Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Rozvoj - Výzva I.

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007- 2013.

První výzva programu Rozvoj byla ukončena. K 31. prosinci 2008 byly rozeslány Podmínky a Rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům, kteří splnili podmínky Výzvy a dosáhli bodové hranice pro udělení dotace. Přehled všech podepsaných Rozhodnutí naleznete na www.czechinvest.org/seznam-podporenych-projektu-oppi.

Informace o průběhu hodnocení žádostí:

Příjem registračních žádostí programu ROZVOJ byl ukončen dne 31. 7. 2007. Výzva programu ROZVOJ je koncipována jako kolová výzva. Tzn. Ke schválení projektů dojde až po vyhodnocení všech projektů přijatých v rámci jedné výzvy. O dotace z programu ROZVOJ byl obrovský zájem ze strany podnikatelů. V rámci první výzvy bylo podáno cca 650 plných žádostí. Zasedání hodnotitelských komisí ke schvalování projektů bylo zahájeno až po schválení celého Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) Evropskou komisí (EK) v Bruselu. OPPI byl EK schválen dne 3. 12. 2007. O výsledku hodnocení jednotlivých projektů byli žadatelé informováni po ukončení hodnocení všech projektů v rámci první výzvy.

S odkazem na interní předpisy MPO a platnou legislativu nemohou pracovníci MPO ani agentury CI sdělovat informace o průběhu hodnocení v průběhu hodnotícího procesu až do oficiálního ukončení. Jakékoli sdělení informací žadateli v rozporu s ustanoveními a s právními předpisy ČR a ES nebo snaha ovlivnit výsledek hodnocení může být považována za hrubé porušení pracovní povinnosti dle zákona č. 262/2006 Sb., popř. může být kvalifikováno jako trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele dle § 158 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Pracovníci MPO a agentury CI usilují o maximální urychlení procesu hodnocení a o brzké oznámení výsledků žadatelům.

Dne 19. 6. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR schválilo navýšení alokace pro první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory ROZVOJ na 2 400 mil. Kč. Plánovaná alokace byla 757,5 mil. Kč (při kurzu 25,25 Kč/EUR). Navýšením alokace dojde k zajištění finančních prostředků pro kvalitní projekty, které prošly procesem hodnocení na základě podání plné žádosti o dotaci, ale v rámci původní alokace by nemohly být požadavky firem uspokojeny.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

 • malý a střední podnik, který má uzavřena 3 po sobě jdoucí zdaňovací období
 • aktivity (projekt) podniku se projevují ve zpracovatelském průmyslu - OKEČ 15-37 (vyjma 16, 23) nebo
 • obchodě - OKEČ 50.2-52.7)
 • projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013 vymezených usnesením
 • vlády č. 560 a č.829 z roku 2006

Kolik lze získat na jeden projekt 
(forma a výše podpory)

 • dotace 1 - 20 mil. Kč
 • procentuální výše podpory ze způsobilých výdajů:
 •  51 % - okres Tachov a Český Krumlov
 •  55 % - zbylé oblasti se soustředěnou podporou státu

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel prvním uživatelem
 • stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na nákup strojů a zařízení
 • včetně řídících softwarů)
 • náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how
 • náklady na publicitu spojenou s projektem

Specifika a omezení

 • projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu na léta 2007-2013 vymezených usnesením
 • vlády č. 560 a č.829 z roku 2006
 • nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu

Systém sběru žádostí

 • kolový (výsledky budou zveřejněny až po vyhodnocení všech žádostí)

Žadatelům doporučujeme nejprve si přečíst text Výzvy I programu Rozvoj, kde jsou vymezeny základní podmínky včetně podporovaných OKEČ, Seznam podporovaných regionů, Přílohy I Smlouvy o ES a výběrových kritérií. Pro zjednodušení přípravy projektu programu Rozvoj byly vypracovány Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Rozvoj – Výzva I, které obsahují doplňující informace k Výzvě, postup při podání Registrační žádosti, Plné žádosti, Žádosti o platbu pomocí aplikace eAccount, Osnovu podnikatelského záměru a dále obsahují pravidla pro výběr dodavatelů, definici MSP, pravidla etapizace projektu, pravidla pro publicitu a pravidla způsobilosti výdajů (obecná pravidla způsobilosti výdajů i jejich zvláštní část pro program Rozvoj). Dále doporučujeme seznámit se s textem vzorových Podmínek poskytnutí dotace ještě před zahájením přípravy žádosti, abyste si byli předem vědomi všech povinností, které budete muset v průběhu realizace projektu i ve stanoveném období po realizaci projektu dodržovat.

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}