Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Podpora malých a středních podnikatelů nabírá na intenzitě

Téměř 4,2 miliardy korun bylo v loňském roce rozděleno malým a středním podnikatelům (MSP) a dalším žadatelům o peníze z programů na podporu zpracovatelského průmyslu a s ním souvisejících služeb. Fyzicky vyplacena byla zatím jen část, protože podle pravidel Evropské unie jsou veřejné prostředky uvolněny až po dokončení projektu. Celkem bude díky těmto penězům podpořeno přes 3 000 firem.

19.01.2006
Podpora malých a středních podnikatelů nabírá na intenzitě

„Nejvíce peněz už bylo rozděleno v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). K malým a středním firmám se prozatím podařilo nasměrovat více než 3,6 miliardy korun," hodnotí čerpání peněz ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, a dodává: „Operační program Průmysl a podnikání se tak stal jedním z nejúspěšnějších operačních programů v zemi." Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPPP obdrželo do konce loňského roku 356 projektů, což v úhrnu přesahuje částku 2,6 miliardy korun. Další miliardu získalo 976 podnikatelů formou zvýhodněných úvěrů.

Podnikatelé hojně využívali také jiné programy financované z fondů EU i ze státního rozpočtu. Velký zájem byl například o programy Poradenství, Technologie nebo Standard rozvoje a řízení lidských zdrojů.

„Nejlepší projekty českých podniků budou letos na jaře vyhodnoceny v rámci zcela nového ocenění s názvem Podnikatelský projekt roku," říká Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu. „Vyhlašovat budeme například Klastr roku, Projekt s největším inovačním potenciálem nebo Podnikatelský inkubátor roku," upřesňuje Hruda.

Klíčovým počinem v podpoře MSP bylo v loňském roce vytvoření Národního registru poradců. Ten umožňuje firmám přístup k velkému počtu vysoce kvalifikovaných a prověřených konzultantů. Registr se průběžně aktualizuje a práce poradců je neustále sledována a hodnocena. Malé a střední firmy mohou navíc na jejich služby získat až padesátiprocentní dotaci z nového programu Konkurenceschopnost. EU na něj uvolnila půl milionu eur a jen během prvních dvou měsíců požádalo jeho prostřednictvím o podporu 38 firem.

NOVINKY V PODPOŘE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Národní registr poradců - databáze kvalifikovaných a prověřených poradců, která ke konci roku 2005 obsahovala kontakty na 171 odborníků. Funguje od konce září 2005 a zájem o zapsání dosud projevilo 779 poradců.

Konkurenceschopnost -- tento dotační program umožňuje MSP získat až padesátiprocentní dotaci na služby poradců z Národního registru poradců. Spuštěn byl v říjnu 2005. EU na něj vyčlenila přes 15 milionů korun. O dotaci již požádalo 38 firem, z toho 30 žádostí bylo po ověření způsobilosti pro vstup do programu zařazeno do schvalovacího procesu. Díky novému způsobu hodnocení je možné peníze získat do jednoho měsíce od podání žádosti.

Český benchmarkingový index (ČBI) - v prosinci 2005 byla zahájena pilotní fáze projektu ČBI, které se účastní zhruba 30 českých, zejména malých a středních podniků. Samotné spuštění plně funkčního systému ČBI je naplánováno na začátek dubna 2006. Podstatou benchmarkingu je neustálé porovnávání domácích firem mezi sebou a s jejich zahraničními protějšky. Firmy tak mohou na základě zjištění silných a slabých stránek stanovit vhodná opatření ke zvýšení své výkonnosti.

Investování formou venture (rizikového) kapitálu - z tohoto programu by měly získat kapitál na svůj rozvoj firmy s krátkou historií, které nedosáhnou na klasické úvěry. Na základě připravovaného programu budou kromě veřejných prostředků (Obrátkový fond Phare) investovány také finanční zdroje privátních subjektů a institucionálních investorů.

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj - podpořeno bylo 6 projektů v celkové výši 1,1 milionu korun. Podnikatelé mohou požádat o pokrytí části nákladů spojených s přípravou návrhu řešení projektu bez ohledu na to, zda byly jejich projekty podpořeny z EU či nikoli (jedná se o dotaci na náklady spojené např. s přípravou studie proveditelnosti, mzdové a režijní náklady nebo výdaje za poradenství). Program má českým firmám usnadnit vstup na pole mezinárodní technologické spolupráce.

Národní program výzkumu II. - Trvalá prosperita - nový dotační program ze kterého mohou podnikatelé, výzkumné instituce a vysoké školy žádat o finanční podporu až do výše 70 % uznatelných nákladů na projekty v oblasti vědy a výzkumu. Spuštěn byl 18. ledna 2006.

Finanční fóra pro malé a střední podniky - cyklus seminářů o alternativních zdrojích financování a speciálních úvěrových programech komerčních bank pro malé a střední podnikatele. V roce 2006 budou fóra pokračovat a podnikatelé dostanou příležitost prezentovat své projekty před zástupci finančních institucí, kteří jim hned na místě poskytnou užitečnou zpětnou vazbu.

Jak napsat podnikatelský plán - příručka pro malé a střední podnikatele mapující obvyklé i méně známé finanční nástroje a způsoby získávání kapitálu obecně. K dispozici je zdarma ve všech pobočkách CzechInvestu.

Podnikatelský projekt roku - nové ocenění pro kvalitní, konkurenceschopné projekty českých podniků (většinou MSP), podpořené ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu (zejména OPPP, SROP a související programy). První ocenění za rok 2005 budou předána letos v březnu.

 

PŘEHLED PROGRAMŮ A AKCÍ NA PODPORU PODNIKÁNÍ

Operační program Průmysl a podnikání - celkem bylo do konce roku 2005 podáno téměř 3 tisíce žádostí o dotace a zvýhodněné úvěry. Podpora byla zatím přislíbena 1 332 projektům, v celkové výši přes 3,6 miliardy korun. V programech stále ještě zůstává nerozděleno téměř 7 miliard korun, o které se mohou podnikatelé, města a jiné subjekty ucházet do října letošního roku. Samotné projekty pak musí být dokončeny nejpozději na jaře 2008.

Program Poradenství - cílem programu je umožnit malým a středním podnikatelům i osobám, které se na podnikání teprve připravují, získat prostřednictvím externích poradců (RPIC a BIC) cenově zvýhodněné vzdělávání a poradenské služby. Dotace ze státního rozpočtu mohou dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů na poradenské služby a 50 až 70 % uznatelných nákladů na služby vzdělávací - v závislosti na jejich typu. V roce 2005 bylo sítí externích poradců poskytnuto 1 590 podnikatelům a osobám připravujícím se na podnikání 2 335 podpor v celkové hodnotě bezmála 26 milionů korun.

Profese (OPRLZ) - v prvním kole výzvy bylo podpořeno 80 projektů v celkové výši 83 milionů korun. Žádosti do druhého kola je možné podávat do 31.1. 2006. Program zastřešuje ministerstvo průmyslu a obchodu, implementační agenturou je agentura CzechInvest. Podpora je určena jak MSP, tak ostatním podnikům. Podnikatelské subjekty z vymezených OKEČ mohou získat dotaci až do výše 70% uznatelných nákladů na odborné vzdělávání zaměstnanců.

Phare 2002 - Standard rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích - loni byla ukončena pilotní fáze programu, ve které bylo rozděleno přes 5,5 milionu korun. Podporu dostala desítka MSP z výrobního sektoru nebo sektoru průmyslových služeb. Na tuto pilotní fázi bude navazovat program Standard rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ), který bude spuštěn v prvním čtvrtletí roku 2006 a bude financován ze strukturálních fondů EU. Pro období 2006 - 2008 je na něj vyčleněno 31 mil. Kč.

Phare 2003 - Technologie - celkem bylo přijato 333 projektů. V současnosti je podepsáno 93 grantových smluv, v rámci kterých bude poskytnuto příjemcům více než 539 milionů korun. V průběhu roku 2005 byla realizována výběrová řízení na dodavatele technologií pro vybrané žadatele a zhruba 132 milionů je již vyplaceno. Všechny další přiznané prostředky budou vyplaceny nejpozději do 30.11. 2006.

Projekt rozvoje dodavatelů - celkově bylo v loňském roce z projektu podpořeno 48 firem. Provedeno bylo 37 hodnocení modelem excelence EFQM, což představuje 222 poradenských dní strávených ve firmách. CzechInvest uspořádal 4 semináře a 2 dodavatelské dny pro japonské investory ve spolupráci s JETRO (organizace na podporu japonského exportu) a pro dodavatele firmy Honeywell.

Dodavatelské kontrakty - CzechInvest předal nadnárodním společnostem 695 profilů českých dodavatelských firem a podílel se na uzavření kontraktů za téměř dvě miliardy korun. Databázi dodavatelů na webových stránkách CzechInvestu navštívilo během roku 9 486 zájemců.

Bezplatná informační telefonní linka CzechInvestu - v loňském roce bylo prostřednictvím informační linky zodpovězeno přes 5 400 dotazů.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}