Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva I

Program Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Dne 2. ledna 2008 byla vyhlášena první výzva k předkládání projektů v rámci programu. Příjem elektronických registračních žádostí probíhal od 3. 3. 2008 do 30. 4. 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. 
Příjem plných žádostí byl zahájen dne 9. 9. 2008 a ukončen dne 31. 7. 2009.

Žadatelé jsou povinni postupovat dle platných pokynů a pravidel níže vystavených. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 60 mil. Kč.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

 • dotace do výše 1mil. Kč
 • 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
 • 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi
 • 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)

 • získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí)

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • náklady na oprávněné zástupce
 • překlady
 • správní poplatky

Praktické rady

 • před podáním přihlášky u příslušného národního či mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno nejdříve podat
 • registrační žádost u agentury CzechInvest (výdaje vynaložené před podáním registrační žádosti nejsou uznatelné)
 • podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou pouze výdaje
 • vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany)
 • s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihláška vynálezu na stejné technické řešení 0

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Otázky a odpovědi

Máte nějaký dotaz k programu? Odpovědi na často kladené otázky naleznete v Rádci.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.