Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Centrum bakalářských studií Šumperk

Centrum bakalářských studií Šumperk

Spolupráce města, univerzity a podniků umožnila vznik detašovaných pracovišť fakult vysokých škol v Šumperku. Jde o aktivitu, která výrazně přispívá k řešení dlouhodobého nedostatku technicky vzdělaných odborníků pro podniky na Šumpersku.

Výchozí stav

Šumpersku, stejně jako mnoha regionům v Česku, dlouhodobě schází v podnicích inženýři technických oborů. Hledání řešení se věnovalo tzv. Kolegium starosty, které se později (v roce 2010) transformovalo v Grémium podnikatelů města Šumperka. Tato platforma má za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi podnikatelským a komunálním sektorem a stojí za řadou progresivních kroků v oblasti rozvoje města, podpory investic a také technického vzdělávání na školách prakticky všech úrovní (např. kroužky elektroniky na základních školách, technické kroužky, pracovní dílny, soutěže v robotice a spolupráce se středními školami apod.).

Řešení

Na počátku nového tisíciletí se tehdejšímu starostovi podařilo s rektorem Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) domluvit zřízení Centra bakalářských studií (CBS) v Šumperku. Město založilo společně s podnikateli Šumperska v roce 2003 Nadační fond Centra bakalářských studií, který finančně podporuje bakalářská studia univerzity na detašovaných pracovištích v Šumperku. Později se přidaly další firmy z regionu a Olomoucký kraj. Od akademického roku 2002/2003 působí v Šumperku Fakulta strojní VŠB-TUO Ostrava, která sídlí v Centru bakalářských studií v budově Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Strojírenství v oboru strojírenská technologie. Studovat lze prezenční i kombinovanou formou. Od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumperku další fakulta VŠB-TUO Ostrava, a to Ekonomická fakulta. Sídlo detašovaného pracoviště je v budově Obchodní akademie Šumperk. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa, studijní obor veřejná ekonomika a správa. Studium probíhá kombinovanou formou. Možnosti studia na strojní fakultě v Šumperku dosud využilo přes dva a půl tisíce studentů a dalších téměř čtrnáct set studentů eviduje po dobu svého zdejšího působení Ekonomická fakulta.

Dostupné studijní obory:

  • Strojírenská technologie (studijní program Strojírenství, Fakulta strojní VŠB-TUO)
  • Veřejná ekonomika a správa (studijní program Hospodářská politika a správa, Ekonomická fakulta VŠB-TUO)

Za dobu fungování Centra bakalářských studií úspěšně ukončilo programy v rámci prezenčního a kombinovaného studia na Fakultě strojní 543 absolventů a na Ekonomické fakultě 223 absolventů.

Náklady, finanční náročnost

Provoz CBS v Šumperku je financován prostřednictvím finančních darů zejména od zřizovatelů nadačního fondu, ale také od dalších podniků ze Šumperku i okolí.

Finanční dary od roku 2003 do prosince 2020 dosáhly výše 14 218 000 Kč.

Od roku 2013 je fungování detašovaného pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO spolufinancováno také Olomouckým krajem.

Výstupy, výsledky, dopady

Centrum bakalářských studií v Šumperku je jediným místem v Olomouckém kraji, které nabízí vysokoškolské vzdělání technického charakteru v návaznosti na poptávku místních firem po kvalifikované pracovní síle tohoto zaměření. Koncepce projektu je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Nabídka vysokoškolských studijních programů v Šumperku umožňuje mimo jiné získat vysokoškolské vzdělání zejména technického zaměření také uchazečům ze ztíženého socio-ekonomického prostředí v širším okolí nebo například uchazečům, kteří si potřebují či chtějí doplnit vysokoškolské vzdělání již při zaměstnání.

Hlavní náplní činnosti CBS je pokračovat v dlouholeté snaze zajistit nabídky vysokoškolského vzdělávání technického a ekonomického zaměření včetně jeho propagace. Důležitým atributem fungování je spolupráce s lokálními výrobními podniky a obchodními společnostmi, a to jak z pohledu zkvalitňování výuky s důrazem na naplňování požadavků na znalosti a dovednosti absolventů, tak v souvislosti s finanční podporou vysokoškolských programů v Šumperku ze strany firem. Dalším prvkem je snaha více využívat výstupy bakalářských prací v praxi. Spolupráce probíhá také se zmiňovaným Grémiem podnikatelů města Šumperka a rovněž na úrovni vedení jednotlivých fakult.

Fungování CBS a angažovanost místních podniků se promítá do dalších projektů, zejména v oblasti spolupráce se školami nižších stupňů například formou technických kroužků pro žáky a studenty, workshopů pro pedagogy apod.

Další možnosti vysokoškolského vzdělávání v Šumperku nabízí také Česká zemědělská univerzita Praha – Provozně ekonomická fakulta. V rámci konzultačního střediska, které zajišťuje Akademie Jana Amose Komenského, je možné studovat obor veřejná správa a regionální rozvoj, a to v bakalářském i navazujícím magisterském studiu.

Udržitelnost

Jde o dlouhodobý projekt fungující již od roku 2002 (respektive 2003, kdy byl založený nadační fond). Jeho udržitelnost je dnes primárně postavena na příspěvcích města Šumperk, Olomouckého kraje a lokálních firem.

Odkaz na web

www.fs.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/centrum-bakalarskych-studii-sumperk 
 

Zdroje

  • Městský úřad Šumperk – www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/skolstvi/vysoke-skoly.html#dr_view_style=full;skat=284
  • Prezentace Centra bakalářských studií, Setkání regionalistů, Šumperk, 24. 10. 2019
  • Výroční zpráva Nadačního fondu Centra bakalářských studií za období od 1. ledna do 31 prosince 2019, Sbírka listin
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Bakalářská studia v Šumperku, Bulletin pro akademický rok 2020/2021
  • Šumperk jako příklad mimořádné spolupráce města a podnikatelů, Region Report, číslo 4 (1/2018), str. 13

Tato aktivita (šíření dobré praxe mezi municipalitami) je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}