, kdy je přijímáno rozhodnutí o podpoře.
 • Nepodléhají navrácení podpory považované za protiprávní a neslučitelnou v rozhodnutí Evropské komise.
 • Nebyl na ně vydán inkasní příkaz.
 • Dodržely povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku - tzv. “Veřejný rejstřík”.

Projekt může získat finanční podporu za předpokladu, že předmět projektu splňuje kritéria stanovená v bodě 3 sdělení Evropské komise (EK 2014 / C 188/02). Jde především o tato kritéria:

 • Projekt musí být buď vysoce inovativní a jít nad rámec současných technologií nebo musí výrazně přispívat k naplňování strategie Unie v oblasti životního prostředí, energetiky či dopravy (viz bod odstavec 14, 15, 21, 22,23 sdělení EK).
 • Projekt musí být na základě výsledků matchmakingových jednání realizován se zahraničním partnerem (viz odstavec 13, 16 sdělení EK).
 • Projekt musí být spolufinancován žádající organizací. Projekt může být dále spolufinancován z jiných evropských nebo národních fondů (viz odstavec 18 sdělení EK).
 • Projekt musí mít velmi vysoké technologické nebo finanční riziko, které musí být podrobně vysvětleno (viz odstavec 24 sdělení EK).
 • Projekt vzešlý z matchmakingového jednání musí být velkého rozsahu (viz odstavec 24 sdělení EK).
 • Žádající společnost se musí zavázat šířit znalosti získané díky přidělené podpoře nejen mezi svými zákazníky a partnery, ale i po celé Evropské unii. Chráněné duševní vlastnictví bude šířeno za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek (viz odstavec 17 sdělení EK).

Popis projektu a další navazující dokumenty jsou v angličtině. V angličtině mohou také probíhat následná jednání. Podniky se schválenými projekty mohou být vyzvány k účasti na koordinačních schůzkách, které se mohou konat v Bruselu nebo jiných městech Evropské unie.

Podání projektu na základě této výzvy nezajišťuje přímý přístup k financování, umožňuje kvalifikovat se jako významný projekt společného evropského zájmu s následným získáním podpory až 100 % způsobilých nákladů (viz odstavec 31 sdělení EK).

Máte zájem se zapojit?

Projektové přihlášky, skládající se z popisu projektu v níže uvedeném formuláři (Excel), a z krycího listu s podpisem osoby oprávněné jednat za společnost (pdf), zašlete elektronicky na emailovou adresu ipcei-cis@czechinvest.org do 15. 08. 2021 do 24:00. Ve stejném období, vždy v pondělí a ve středu, je k dispozici také infolinka na tel. čísle +420 296 342 550 pro zodpovězení základních dotazů. Při vyplňování popisu projektu použijte pro každé pole maximálně 1000 znaků. Pro názvy souborů použijte následující strukturu:

NazevOrganizace_IPCEI-CIS_Kryci_list.pdf
NazevOrganizace_IPCEI-CIS_Popis_popis.xlsx

Další dokumenty týkající se obecně problematiky IPCEI:

Pro více informací můžete rovněž navštívit stránku IPCEI-CIS.EU

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}