Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Podpora průmyslových zón

Podpora průmyslových zón

Každý investor chce umístit svůj podnik na území, které bude disponovat kvalitní technickou infrastrukturou, dostupnou pracovní silou a blízkostí klíčových obchodních partnerů nebo výzkumné a inovační infastruktury. Dobře připravená průmyslová zóna se stává při lákání investora do regionu významnou konkurenční výhodou, která často rozhoduje o tom, zda bude investice realizována v České republice nebo jinde.

V CzechInvestu poskytujeme obcím a městům konzultace a asistenci při budování průmyslových zón, podnikatelských parků či inkubátorů.

Pomáháme zástupcům měst a obcí při rozvoji podnikatelského prostředí, s posílením investiční atraktivity regionů a s lákáním vhodných investorů na své území.

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Cílem programu Smart Parks for the Future je rozvoj stávajících průmyslových zón, regenerace lokalit brownfieldů a příprava podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci (tj. hospodářsky a sociálně ohrožená území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+).

Program je schválen pro období 2020–2026. Správcem programu a poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přehledné shrnutí naleznete v dokumentu v příloze.

Žadatelem o podporu může být:

 • obec
 • kraj

 
Typy podporovaných projektů:

 • Projekt výstavby podnikatelského parku – výstavba nového podnikatelského parku
 • Projekt rozšíření podnikatelského parku – zvětšení plochy stávajícího podnikatelského parku nebo stávající průmyslové zóny
 • Projekt regenerace lokality brownfield – přeměna brownfieldů na funkční podnikatelský park
 • Projekt rozvoj podnikatelského parku – realizace opatření pro Průmysl 4.0, eliminace negativních dopadů klimatických změn, smart dopravní řešení

Výše podpory:

Maximální dotace dle velikosti sídla žadatele:

 • sídla do 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých výdajů
 • sídla od 25 000 do 60 000 obyvatel do výše 60 % způsobilých výdajů
 • sídla nad 60 000 obyvatel do výše 50 % způsobilých výdajů
 • kraje do výše 30 % způsobilých výdajů

Maximální dotace dle typu projektu:

 • Výstavba/rozšíření/rozvoj průmyslové zóny či podnikatelského parku - 850 Kč/m2
 • Regenerace brownfieldu bez ekologické zátěže - 2 200 Kč/m2
 • Regenerace brownfieldu s ekologickou zátěží - 2 750 Kč/m2
 
Velikost projektu:
 • Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion korun  
 • Výstavba/rozšíření podnikatelského parku (průmyslové zóny) – výsledná/rozšířená plocha (2 až 20 hektarů)
 • Projekt regenerace lokality brownfieldu – výsledná plocha (1 až 20 hektarů)
 • V případě projektů větších než 20 hektarů se předkládá zdůvodnění o potřebnosti projektu včetně regionálních přínosů

Podporu lze využít například na:

Přípravu území – výkup nemovitostí pro účely realizace projektu, projektovou přípravu a projektovou dokumentaci či odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
Technickou a dopravní infrastrukturu – výstavbu a rekonstrukci veřejně přístupných komunikací, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodu, elektrického vedení a plynovodu včetně provozních objektů
 
Ekologické opatření – povrchové vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, vsakovací nádrž), akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody, výstavbu střech s akumulační schopností (vegetační, retenční)
 
Dopravní opatření – detektory a kamerové systémy k ovlivňování a řízení silničního provozu a zvýšení jeho bezpečnosti, odstavná parkoviště s detekcí volných parkovacích míst, prvky/zázemí elektromobility nebo cyklostezky
 
Průmysl 4.0 – datová centra, vysokokapacitní internet, sítě 5G, řešení zajišťující bezpečný přenos nebo uložení dat

 

Postup vyřizování žádosti o dotaci:

 • 1. stupeň – předběžná žádost
 • 2. stupeň – žádost o registraci projektu
 • 3. stupeň – žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

V rámci podpořených podnikatelských parků a průmyslových zón je možné po dobu udržitelnosti (5 let od dokončení realizace projektu) umisťovat investice v rámci povolených oborů podnikatelských činnosti uvedených v Metodickém pokynu (v příloze).

 

Přílohy

David PetrŘeditel Odboru podnikatelské lokalizace+420 720 966 520, +420 296 342 580david.petr@czechinvest.org
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies