Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
  • Název projektu: Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934
  • Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd České republiky
  • Doba trvání projektu: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022
  • Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Je nesporným faktem, že probíhající průmyslová revoluce 4.0 v současnosti mění tvář národních ekonomik i ekonomiky celosvětové. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (Národní RIS3) je zásadní strategický dokument ČR, který z této skutečnosti vychází.

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 má za cíl podpořit, usnadnit a zrychlit naplňování programu nastaveného v rámci zmíněné národní strategie. Klade si za cíl podporovat a pěstovat chytrou specializaci v České republice a v krajích s ohledem na jejich specifický potenciál.

Tento projekt tak svými ambicemi odpovídá dlouhodobé strategii CzechInvestu, mezi jejíž priority patří podporou výzkumu, vývoje a inovací zvýšit konkurenceschopnost tuzemských firem a maximalizovat atraktivitu České republiky jako jednoho ze světových technologických center.

Východiskem projektu je určení oblastí specializace a trendů výzkumu, vývoje a inovací v klíčových technologických odvětvích. V rámci projektu vzniká metodika analýzy tohoto terénu, jejímž jádrem je sběr a systematické vyhodnocování relevantních dat. Odborný tým CzechInvestu se tak zaměřuje především na datovou analýzu, práci s inovačními infrastrukturami a klastry, vzdělávání a komunikaci.

Jedním z pilířů projektu je vývoj podpůrných online nástrojů Národní RIS3 strategie ve spolupráci s TA ČR a MPO. Ty umožní rychlé vygenerování výstupů s mimořádnou výpovědní hodnotou v rámci specializací krajů a ČR. Zavádění zmíněných nástrojů a jejich efektivní využívání bude předmětem úzké spolupráce manažerů národních a krajských RIS3 strategií. Tímto propojením národní a krajské úrovně získáme nejen detailnější pohled, ale i efektivní systém sdílení informací a práce s nimi.

Vzhledem k rychle se měnícímu prostředí současného technologického světa se projekt do velké míry opírá o analýzu možných variant budoucího vývoje na poli technologií a inovací (foresight). V neposlední řadě pak projekt pracuje s informacemi získanými vyhodnocováním zahraničních zkušeností.