Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Novela zákona o daních z příjmu přináší investorům pozitivní změny

Daňová uznatelnost nákladů na přepravu a přechodné ubytování zaměstnanců, společný systém zdanění mateřských a dceřinných společnosti nebo osvobození příjmů z dividend – to jsou některá z hlavních témat, kterým se věnoval seminář s názvem „Daňové prostředí České republiky roku 2006“ pořádaný Ministerstvem financí společně s agenturou CzechInvest.

15.02.2006
Novela zákona o daních z příjmu přináší investorům pozitivní změny

„S investory udržujeme kontakty i v době, kdy najeli na normální výrobní provoz a snažíme se pomáhat při řešení jejich potíží. Jejich podněty jsou pro nás nepostradatelné i jako zpětná vazba o nastavení celého systému podnikatelského prostředí - například v daňové oblasti," říká generální ředitel CzechInvestu Tomáš Hruda. „Spolupráce s ministerstvem financí je v tomto ohledu klíčová. Pozitivně se projevila například právě na nově zavedené daňové podpoře nákladů zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a jejich přechodné ubytování. To umožní zvýšení mobility pracovní síly, což je jedno z častých témat, která s investory řešíme."

Od začátku letošního roku začínají platit významné změny, které se dotýkají právnických osob a jejich podnikání v ČR. Řada z nich se specificky dotýká zahraničních i českých investorů, jejichž subjekty v České republice jsou ve většině případů součástí většího nadnárodního celku. Jedná se například o urychlení snížení podmínky kvalifikované účasti a zkrácení časového testu doby její držby pro osvobození dividend vyplácených dceřinnou společností. Hlavním tématem, které se těchto subjektů týká, je problematika převodních cen a informace k rozšíření editační povinnosti v České republice (resp. možnosti žádat o vydání závazného stanoviska finančním úřadem ve věci způsobu nastavení převodních cen mezi spřízněnými osobami).

„Aktuální novela zákona o daních z příjmu představuje další krok ve zkvalitňování podnikatelského prostředí v daňové oblasti. Naším cílem je ale namísto stálé novelizace, přijetí nového zákona o daních z příjmu. Proto jsme iniciovali vznik expertní skupiny, která tento návrh připravuje a zároveň i diskusního fóra pro odborníky i podnikatele, z jejichž podnětů při své práci chceme čerpat," upozorňuje náměstkyně Ministerstva financí ČR Dana Trezziová.

VÍCE INFORMACÍ O DANÉ PROBLEMATICE

V rámci novely zákona o daních z příjmů, platné od 1. ledna 2006, byl přijat nový § 38nc „Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami". Tímto ustanovením se zavádí do daňového řízení zcela nový institut přebírající principy předběžných cenových dohod ve smyslu Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a dalších mezinárodních standardů, které jsou přizpůsobeny podmínkám české daňové legislativy. V souvislosti s tímto ustanovením Ministerstvo financí vydalo Pokyn D-292, který upravuje postupy pro provádění tohoto druhu závazného posouzení, kdy na žádost daňového subjektu správce daně rozhodne, zda poplatník uplatňuje způsob tvorby převodních cen ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Poplatník v žádosti o vydání závazného posouzení, stejně jako při prokazování správnosti nastavení převodních cen, zdokumentuje skutečnosti, které mohou mít podstatný vliv na sjednávanou cenu a tím i na základ daně. Předkládaná dokumentace by měla správci daně poskytnout dostatečný objem informací, tedy podat přehled o činnosti celé nadnárodní skupiny a podstatných vztazích v této skupině, stejně jako informace o podniku a příslušných transakcích a všech okolnostech majících vliv na daný obchodní vztah. Součástí dokumentace by měly rovněž být informace o zvoleném způsobu tvorby převodních cen a jeho odůvodnění. Vydání rozhodnutí o závazném posouzení správce daně je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50.000,- Kč. Tento poplatek je vybírán za účelem pokrytí správních nákladů.

Pro sjednocení postupů při prokazování správného způsobu tvorby převodních cen, byl vydán pokyn D-293, který formuluje doporučený rozsah dokumentace k tvorbě převodních cen. Tento pokyn reaguje zejména na dokument přijatý Evropskou komisí, kterým je Kodex chování ohledně dokumentace tvorby převodních cen pro nadnárodní podniky v EU (Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU).

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}