Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Školicí střediska - Výzva II.

Školíte své zaměstnance, ale chybí vám často odpovídající prostory a pomůcky? Uvažujete o pořízení vlastního školicího střediska či místnosti? Pak jsme právě pro vás připravili program Školicí střediska.

V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností.

Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnance podniků, které působí ve vymezených oborech. Tyto obory jsou přesně definovány ve Výzvě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 1. září 2009 II. výzvu k podávání žádostí o podporu v programu podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Více informací naleznete v textu dokumentu II. výzvy.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat 
(příjemce podpory)

 • podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ)
 • sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního
 • předpisu
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)

Kolik lze získat na jeden projekt 
(forma a výše podpory)

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
 • nákup či úprava nemovitostí
 • výstavba či rekonstrukce objektů
 • technická a dopravní infrastruktura
 • projektová dokumentace
 • školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání
 • školicí programy
 • software

Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat

 • zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními
 • technologiemi
 • přesné vymezení je uvedeno ve Výzvě

Ostatní podmínky projektu

 • ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících
 • ve vybraných sektorech
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy
 • příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
 • příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let
 • (u malých a středních podniků 3 roky) od data ukončení jeho realizace

Systém sběru žádostí

 • kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů naleznete pod tímto odkazem.