Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti zdravotnictví


20.08.2021
Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti zdravotnictví Zdroj: Adobe Stock

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest hledají významné inovační projekty v oblasti zdravotnictví, které se v rámci mezinárodní spolupráce zapojí do tzv. „Významných projektů společného evropského zájmu“ (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

Koncept IPCEI Evropské komise umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se přitom rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba.  Záměrem IPCEI je podpořit výzkumnou a výrobní spolupráci v rámci Evropské unie.

Health IPCEI bylo navrženo v návaznosti na pandemii COVID-19 , která odhalila mnohá selhání trhu EU v době zdravotní krize a vyvolala potřebu urychlit lékařský výzkum i přenos jeho výsledků do lékařské praxe a současně podpořit vybudování evropské výrobní kapacity pro uspokojení poptávky zdravotnických systémů členských států EU. Health IPCEI podporuje rozvoj zdravotnických inovací na evropské úrovni v souladu s prováděním průmyslové politiky EU v oblasti zdraví a řeší tři základní cíle společného evropského zájmu:

 • Posílení přenosu výsledků zdravotnického výzkumu a vývoje do lékařské praxe s cílem trvale zvyšovat kvalitu péče o pacienty.
 • Posílení strategické autonomie EU, zejména prostřednictvím vývoje inovativních výrobních procesů v rámci komplexních hodnotových řetězců.
 • Vybudování kapacity průmyslové výroby, která bude schopná reagovat na potřeby zdravotnictví v případě budoucích zdravotních krizí s cílem posílit odolnost EU bránit se dopadům těchto krizí.

Při posuzování podaných projektových přihlášek budeme sledovat, jak projekty plní kritéria IPCEI, tj. nakolik odpovídají výše uvedeným cílům společného evropského zájmu, do jaké míry představují zcela zásadní inovativní řešení, jak významné jsou z hlediska velikosti a úrovně technologického i finančního rizika, jakou měrou se zapojí do mezinárodní spolupráce a přinesou prospěch nejen pro participující subjekty. Úspěšné účastníky výzvy následně požádáme, aby připravili plné projektové žádosti v souladu s požadavky a pokyny Evropské komise.

Pro Health IPCEI byly stanoveny následující čtyři prioritní oblasti:

1. Modernizace a podpora inovací ve výrobních procesech, která povede ke snížení evropské závislosti na dovozu aktivních farmaceutických substancí a prekurzorů účinných látek a  ekologizaci výrobních postupů. Modernizace průmyslových technologií, optimalizace procesů a koordinované efektivní využití výrobních kapacit umožní Evropě, aby byla v těchto tržních segmentech opět konkurenceschopná a současně bude mít pozitivní účinek na životní prostředí.

Příkladem je využití technologie 3D tisku, která umožní vyšší efektivitu z hlediska nákladů a environmentálních externalit, jakož i lepší přizpůsobení nabídky poptávce.

2. Inovativní produkty v nových terapeutických oblastech s cílem zlepšit účinnost, bezpečnost a výrobní náklady nových inovativních technologií pro vývoj nových léčebných postupů.

Spektrum nových inovativních terapií je široké. Příkladem jsou:

 • buněčné a genové terapie (CGT), jejichž náklady na výzkum, vývoj a produkci jsou velmi vysoké. Vyžadují proto významnou intervenci z veřejných zdrojů pro jejich uvedení na trh za přijatelné ceny pro pacienty i daňové  poplatníky. Vybudování silného výzkumného a výrobního aparátu v CGT by Evropě poskytlo  strategickou autonomii, Evropanům přístup k inovativním a cenově dostupným léčebným postupům a společnostem vedoucí postavení v oblasti zdravotnických inovací na globálním trhu;
 • oblasti bioprodukce pro kterou je třeba vyvinout efektivní a méně nákladné průmyslové procesy. EU v této oblasti nemá dostatečně účinný průmyslový aparát, jak ukazují potíže při vývoji a výrobě vakcín pro řešení zdravotní krize v Evropě. Ovládání těchto výrobních technologií je klíčovým průmyslovým a zdravotním problémem příštích desetiletí.

 3. Personalizovaná medicína a zdravotnická technika s cílem nabídnout personalizovanou léčbu v určitých terapeutických oblastech, zejména v onkologii, vyvinout technologie, jako jsou digitální dvojčata, zdokonalit zobrazovací metody v lékařství a podpořit interoperabilitu dat vytvářených zdravotnickou technikou.

Tato oblast je zaměřena zejména na výrobu zdravotnických prostředků (ZP) umožňujících individuální řešení léčby, zdokonalení léčby onkologických onemocnění a zdokonalení zobrazovacích technologií. Příkladem jsou:

 • zobrazovací metody se zásadními inovacemi jak ve výrobním procesu, tak i ve výsledné diagnostické účinnosti;
 • jednotlivé ZP jsou stále více propojeny, současně produkují, zpracovávají a odesílají velké množství dat.  Vzhledem k roztříštěnosti trhu ZP však v současné době neexistuje jediný komunikační systém ZP. Proto je pro společnosti časově náročné a nákladné zajistit interoperabilitu svých produktů a harmonizovat systémy zpracování dat. Je proto žádoucí vyvinout na evropské úrovni systém umožňující interoperabilitu údajů vytvářených ZP. Vývoj zdravotnického softwaru by měl probíhat na evropské úrovni ve vazbě na „European Health Data Space“ a iniciativou Gaia X;
 • výzkum a vývoj léčby rakoviny, která je onemocněním s významně rostoucím výskytem v Evropě, je jednou ze základních priorit. Podporu je třeba věnovat jak vývoji inovativních produktů pro onkologii, tak postupnému zkvalitňování všech typů léčby, které se v současné době používají v boji proti rakovině;
 • nukleární medicína může výrazně zlepšit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Současné chemoterapie neodpovídají principům personalizované medicíny, jsou méně účinné a způsobují významné vedlejší účinky;
 • vývoj nových typů radioterapie (Leksellův gama nůž, protonové terapie) se staly průlomovými inovacemi ve srovnání se současnými léčebnými metodami. Tento nový typ radiační léčby je účinnější a minimalizuje závažné vedlejší účinky;
 • detekce nádorů lékařským zobrazováním za pomoci umělé inteligence je stále častěji zapojována do diagnostických metod a umožnila by velmi důležitý pokrok i v diagnostice rakoviny.

 4. Připravenost na budoucí zdravotní krize se zaměří na organizaci evropských reakcí na zdravotní rizika. Cílem této přípravy je zejména poskytnout Evropě flexibilní a modulární výrobní kapacity pro vakcíny všech technologií. Umožní také předvídat rizika pro veřejné zdraví, jako je odolnost vůči antibiotikům nebo nově se objevující infekční choroby.

K dosažení tohoto cíle lze navrhnout různé projekty, včetně:

 • projektu připravenosti na zdravotní krizi, jehož cílem je vybudovat dostupné a flexibilní kapacity biovýroby v celém hodnotovém řetězci v rámci EU tak, aby bylo možné v případě nové pandemie poskytnout evropské populaci vakcíny a protilátky;
 • projekt antibiotické rezistence v souladu s evropskými cíli v boji proti rezistenci na antibiotika. Projekty se zaměří na podporu racionálního používání stávajících antibiotik a na financování výzkumu nových antibiotik;
 • Projekt nově se objevujících infekčních nemocí s financováním průmyslových a výzkumných zdrojů pro boj se vznikajícími infekčními chorobami v návaznosti na  vytvoření evropské agentury HERA.

 Výzva je otevřena pro společnosti se sídlem v České republice, které: 

 • Nejsou v obtížích ve smyslu Pokynů Evropské komise o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích 2014/C 249/01) (bod 2.2) v době, kdy je přijímáno rozhodnutí o podpoře. 
 • Nepodléhají navrácení podpory považované za protiprávní a neslučitelnou v rozhodnutí Evropské komise. 
 • Nebyl na ně vydán inkasní příkaz. 
 • Dodržely povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku - tzv. “Veřejný rejstřík”. 

Projekt může získat finanční podporu za předpokladu, že předmět projektu splňuje kritéria stanovená v bodě 3 sdělení Evropské komise (EK 2014 / C 188/02). Jde především o tato kritéria: 

 • Projekt musí být buď vysoce inovativní a jít nad rámec současných technologií nebo musí výrazně přispívat k naplňování strategie Unie v oblasti životního prostředí, energetiky či dopravy (viz bod odstavec 14, 15, 21, 22,23 sdělení EK). 
 • Projekt musí být realizován ve spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem, který se účastní stejného IPCEI (viz odstavec 13, 16 sdělení EK).  
 • Projekt musí být spolufinancován žádající organizací. Projekt může být dále spolufinancován z jiných evropských nebo národních fondů (viz odstavec 18 sdělení EK). 
 • Projekt musí mít velmi vysoké technologické nebo finanční riziko, které musí být podrobně vysvětleno (viz odstavec 24 sdělení EK). 
 • Musí jít o projekt velkého rozsahu s rozpočtem řádech milionů € (viz odstavec 24 sdělení EK).
 • Žádající společnost se musí zavázat šířit znalosti získané díky přidělené podpoře nejen mezi svými zákazníky a partnery, ale i po celé Evropské unii. Chráněné duševní vlastnictví bude šířeno za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních podmínek (viz odstavec 17 sdělení EK). 

Popis projektu a další navazující dokumenty jsou předkládány v angličtině. V angličtině mohou také probíhat následná jednání. Podniky se schválenými projekty mohou být vyzvány k účasti na koordinačních schůzkách, které se mohou konat v Bruselu nebo jiných městech Evropské unie.

Podání projektu na základě této výzvy nezajišťuje přímý přístup k financování, umožňuje kvalifikovat se jako významný projekt společného evropského zájmu s následným získáním podpory až 100 % způsobilých nákladů (viz. odstavec 31 sdělení EK).

Máte zájem zapojit se?

Projektové přihlášky, skládající se z popisu projektu v níže uvedeném formuláři (Excel), a z krycího listu s podpisem osoby oprávněné jednat za společnost (pdf), zasílejte elektronicky na emailovou adresu ipcei_health@czechinvest.org  do 22. 10. 2021 do 24:00. Pro zodpovězení základních dotazů je k dispozici infolinka na tel. čísle + 420 724 563 229.  Pro názvy souborů použijte následující strukturu:

NazevOrganizace_IPCEI-health_Kryci_list.pdf
NazevOrganizace_IPCEI-health_Popis_popis.xlsx. 

Další dokumenty týkající se obecně problematiky IPCEI (v angličtině):

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}