Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Brownfieldy

Brownfieldy

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Agentura CzechInvest ve spolupráci s veřejnými subjekty pracuje na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty.

Pojmem brownfield se rozumí nemovitost (území, pozemek, objekt, areál), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.

Brownfieldy představují:

 • ekonomický zdroj, podnikatelskou aktivitu a příležitost, kterou je potřeba využít
 • historickou stopu, zdroj paměti národa, kulturní a architektonické dědictví, které by se mělo zachovat a rekonstruovat
Služby CzechInvestu:
 • mapuje a identifikuje lokality vhodné pro realizaci projektů v jednotlivých krajích České republiky – spravuje Národní databázi brownfieldů
 • ve spolupráci s dalšími veřejnými institucemi CzechInvest připravil podklady Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR a podílí se na jejím naplňování
 • na základě dat o brownfieldovém prostředí ČR zpracovává odborné analýzy a informace z území předává příslušným ministerstvům  
 • poskytuje poradenství v oblasti revitalizace brownfieldů včetně konzultace možností dotačního i nedotačního financování  
 • provádí akvizici projektů do Národního plánu obnovy pro komponentu 2.8. Regenerace území se starou stavební zátěží
 • pořádá semináře, workshopy i konference o regeneraci brownfieldů a dalších tématech souvisejících s rozvojem lokální ekonomiky a podnikání 
 • šíří příklady dobré praxe úspěšně regenerovaných brownfieldů a inspiruje subjekty veřejného i soukromého sektoru 
 • nabízí brownfieldové lokality jako investiční příležitosti 
 • spravuje webové stránky www.brownfieldy.cz

Národní databáze brownfieldů

Národní databáze brownfieldů eviduje vybrané lokality, které odpovídají definici brownfieldu. Jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Veřejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory. Neveřejná část slouží pro statistické účely o sledovaných jevech a vytváří přehledy o podpoře regenerací brownfieldů. V současné době eviduje na 3 565 lokalit, z nichž více než 450 je publikováno na webu www.brownfieldy.cz.

Národní strategie regenerace brownfieldů 20192024

Cílem strategie je vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů. Pro vznik tohoto prostředí agentura CzechInvest spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Vizí Národní strategie regenerace brownfieldů je oživení území, rozšíření nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.

Národní plán obnovy 

Vláda ČR připravila Národní plán obnovy (NPO) představující plán reforem a investic, které hodlá Česká republika realizovat využitím prostředků z Evropské unie a tzv. Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility, RRF). Celkem ČR získá přibližně 179 miliard korun. NPO je rozdělan do 6 pilířů, z nichž každý obsahuje několik komponent. Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků.

CzechInvest je spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministersvem pro místní rozvoj zapojen do implementace komponenty 2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) 

 • 2.8.1 Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI)
 • 2.8.2 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI)
 • 2.8.3 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (MPO)

V současné době je možné podávat předběžné žádosti o podporu v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí  se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. O podporu se mohou ucházet municipality z celé České republiky. V rámci budoucího využítí regenerovaných brownfieldů je možná kombinace podnikatelských a nepodnikatelských aktivit včetně bydlení. 


Konference Brownfieldy 2022 

CzechInvest je partnerem čtvrtého ročníku konference Brownfieldy, která opět přinese ty nejlepší příklady transformací z České republiky i ze zahraničí a bude nacházet řešení pro lokality, které na svou druhou šanci teprve čekají. Letošním nosným tématem bude průmyslový development na brownfieldech v udržitelné éře. Program nabídne odborné přednášky, panelové diskuze i možnost sdílení zkušeností v rámci kulatých stolů. V rámci doprovodného programu proběhne komentovaný brownfield trip po nejzajímavějších lokalitách v Ostravě a jejím okolí. Akce si již tradičně klade za cíl posunout téma regenerace brownfieldů blíže k těm, kterých se dotýká nejvíce, a propojit tak  všechny zainteresované skupiny. Vlastníci brownfieldů, starostové či zástupci developerských společností zde mají možnost diskutovat o problematice financování, územního plánování či sanaci brownfieldových lokalit. Konference se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici na www.brownfieldy.cz.
 

Kontakt:
brownfieldy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies